Context English Slovak
anchor_object.xhp
tit
help.text
Positioning Objects Umiestnenie objektov
anchor_object.xhp
bm_id3147828
help.text
<bookmark_value>objects;anchoring options</bookmark_value> <bookmark_value>positioning;objects (guide)</bookmark_value> <bookmark_value>anchors;options</bookmark_value> <bookmark_value>frames;anchoring options</bookmark_value> <bookmark_value>pictures;anchoring options</bookmark_value> <bookmark_value>centering;images on HTML pages</bookmark_value>
anchor_object.xhp
hd_id3147828
help.text
<variable id="anchor_object"><link href="text/swriter/guide/anchor_object.xhp" name="Positioning Objects">Positioning Objects</link></variable> <variable id="anchor_object"><link href="text/swriter/guide/anchor_object.xhp" name="Umiestnenie objektov">Umiestnenie objektov</link></variable>
anchor_object.xhp
par_id3147251
help.text
You can use anchors to position an object, graphic, or frame in a document. An anchored item remains in place, or moves when you modify the document. The following anchoring options are available: Na umiestnenie objektu, obrázku alebo rámca v dokumente môžete použiť ukotvenie. Ukotvený prvok pri zmene dokumentu zostáva na mieste alebo sa pohybuje. K dispozícii sú nasledujúce možnosti ukotvenia:
anchor_object.xhp
par_id3145599
help.text
Anchoring Ukotvenie
anchor_object.xhp
par_id3145622
help.text
Effect Účinok
anchor_object.xhp
par_id3145650
help.text
As character Ako znak
anchor_object.xhp
par_id3151181
help.text
Anchors the selected item as a character in the current text. If the height of the selected item is greater than the current font size, the height of the line containing the item is increased. Ukotvenie vybraného prvku ako znaku v aktuálnom texte. Ak je výška prvku väčšia ako výška písma, zväčší sa výška celého riadku obsahujúceho daný prvok.
anchor_object.xhp
par_idN10674
help.text
To center an image on an HTML page, insert the image, anchor it "as character", then center the paragraph. Na zarovnanie obrázku v HTML dokumente na stred vložte obrázok, ukotvite ho "ako znak" a potom zarovnajte odsek na stred.
anchor_object.xhp
par_id3151212
help.text
To character K znaku
anchor_object.xhp
par_id3151235
help.text
Anchors the selected item to a character. Ukotvenie vybraného prvku k znaku.
anchor_object.xhp
par_id3155071
help.text
To paragraph Na odsek
anchor_object.xhp
par_id3155094
help.text
Anchors the selected item to the current paragraph. Ukotvenie vybraného znaku k aktuálnemu odseku.
anchor_object.xhp
par_id3155122
help.text
To page Na stranu
anchor_object.xhp
par_id3155144
help.text
Anchors the selected item to the current page. Ukotvenie vybraného prvku k aktuálnej strane.
anchor_object.xhp
par_id3145674
help.text
To frame Na rámec
anchor_object.xhp
par_id3145697
help.text
Anchors the selected item to the surrounding frame. Ukotvenie vybraného prvku k okolitému rámcu.
anchor_object.xhp
par_id3145715
help.text
When you insert an object, graphic, or frame, an anchor icon appears where the item is anchored. You can position an anchored item by dragging the item to another location. To change the anchoring options of an item, right-click the item, and then choose an option from the <item type="menuitem">Anchor</item> submenu.
arrange_chapters.xhp
tit
help.text
Rearranging a Document by Using the Navigator Preskupenie dokumentu použitím Navigátora
arrange_chapters.xhp
bm_id3149973
help.text
<bookmark_value>headings;rearranging</bookmark_value><bookmark_value>rearranging headings</bookmark_value><bookmark_value>moving;headings</bookmark_value><bookmark_value>demoting heading levels</bookmark_value><bookmark_value>promoting heading levels</bookmark_value><bookmark_value>Navigator;heading levels and chapters</bookmark_value><bookmark_value>arranging;headings</bookmark_value><bookmark_value>outlines;arranging chapters</bookmark_value>