Context English Vietnamese
main0218.xhp
par_idN106C0
help.text
<link href="text/shared/autopi/01150000.xhp" name="Euro Converter">Euro Converter</link> <link href="text/shared/autopi/01150000.xhp" name="Chuyển đổi Euro">Chuyển đổi Euro</link>
main0218.xhp
par_idN106D8
help.text
<link href="text/scalc/01/04070100.xhp">Define</link> <link href="text/scalc/01/04070100.xhp">Xác định</link>
main0218.xhp
par_idN106F0
help.text
<link href="text/scalc/01/06040000.xhp" name="Goal Seek">Goal Seek</link> <link href="text/scalc/01/06040000.xhp" name="Tìm mục đích">Tìm mục đích</link>
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Calc Features Tính năng $[officename] Calc
main0503.xhp
hd_id3154758
help.text
<variable id="main0503"><link href="text/scalc/main0503.xhp" name="$[officename] Calc Features">$[officename] Calc Features</link></variable> <variable id="main0503"><link href="text/scalc/main0503.xhp" name="Tính năng $[officename] Calc">Tính năng $[officename] Calc</link></variable>
main0503.xhp
par_id3149457
help.text
$[officename] Calc is a spreadsheet application that you can use to calculate, analyze, and manage your data. You can also import and modify Microsoft Excel spreadsheets. $[officename] Calc là một ứng dụng bảng tính cho bạn có thể sử dụng để tính, phân tích và quản lý dữ liệu. Cũng có khả năng nhập khẩu và sửa đổi bảng tính kiểu MS Excel.
main0503.xhp
hd_id3148797
help.text
Calculations Phép tính
main0503.xhp
par_id3145172
help.text
$[officename] Calc provides you with <link href="text/scalc/01/04060100.xhp" name="functions">functions</link>, including statistical and banking functions, that you can use to create formulas to perform complex calculations on your data. $[officename] Calc có sẵn nhiều <link href="text/scalc/01/04060100.xhp" name="hàm">hàm</link>, gồm các hàm kiểu thống kê và ngân hàng, mà bạn có thể sử dụng để thực hiện phép tính phức tạp với dữ liệu.
main0503.xhp
par_id3145271
help.text
You can also use the <link href="text/scalc/01/04060000.xhp" name="AutoPilots">Function Wizard</link> to help you create your formulas. Bạn có thể dùng liên kết <link href="text/scalc/01/04060000.xhp" name="AutoPilots">Trợ lý hàm</link> để giúp đỡ bạn tạo hàm riêng.
main0503.xhp
hd_id3152596
help.text
What-If Calculations Phép tính « Nếu-thì »
main0503.xhp
par_id3156444
help.text
An interesting feature is to be able to immediately view the results of changes made to one factor of calculations that are composed of several factors. For instance, you can see how changing the time period in a loan calculation affects the interest rates or repayment amounts. Furthermore, you can manage larger tables by using different predefined scenarios. Một tính năng hữu ích là khả năng xem ngay tức khắc kết quả của thay đổi được làm với một đoạn hàm chứa vài đoạn khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể xem kết quả khi thay đổi chu kỳ trong phép khoản vay có tác động lãi xuất hay số lượng trả lại. Hơn nữa, bạn có thể quản lý bảng lớn bằng cách sử dụng những kịch bản định sẵn khác nhau.
main0503.xhp
hd_id3148576
help.text
Database Functions Chức năng cơ sở dữ liệu
main0503.xhp
par_id3154011
help.text
Use spreadsheets to arrange, store, and filter your data. Dùng bảng tính để sắp xếp, cất giữ, và lọc dữ liệu.
main0503.xhp
par_id3154942
help.text
$[officename] Calc lets you drag-and-drop tables from databases, or lets you use a spreadsheet as a data source for creating form letters in $[officename] Writer. $[officename] Calc cho bạn có khả năng kéo thả bảng từ cơ sở dữ liệu, hoặc dùng bảng tính như là nguồn dữ liệu để tạo thư mẫu trong $[officename] Writer.
main0503.xhp
hd_id3145800
help.text
Arranging Data Sắp xếp dữ liệu
main0503.xhp
par_id3154490
help.text
With a few mouse-clicks, you can reorganize your spreadsheet to show or hide certain data ranges, or to format ranges according to special conditions, or to quickly calculate subtotals and totals. Vài cú nhấn chuột có thể sắp xếp lại bảng tính để hiển thị hay ẩn phạm vị dữ liệu khác nhau, hoặc định dạng phạm vị tùy theo điều kiện đặc biệt, hoặc tính nhanh tổng phụ và số tổng.
main0503.xhp
hd_id3155601
help.text
Dynamic Charts Đồ thị động
main0503.xhp
par_id3149121
help.text
$[officename] Calc lets you present spreadsheet data in dynamic charts that update automatically when the data changes. $[officename] Calc cho bạn có khả năng hiển thị dữ liệu bảng tính dùng đồ thị động sẽ tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi.
main0503.xhp
hd_id3153707
help.text
Opening and Saving Microsoft Files Mở và lưu tập tin Microsoft
main0503.xhp
par_id3157867
help.text
Use the $[officename] filters to convert Excel files, or to open and save in a variety of other <link href="text/shared/00/00000020.xhp" name="formats">formats</link>. Dùng những bộ lọc $[officename] để chuyển đổi tập tin Excel, hoặc mở và lưu theo nhiều <link href="text/shared/00/00000020.xhp" name="định dạng">định dạng</link> khác nhau.