Context English Vietnamese
main0503.xhp
par_id3145271
help.text
You can also use the <link href="text/scalc/01/04060000.xhp" name="AutoPilots">Function Wizard</link> to help you create your formulas. Bạn có thể dùng liên kết <link href="text/scalc/01/04060000.xhp" name="AutoPilots">Trợ lý hàm</link> để giúp đỡ bạn tạo hàm riêng.
main0106.xhp
par_id3152576
help.text
You can also create and assign macros and configure the look and feel of toolbars, menus, keyboard, and set the default options for $[officename] applications. Bạn cũng có khả năng tạo và gán vĩ lệnh, cấu hình hình thức và cảm nhận của các thanh công cụ, trình đơn, bàn phím, và đặt các tùy chọn mặc định cho mỗi ứng dụng $[officename].
main0503.xhp
par_id3154490
help.text
With a few mouse-clicks, you can reorganize your spreadsheet to show or hide certain data ranges, or to format ranges according to special conditions, or to quickly calculate subtotals and totals. Vài cú nhấn chuột có thể sắp xếp lại bảng tính để hiển thị hay ẩn phạm vị dữ liệu khác nhau, hoặc định dạng phạm vị tùy theo điều kiện đặc biệt, hoặc tính nhanh tổng phụ và số tổng.
main0107.xhp
tit
help.text
Window Cửa sổ
main0503.xhp
hd_id3152596
help.text
What-If Calculations Phép tính « Nếu-thì »
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Calc Help Chào mừng dùng Trợ giúp của $[officename] Calc
main0000.xhp
hd_id3147338
help.text
Welcome to the $[officename] Calc Help Chào mừng dùng Trợ giúp của $[officename] Calc
main0103.xhp
tit
help.text
View Xem
main0503.xhp
hd_id3154758
help.text
<variable id="main0503"><link href="text/scalc/main0503.xhp" name="$[officename] Calc Features">$[officename] Calc Features</link></variable> <variable id="main0503"><link href="text/scalc/main0503.xhp" name="Tính năng $[officename] Calc">Tính năng $[officename] Calc</link></variable>
main0200.xhp
hd_id3154758
help.text
<variable id="main0200"><link href="text/scalc/main0200.xhp" name="Toolbars">Toolbars</link></variable> <variable id="main0200"><link href="text/scalc/main0200.xhp" name="Thanh công cụ">Thanh công cụ</link></variable>
main0100.xhp
hd_id3156023
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/scalc/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/scalc/main0100.xhp" name="Trình đơn">Trình đơn</link></variable>
main0503.xhp
par_id3157867
help.text
Use the $[officename] filters to convert Excel files, or to open and save in a variety of other <link href="text/shared/00/00000020.xhp" name="formats">formats</link>. Dùng những bộ lọc $[officename] để chuyển đổi tập tin Excel, hoặc mở và lưu theo nhiều <link href="text/shared/00/00000020.xhp" name="định dạng">định dạng</link> khác nhau.
main0503.xhp
par_id3154011
help.text
Use spreadsheets to arrange, store, and filter your data. Dùng bảng tính để sắp xếp, cất giữ, và lọc dữ liệu.
main0218.xhp
tit
help.text
Tools Bar Thanh công cụ
main0106.xhp
tit
help.text
Tools Công cụ
main0200.xhp
tit
help.text
Toolbars Thanh công cụ
main0103.xhp
par_id102720151147483554
help.text
Toggle the visibility of grid lines for the current sheet.
main0210.xhp
par_id460829
help.text
To exit the print preview, click the <emph>Close Preview</emph> button.
main0104.xhp
hd_id131577295445736
help.text
Time
main0200.xhp
par_id3148798
help.text
This submenu lists the toolbars that are available in spreadsheets.<embedvar href="text/shared/00/00000007.xhp#symbolleistenneu"/> Trình đơn phụ này liệt kê các thanh công cụ sẵn sàng khi xử lý bảng tính.<embedvar href="text/shared/00/00000007.xhp#symbolleistenneu"/>