Context English Slovak
main0503.xhp
par_id3155137
help.text
The <link href="text/shared/guide/dragdrop.xhp" name="drag-and-drop">drag-and-drop</link> feature enables you to work quickly and efficiently with text documents in $[officename]. For example, you can drag-and-drop objects, such as graphics from the Gallery, from one location to another in the same document, or between open $[officename] documents. Vlastnosť <link href="text/shared/guide/dragdrop.xhp" name="preťahovanie">preťahovanie</link> (drag & drop) vám umožňuje pracovať s textovými dokumentmi v $[officename] rýchlo a efektívne. Napríklad je možné pretiahnuť (premiestniť) objekty, napríklad obrázky z Galérie, z jedného miesta na iné v rovnakom dokumente alebo medzi rôznymi otvorenými dokumentmi $[officename].