Context English Slovak
table_insert.xhp
par_id3155893
help.text
$[officename] $[officeversion] Spreadsheet list $[officename] $[officeversion]
auto_off.xhp
par_id3155415
help.text
$[officename] automatically draws a line when you type three of the following characters and press Enter: - _ = * ~ # $[officename] automaticky vykresľuje čiaru po napísaní následujúcich znakov trikrát za sebou a stlačením Enter: - _ = * ~ #
textdoc_inframe.xhp
par_id3145099
help.text
$[officename] automatically updates the contents of the inserted section whenever the source document is changed. To manually update the contents of the section, choose <emph>Tools - Update - Update All</emph>. $[officename] automaticky aktualizuje obsah vložených oblastí, kedykoľvek sa zmení zdrojový dokument. Pre manuálnu aktualizáciu obsahu oblasti vyberte <emph>Nástroje - Aktualizovať - Aktualizovať všetko</emph>.
captions.xhp
par_id3145671
help.text
$[officename] can automatically add a caption when you insert an object, graphic, frame, or table. Choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Writer - AutoCaption</emph>.
captions_numbers.xhp
par_id3147226
help.text
$[officename] can automatically add a caption when you insert an object, graphic, or table. Choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Writer - AutoCaption</emph>.
even_odd_sdw.xhp
par_id3147126
help.text
$[officename] can automatically apply alternating page styles on even (left) and odd pages (right) in your document. For example, you can use page styles to display different headers and footers on even and odd pages. The current page style is displayed in the <emph>Status Bar</emph> at the bottom of the workplace. $[officename] môže vo vašom dokumente použiť iné štýly strany pre párne (ľavé) a nepárne (pravé) strany. Je napríklad možné použiť rôzne štýly strany pre zobrazenie rôzneho záhlavia a zápätia na párnych a nepárnych stránkach. Aktuálny štýl strany je zobrazený v <emph>Stavovom riadku</emph> spodnej časti pracovného priestoru.
auto_numbering.xhp
par_id3155525
help.text
$[officename] can automatically apply numbering or bullets as you type. $[officename] môže číslovanie a odrážky pridať pri písaní.
number_date_conv.xhp
par_id3155179
help.text
$[officename] can automatically format dates that you have entered into a table, according to the regional settings specified in your operating system. $[officename] môže automaticky formátovať dáta, ktoré vložíte do tabuľky, podľa národných zvyklostí nastavených vo vašom operačnom systéme.
numbering_lines.xhp
par_id3149842
help.text
$[officename] can insert line numbers in an entire document or to selected paragraphs in your document. Line numbers are included when you print your document. You can specify the line numbering interval, the starting line number, and whether to count blank lines or lines in frames. You can also add a separator between line numbers. $[officename] môže automaticky pridávať čísla riadkov buď v celom dokumente alebo vo vybraných odsekoch. Čísla riadkov sú zahrnuté do tlače. Môžete upresniť interval číslovania riadkov, počiatočné číslo riadku a či sa majú počítať prázdne riadky a riadky v rámcoch. Medzi čísla riadkov je možné taktiež pridať oddeľovač.
word_completion.xhp
par_idN1076F
help.text
$[officename] collects words that you frequently use in the current session. When you later type the first three letters of a collected word, $[officename] automatically completes the word. $[officename] zbiera slová, ktoré sú často používané. Keď neskôr napíšete prvé tri písmená už použitého slova, $[officename] automaticky doplní zvyšok slova.
templates_styles.xhp
par_id3149974
help.text
$[officename] has a number of <link href="text/swriter/01/05130000.xhp" name="predefined templates">predefined templates</link> that you can use to create different types or text documents, such as business letters. $[officename] obsahuje niekoľko <link href="text/swriter/01/05130000.xhp" name="predefined templates">preddefinovaných šablón</link>, ktoré môžete použiť na vytváranie rôznych typov textových dokumentov ako napríklad obchodnú korešpondenciu.
indices_literature.xhp
par_id3153414
help.text
$[officename] stores bibliographic information in a bibliography database, or in an individual document. $[officename] uchováva bibliografické informácie v zozname použitej literatúry alebo v zvláštnom dokumente.
pagebackground.xhp
par_idN10812
help.text
$[officename] uses page styles to specify the background of the pages in a document. For example, to change the page background of one or more pages in a document to a watermark, you need to create a page style that uses the watermark background, and then apply the page style to the pages. $[officename] používa na určenie pozadia dokumentu štýly strany. Napríklad na zmenu pozadia jednej alebo viac strán na vodoznak je nutné vytvoriť štýl strany, ktorý má na pozadí strany vodoznak, a potom tento štýl na strany použiť.
pagestyles.xhp
par_id3149846
help.text
$[officename] uses page styles to specify the layout of a page, including the page orientation, background, margins, headers, footers, and text columns. To change the layout of an individual page in a document, you must create and apply a custom page style to the page. $[officename] používa štýly strany na určenie rozvrhnutia strany, zahrňujúci pozadia, okraje, hlavičky, päty a textové stĺpce. Pre zmenu rozvrhnutia jednotlivých stránok v dokumente je nutné vytvoriť a na stranu použiť vlastný štýl strany.
pageorientation.xhp
par_idN1071D
help.text
$[officename] uses page styles to specify the orientation of the pages in a document. Page styles define more page properties, as for example header and footer or page margins. You can either change the “Default” page style for the current document, or you can define own page styles and apply those page styles to any parts of your text.
indices_literature.xhp
par_id3155864
help.text
A bibliography is a list of works that you reference in a document. Zoznam použitej literatúry je zoznam prác, na ktoré v dokumente odkazujete.
borders.xhp
par_id9836115
help.text
A black line Čierna čiara
borders.xhp
par_id1454512
help.text
A black line sets the corresponding line of the selected cells. The line is shown as a dotted line when you choose the 0.05 pt line style. Double lines are shown when you select a double line style. Čierna čiara nastaví zodpovedajúce čiary vybraných buniek. Pri výbere štýlu čiary 0,05 pt sa čiara zobrazí bodkovane. Pri výbere štýlu dvojitej čiary sa zobrazia dvojité čiary.
fields.xhp
tit
help.text
About Fields O poliach
header_footer.xhp
tit
help.text
About Headers and Footers O hlavičke a päta