Context English Bulgarian
classificationbar.xhp
tit
help.text
Document Classification Класификация на документ
classificationbar.xhp
hd_id3156324
help.text
<variable id="classdoc"><link href="text/swriter/classificationbar.xhp" name="Document Classification">Document Classification</link> </variable> <variable id="classdoc"><link href="text/swriter/classificationbar.xhp" name="Document Classification">Класификация на документ</link> </variable>
classificationbar.xhp
bm_id030820161847569710
help.text
<bookmark_value>classification;BAILS levels</bookmark_value> <bookmark_value>classification;BAF category</bookmark_value> <bookmark_value>classification;security levels</bookmark_value> <bookmark_value>classification;document</bookmark_value> <bookmark_value>classification;classification bar</bookmark_value> <bookmark_value>document;classification</bookmark_value> <bookmark_value>класификация;BAILS, нива</bookmark_value> <bookmark_value>класификация;BAF, категория</bookmark_value> <bookmark_value>класификация;нива на защита</bookmark_value> <bookmark_value>класификация;на документ</bookmark_value> <bookmark_value>класификация;лента за класификация</bookmark_value> <bookmark_value>документ; класификация</bookmark_value>
classificationbar.xhp
par_id030820161744119967
help.text
Document classification and security is an important issue for businesses and governments. Класифицирането и защитата на документите са важни за бизнеса и правителствените учреждения.
classificationbar.xhp
par_id030820161744113553
help.text
Information is exchanged between users and organizations that collaborate to pursue a business goal. Where sensitive information is involved, it is assumed that the parties will have agreed what information is sensitive and how such information will be identified and handled. Any recipient of a resource will rely upon the provider of the information to follow the agreed procedures to identify the sensitivity of the information. Потребителите и организациите, които си сътрудничат със стопанска цел, обменят информация. Когато част от нея е поверителна, се предполага страните да се споразумеят коя информация е поверителна и как да бъде обозначавана и обработвана. Получателите разчитат, че предоставящият информацията следва установените процедури за обозначаване на нейната поверителност.
classificationbar.xhp
par_id030820161744118823
help.text
%PRODUCTNAME provides standardized means for such sensitivity information to be expressed and may be used between parties if interoperable systems are to be implemented. It provides a set of standard “fields” that can be used to hold sensitivity information. It does not attempt to define what the contents of these “fields” should be. This approach is an improvement upon the only alternative that exists at the moment, which is for the provider to use an arbitrary means to express sensitivity that may not be useful to a recipient. %PRODUCTNAME предлага стандартизирани средства за изразяване поверителността на информацията и може да се използва от двете страни за постигане на съвместимост. Предоставен е набор от стандартни „полета“, в които може да се съхраняват данни за поверителност. Софтуерът не се опитва да дефинира съдържанието на тези полета. Този подход е по-добър от единствената съществуваща засега алтернатива – подателят да използва произволни средства за обозначаване на поверителност, които може да са безполезни за получателя.
classificationbar.xhp
par_id030820161744121143
help.text
While this standard has been developed with the intent that it would be applicable in any domain of activity, %PRODUCTNAME retained the aerospace and defense industry nomenclature and categories, where sensitivity marking results from national security, export control and intellectual property policies. Макар стандартът да е разработен за прилагане в произволни области, в %PRODUCTNAME се използват номенклатурата и категориите от аерокосмическата и военната промишленост, където обозначенията за поверителност се базират на политики, свързани с националната сигурност, контрола над износа и интелектуалната собственост.
classificationbar.xhp
par_id030820161744123676
help.text
%PRODUCTNAME implemented the open standards produced by <item type="acronym">TSCP</item> (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.) independent of a specific vendor. Two of them are interesting: %PRODUCTNAME реализира отворените стандарти, изготвени от <item type="acronym">TSCP</item> (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.), които не зависят от конкретни производители. Два от тях са интересни:
classificationbar.xhp
par_id030820161744122593
help.text
Business Authentication Framework (<item type="acronym">BAF</item>) specifies how to describe the existing policy (which is probably some legal text) in a machine-readable format. Business Authentication Framework (<item type="acronym">BAF</item>) указва как да се опише съществуващата политика (която вероятно представлява юридически текст) в машинно четим формат.
classificationbar.xhp
par_id030820161744126871
help.text
Business Authorization Identification and Labeling Scheme (<item type="acronym">BAILS</item>) specifies how to refer to such a <item type="acronym">BAF</item> policy in a document. The concepts in <item type="acronym">BAILS</item> are so generic that they can be applied to any format that supports document-level user-defined properties. Business Authorization Identification and Labeling Scheme (<item type="acronym">BAILS</item>) указва как да се цитира такава <item type="acronym">BAF</item> политика в документ. Понятията в <item type="acronym">BAILS</item> са толкова общи, че могат да се прилагат във всеки формат, който поддържа дефинирани от потребителя свойства на ниво документ.
classificationbar.xhp
hd_id030820161800093929
help.text
BAF Categories Категории на BAF
classificationbar.xhp
bm_id030820161856432825
help.text
<bookmark_value>classification;displayed in user interface</bookmark_value> <bookmark_value>classification;headers and footers</bookmark_value> <bookmark_value>classification;watermark</bookmark_value> <bookmark_value>classification;categories</bookmark_value> <bookmark_value>класификация;в потребителския интерфейс</bookmark_value> <bookmark_value>класификация;колонтитули</bookmark_value> <bookmark_value>класификация;воден знак</bookmark_value> <bookmark_value>класификация;категории</bookmark_value>
classificationbar.xhp
par_id030820161800092823
help.text
The default BAF categories for %PRODUCTNAME are listed below. По-долу са изброени подразбираните категории на BAF за %PRODUCTNAME.
classificationbar.xhp
par_id030820161800098142
help.text
Only the "Intellectual Properties" category will modify the layout of the document with a watermark, fields in the header and footer and an information bar on top of the document area. Each item inserted in the document is controlled by the classification configuration file. Само категорията „Интелектуална собственост“ променя оформлението на документа с воден знак, полета в колонтитулите и лента с информация в горния край на областта на документа. Всички вмъквани в документа елементи се управляват от конфигурационния файл за класификация.
classificationbar.xhp
par_idN106B0
help.text
Intellectual Property Интелектуална собственост
classificationbar.xhp
par_idN106C0
help.text
Intellectual property is a generic term for the nature of the contents of the document. Select this category for general purpose document classification. „Интелектуална собственост“ е общ термин за естеството на съдържанието на документа. Изберете тази категория за класифициране на документи с общо предназначение.
classificationbar.xhp
par_idN106CD
help.text
National Security Национална сигурност
classificationbar.xhp
par_idN106DD
help.text
Selects the category of this document for the national security policy type. The selected category is saved together with the document as BAILS metadata in the file properties and no modifications is carried in the document layout or the user interface. Определя категорията на документа по отношение на типа правила за национална сигурност. Избраната категория се записва заедно с документа като метаданни на BAILS в свойствата на файла, като не се внасят промени в оформлението на документа или потребителския интерфейс.
classificationbar.xhp
par_idN106EA
help.text
Export Control Ограничения върху износа
classificationbar.xhp
par_idN106FA
help.text
Selects the category of this document for the export control policy type. The selected category is saved together with the document as BAILS metadata in the file properties and no modifications is carried in the document layout or the user interface. Определя категорията на документа по отношение на типа правила за ограничения върху износа. Избраната категория се записва заедно с документа като метаданни на BAILS в свойствата на файла, като не се внасят промени в оформлението на документа или потребителския интерфейс.