Context English Danish
anchor_object.xhp
tit
help.text
Positioning Objects Placering af objekter
anchor_object.xhp
bm_id3147828
help.text
<bookmark_value>objects;anchoring options</bookmark_value> <bookmark_value>positioning;objects (guide)</bookmark_value> <bookmark_value>anchors;options</bookmark_value> <bookmark_value>frames;anchoring options</bookmark_value> <bookmark_value>pictures;anchoring options</bookmark_value> <bookmark_value>centering;images on HTML pages</bookmark_value> <bookmark_value>objekter;forankringsindstillinger</bookmark_value> <bookmark_value>placere;objekter (guide)</bookmark_value> <bookmark_value>forankringer;indstillinger</bookmark_value> <bookmark_value>rammer;forankringsindstillinger</bookmark_value> <bookmark_value>billeder;forankringsindstillinger</bookmark_value> <bookmark_value>centrere;billeder på HTML-sider</bookmark_value>
anchor_object.xhp
hd_id3147828
help.text
<variable id="anchor_object"><link href="text/swriter/guide/anchor_object.xhp" name="Positioning Objects">Positioning Objects</link></variable> <variable id="anchor_object"><link href="text/swriter/guide/anchor_object.xhp" name="Placering af objekter">Placering af objekter</link></variable>
anchor_object.xhp
par_id3147251
help.text
You can use anchors to position an object, graphic, or frame in a document. An anchored item remains in place, or moves when you modify the document. The following anchoring options are available: Du kan bruge ankre til at placere et objekt, grafik eller en ramme i et dokument. Et forankret element forbliver på plads, eller flytter når du ændrer dokumentet. De følgende forankringsindstillinger er tilgængelige:
anchor_object.xhp
par_id3145599
help.text
Anchoring Forankring
anchor_object.xhp
par_id3145622
help.text
Effect Effekt
anchor_object.xhp
par_id3145650
help.text
As character Som tegn
anchor_object.xhp
par_id3151181
help.text
Anchors the selected item as a character in the current text. If the height of the selected item is greater than the current font size, the height of the line containing the item is increased. Forankrer det valgte element som et tegn i den aktuelle tekst. Hvis højden for det valgte element er større end den valgte skrifttypestørrelse, vil højden af linjen, som indeholder elementet, blive forøget.
anchor_object.xhp
par_idN10674
help.text
To center an image on an HTML page, insert the image, anchor it "as character", then center the paragraph. For at centrere et billede på en HTML-side skal du indsætte billedet, forankre det "som tegn" og så centrere afsnittet.
anchor_object.xhp
par_id3151212
help.text
To character Til tegn
anchor_object.xhp
par_id3151235
help.text
Anchors the selected item to a character. Forankrer det valgte element til et tegn.
anchor_object.xhp
par_id3155071
help.text
To paragraph Til afsnit
anchor_object.xhp
par_id3155094
help.text
Anchors the selected item to the current paragraph. Forankrer det valgte element til det aktuelle afsnit.
anchor_object.xhp
par_id3155122
help.text
To page Til side
anchor_object.xhp
par_id3155144
help.text
Anchors the selected item to the current page. Forankrer det valgte element til den nuværende side.
anchor_object.xhp
par_id3145674
help.text
To frame Til ramme
anchor_object.xhp
par_id3145697
help.text
Anchors the selected item to the surrounding frame. Forankrer det valgte element til den omgivende ramme.
anchor_object.xhp
par_id3145715
help.text
When you insert an object, graphic, or frame, an anchor icon appears where the item is anchored. You can position an anchored item by dragging the item to another location. To change the anchoring options of an item, right-click the item, and then choose an option from the <item type="menuitem">Anchor</item> submenu. Når du indsætter et objekt, grafik eller en ramme, dukker et ankerikon op, der hvor elementet bliver forankret. Du kan placere et forankret element ved at trække elementet til en anden placering. For at ændre indstillinger for forankringen af et element skal du højreklikke på elementet og så vælge en indstilling fra undermenuen <item type="menuitem">Forankring</item>.
arrange_chapters.xhp
tit
help.text
Rearranging a Document by Using the Navigator Omarrangering af et dokument ved brug af Navigator
arrange_chapters.xhp
bm_id3149973
help.text
<bookmark_value>headings;rearranging</bookmark_value><bookmark_value>rearranging headings</bookmark_value><bookmark_value>moving;headings</bookmark_value><bookmark_value>demoting heading levels</bookmark_value><bookmark_value>promoting heading levels</bookmark_value><bookmark_value>Navigator;heading levels and chapters</bookmark_value><bookmark_value>arranging;headings</bookmark_value><bookmark_value>outlines;arranging chapters</bookmark_value> <bookmark_value>overskrifter;omorganisere</bookmark_value><bookmark_value>omorganisere overskrifter</bookmark_value><bookmark_value>flytte;overskrifter</bookmark_value><bookmark_value>sænke overskriftsniveauer</bookmark_value><bookmark_value>hæve overskriftsniveauer</bookmark_value><bookmark_value>Navigator;overskriftsniveauer og kapitler</bookmark_value><bookmark_value>arrangere;overskrifter</bookmark_value><bookmark_value>dispositioner;arrangere kapitler</bookmark_value>