Context English Vietnamese
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Calc Features Tính năng $[officename] Calc
main0503.xhp
par_id3149457
help.text
$[officename] Calc is a spreadsheet application that you can use to calculate, analyze, and manage your data. You can also import and modify Microsoft Excel spreadsheets. $[officename] Calc là một ứng dụng bảng tính cho bạn có thể sử dụng để tính, phân tích và quản lý dữ liệu. Cũng có khả năng nhập khẩu và sửa đổi bảng tính kiểu MS Excel.
main0503.xhp
par_id3154942
help.text
$[officename] Calc lets you drag-and-drop tables from databases, or lets you use a spreadsheet as a data source for creating form letters in $[officename] Writer. $[officename] Calc cho bạn có khả năng kéo thả bảng từ cơ sở dữ liệu, hoặc dùng bảng tính như là nguồn dữ liệu để tạo thư mẫu trong $[officename] Writer.
main0503.xhp
par_id3149121
help.text
$[officename] Calc lets you present spreadsheet data in dynamic charts that update automatically when the data changes. $[officename] Calc cho bạn có khả năng hiển thị dữ liệu bảng tính dùng đồ thị động sẽ tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi.
main0000.xhp
hd_id3154659
help.text
$[officename] Calc Menus, Toolbars, and Keys Trình đơn, thanh công cụ và phím của $[officename] Calc
main0503.xhp
par_id3145172
help.text
$[officename] Calc provides you with <link href="text/scalc/01/04060100.xhp" name="functions">functions</link>, including statistical and banking functions, that you can use to create formulas to perform complex calculations on your data. $[officename] Calc có sẵn nhiều <link href="text/scalc/01/04060100.xhp" name="hàm">hàm</link>, gồm các hàm kiểu thống kê và ngân hàng, mà bạn có thể sử dụng để thực hiện phép tính phức tạp với dữ liệu.
main0202.xhp
par_idN10871
help.text
Additional icons Biểu tượng thêm
main0202.xhp
par_idN10847
help.text
<ahelp hid=".">Applies the date format to the selected cells.</ahelp> <ahelp hid=".">Áp dụng định dạng ngày tháng cho những ô đã chọn.</ahelp>
main0202.xhp
par_idN10862
help.text
<ahelp hid=".">Applies the exponential format to the selected cells.</ahelp> <ahelp hid=".">Áp dụng định dạng lũy thừa cho những ô đã chọn.</ahelp>
main0107.xhp
par_id3150398
help.text
<ahelp hid=".">Contains commands for manipulating and displaying document windows.</ahelp> <ahelp hid=".uno:WindowList">Chứa các câu lệnh để thao tác và hiển thị cửa sổ tài liệu.</ahelp>
main0103.xhp
par_idN105AF
help.text
<ahelp hid=".">Displays the normal layout view of the sheet.</ahelp> <ahelp hid=".">Hiển thị chế độ Xem chuẩn của bảng tính.</ahelp>
main0206.xhp
par_id3150400
help.text
<ahelp hid="HID_SC_INPUTWIN">Use this bar to enter formulas.</ahelp> <ahelp hid="HID_SC_INPUTWIN">Dùng thanh này để nhập công thức.</ahelp>
main0203.xhp
par_id3149656
help.text
<ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_DRAW">The <emph>Drawing Object Properties</emph> Bar for objects that you select in the sheet contains formatting and alignment commands.</ahelp> <ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_DRAW">Thanh <emph>Thuộc tính đối tượng vẽ</emph> chứa các lệnh định dạng và canh lề cho những đối tượng bạn chọn trong trang tính.</ahelp>
main0205.xhp
par_id3151112
help.text
<ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_DRTEXT">The <emph>Text Formatting</emph> Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.</ahelp>
main0202.xhp
par_id3153897
help.text
<ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_TABLE">The <emph>Formatting</emph> bar contains basic commands for applying manually formatting.</ahelp> <ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_TABLE">Thanh <emph>Định dạng</emph> chứa các lệnh cơ bản để tự định dạng trong tài liệu.</ahelp>
main0218.xhp
par_id3151112
help.text
<ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_TOOLS">Use the Tools bar to access commonly used commands.</ahelp> <ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_TOOLS">Dùng thanh Công cụ để truy cập các lệnh thường dùng.</ahelp>
main0210.xhp
par_id3148663
help.text
<ahelp hid="HID_SC_WIN_PREVIEW">The <emph>Print Preview</emph> bar is displayed when you choose <emph>File - Print Preview</emph>.</ahelp>
main0105.xhp
par_id3145171
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Format</emph> menu contains commands for formatting selected cells, <link href="text/shared/00/00000005.xhp#object" name="objects">objects</link>, and cell contents in your document.</ahelp>
main0214.xhp
par_id3153896
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Image</emph> bar is displayed when you insert or select an image in a sheet.</ahelp> <ahelp hid=".">Thanh <emph>Ảnh</emph> được hiển thị khi bạn chèn hay chọn ảnh trong bảng tính.</ahelp>
main0104.xhp
par_id3153896
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Insert</emph> menu contains commands for inserting new elements, such as images, text boxes, object, media, cell names and much more into the current sheet.</ahelp>