Context English Vietnamese
main0000.xhp
hd_id3147338
help.text
Welcome to the $[officename] Calc Help Chào mừng dùng Trợ giúp của $[officename] Calc
main0000.xhp
hd_id3153965
help.text
How to Work With $[officename] Calc Làm việc với $[officename] Calc như thế nào
main0000.xhp
hd_id3154659
help.text
$[officename] Calc Menus, Toolbars, and Keys Trình đơn, thanh công cụ và phím của $[officename] Calc
main0000.xhp
par_id3147004
help.text
<link href="text/scalc/01/04060100.xhp" name="List of Functions by Category">List of Functions by Category</link> <link href="text/scalc/01/04060100.xhp" name="Dánh sách hàm theo phân loại">Danh sách hàm theo phân loại</link>
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Calc Help Chào mừng dùng Trợ giúp của $[officename] Calc
main0100.xhp
hd_id3156023
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/scalc/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/scalc/main0100.xhp" name="Trình đơn">Trình đơn</link></variable>
main0100.xhp
par_id3154760
help.text
The following menu commands are available for spreadsheets. Những lệnh trình đơn này khả dụng cho bảng tính.
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Trình đơn
main0101.xhp
hd_id3156023
help.text
<link href="text/scalc/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/scalc/main0101.xhp" name="Tập tin">Tập tin</link>
main0101.xhp
par_id3151112
help.text
<ahelp hid=".">These commands apply to the current document, open a new document, or close the application.</ahelp> <ahelp hid=".">Các lệnh này áp dụng cho tài liệu hiện tại, mở một tài liệu mới, hoặc đóng ứng dụng này.</ahelp>
main0101.xhp
tit
help.text
File Tập tin
main0102.xhp
hd_id0914201502131542
help.text
<link href="text/shared/01/02200000.xhp" name="Object">Object</link> <link href="text/shared/01/01020000.xhp" name="Mở">Mở</link>
main0102.xhp
hd_id3146919
help.text
<link href="text/shared/01/02180000.xhp" name="Links">Links</link> <link href="text/shared/01/02180000.xhp" name="Liên kết">Liên kết</link>
main0102.xhp
hd_id3156023
help.text
<link href="text/scalc/main0102.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/scalc/main0102.xhp" name="Sửa">Sửa</link>
main0102.xhp
par_id3154758
help.text
<ahelp hid=".">This menu contains commands for editing the contents of the current document.</ahelp> <ahelp hid=".">Trình đơn này chứa các lệnh để chỉnh sửa nội dung của tài liệu hiện tại.</ahelp>
main0102.xhp
tit
help.text
Edit Sửa
main0103.xhp
hd_id033020170228348624
help.text
Show Formula
main0103.xhp
hd_id102720150908397549
help.text
<link href="text/shared/01/gallery.xhp">Gallery</link>
main0103.xhp
hd_id10272015110909623
help.text
Grid Lines for Sheet
main0103.xhp
hd_id102720151109097115
help.text
<link href="text/scalc/01/03100000.xhp">Page Break</link> <link href="text/shared/01/01020000.xhp" name="Mở">Mở</link>