Context English Catalan (ca_VALENCIA)
06130000.xhp
tit
help.text
Macro Macro
06130000.xhp
bm_id3145786
help.text
<bookmark_value>macros; Basic IDE</bookmark_value><bookmark_value>Basic IDE; macros</bookmark_value> <bookmark_value>macros; IDE del Basic</bookmark_value><bookmark_value>IDE del Basic; macros</bookmark_value>
06130000.xhp
hd_id3145786
help.text
Macro Macro
06130000.xhp
par_id3152886
help.text
<variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Opens the <emph>Macro</emph> dialog, where you can create, edit, organize, and run $[officename] Basic macros.</ahelp></variable> <variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Obri el diàleg <emph>Macro</emph>, on podeu crear, editar, organitzar i executar les macros del $[officename] Basic.</ahelp></variable>
06130000.xhp
hd_id3154145
help.text
Macro name Nom de la macro
06130000.xhp
par_id3151116
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Mostra el nom de la macro seleccionada. Per crear o per canviar el nom d'una macro, introduïu un nom ací.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3153729
help.text
Macro from / Save macro in Macro a partir de / Guarda la macro a
06130000.xhp
par_id3153190
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Lists the libraries and the modules where you can open or save your macros. To save a macro with a particular document, open the document, and then open this dialog.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Llista les biblioteques i els mòduls on podeu obrir o guardar les vostres macros. Per guardar una macro en un document concret, obriu el document i, a continuació, obriu este diàleg.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3146975
help.text
Run / Save Executa / Guarda
06130000.xhp
par_id3154791
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Runs or saves the current macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Executa o guarda la macro actual.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3153158
help.text
Assign Assigna
06130000.xhp
par_id3149961
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Obri el diàleg Personalitza, on podeu assignar la macro seleccionada a una orde de menú, a una barra d'eines o a un esdeveniment.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3145799
help.text
Edit Edita
06130000.xhp
par_id3147127
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Starts the $[officename] Basic editor and opens the selected macro for editing.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Inicia l'editor del $[officename] Basic i obri la macro seleccionada per a editar-la.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3149400
help.text
New/Delete Nou/Suprimeix
06130000.xhp
par_id3155602
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Creates a new macro, or deletes the selected macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Crea una macro nova o suprimeix la macro seleccionada.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3149124
help.text
To create a new macro, select the "Standard" module in the <emph>Macro from</emph> list, and then click <emph>New</emph>. Per crear una macro nova, seleccioneu el mòdul "Estàndard" de la llista <emph>Macro de</emph> i feu clic a <emph>Nou</emph>.
06130000.xhp
par_id3150749
help.text
To delete a macro, select it, and then click <emph>Delete</emph>. Per suprimir una macro, seleccioneu-la i, a continuació, feu clic a <emph>Suprimeix</emph>.
06130000.xhp
hd_id3153764
help.text
Organizer Organitzador
06130000.xhp
par_id3148405
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Opens the <emph>Macro Organizer</emph> dialog, where you can add, edit, or delete existing macro modules, dialogs, and libraries.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Obri el diàleg <emph>Organitzador de macros</emph>, on podeu afegir, editar o suprimir mòduls de macros, diàlegs i biblioteques existents.</ahelp>