Context English Vietnamese
main0106.xhp
par_id3150440
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Tools</emph> menu contains commands to check spelling, to trace sheet references, to find mistakes and to define scenarios.</ahelp>
main0101.xhp
par_id3151112
help.text
<ahelp hid=".">These commands apply to the current document, open a new document, or close the application.</ahelp> <ahelp hid=".">Các lệnh này áp dụng cho tài liệu hiện tại, mở một tài liệu mới, hoặc đóng ứng dụng này.</ahelp>
main0103.xhp
par_id3149456
help.text
<ahelp hid=".">This menu contains commands for controlling the on-screen display of the document.</ahelp> <ahelp hid=".">Trình đơn này chứa các lệnh để điều khiển cách hiển thị tài liệu trên màn hình.</ahelp>
main0102.xhp
par_id3154758
help.text
<ahelp hid=".">This menu contains commands for editing the contents of the current document.</ahelp> <ahelp hid=".">Trình đơn này chứa các lệnh để chỉnh sửa nội dung của tài liệu hiện tại.</ahelp>
main0116.xhp
par_id0906201507414091
help.text
<ahelp hid=".">This menu contains commands to modify and manage a sheet and its elements.</ahelp>
main0202.xhp
par_idN108BA
help.text
<ahelp hid=".uno:ParaLeftToRight">The text is entered from left to right.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ParaLeftToRight">Văn bản được gõ từ bên trái qua bên phải.</ahelp>
main0202.xhp
par_idN108FD
help.text
<ahelp hid=".uno:ParaRightToLeft">The text formatted in a complex text layout language is entered from right to left.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ParaRightToLeft">Văn bản được gõ từ bên phải qua bên trái.</ahelp>
main0112.xhp
par_id3147264
help.text
<ahelp hid=".">Use the <emph>Data</emph> menu commands to edit the data in the current sheet. You can define ranges, sort and filter the data, calculate results, outline data, and create a pivot table.</ahelp> <ahelp hid=".">Dùng những câu lệnh nằm trong trình đơn <emph>Dữ liệu </emph> để chỉnh sửa dữ liệu của bảng tính hiện tại. Cũng có thể xác định phạm vi, sắp xếp và lọc dữ liệu, tính kết quả, phác thảo dữ liệu, và mở DataPilot.</ahelp>
main0202.xhp
par_id192266
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Aligns the contents of the cell to the left.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Canh lề nội dung của ô theo bên trái ô.</ahelp>
main0202.xhp
par_id349131
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Aligns the contents of the cell to the left and right cell borders.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Canh lề nội dung của ô cân đối cả bên trái và phải.</ahelp>
main0202.xhp
par_id1998962
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Aligns the contents of the cell to the right.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Canh lề nội dung của ô theo bên phải ô.</ahelp>
main0202.xhp
par_id2376476
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Horizontally centers the contents of the cell.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Giữa lại nội dung của ô theo chiều ngang.</ahelp>
main0503.xhp
par_id3156444
help.text
An interesting feature is to be able to immediately view the results of changes made to one factor of calculations that are composed of several factors. For instance, you can see how changing the time period in a loan calculation affects the interest rates or repayment amounts. Furthermore, you can manage larger tables by using different predefined scenarios. Một tính năng hữu ích là khả năng xem ngay tức khắc kết quả của thay đổi được làm với một đoạn hàm chứa vài đoạn khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể xem kết quả khi thay đổi chu kỳ trong phép khoản vay có tác động lãi xuất hay số lượng trả lại. Hơn nữa, bạn có thể quản lý bảng lớn bằng cách sử dụng những kịch bản định sẵn khác nhau.
main0503.xhp
hd_id3145800
help.text
Arranging Data Sắp xếp dữ liệu
main0503.xhp
hd_id3148797
help.text
Calculations Phép tính
main0210.xhp
hd_id3147395
help.text
Close Preview
main0112.xhp
tit
help.text
Data Dữ liệu
main0503.xhp
hd_id3148576
help.text
Database Functions Chức năng cơ sở dữ liệu
main0104.xhp
hd_id761577295440343
help.text
Date
main0208.xhp
hd_id0821200911024321
help.text
Digital Signature Chữ kí số