Context English Polish
align.xhp
tit
help.text
Manually Aligning Formula Parts Ręczne wyrównywanie części formuł
align.xhp
bm_id3156384
help.text
<bookmark_value>aligning; characters in %PRODUCTNAME Math</bookmark_value><bookmark_value>formula parts; manually aligning</bookmark_value> <bookmark_value>wyrównywanie; znaki w programie %PRODUCTNAME Math</bookmark_value><bookmark_value>części formuł; wyrównywanie ręczne</bookmark_value>
align.xhp
hd_id3156384
help.text
<variable id="align"><link href="text/smath/guide/align.xhp" name="Manually Aligning Formula Parts">Manually Aligning Formula Parts</link></variable> <variable id="align"><link href="text/smath/guide/align.xhp" name="Manually Aligning Formula Parts">Ręczne wyrównywanie części formuł</link></variable>
align.xhp
hd_id3154657
help.text
How do you align characters in $[officename] Math quickly and easily? Jak szybko i łatwo wyrównywać znaki w programie $[officename] Math?
align.xhp
par_id3150249
help.text
To accomplish this, you must define empty groups and character strings. They do not require any space, but carry information that helps in the alignment process. W tym celu należy zdefiniować puste grupy i ciągi znaków. Nie wymagają one miejsca, ale zawierają informacje pomocne przy wyrównywaniu.
align.xhp
par_id3153912
help.text
To create empty groups, enter curly brackets <emph>{}</emph> in the Commands window. In the following example, the goal is to achieve a line break so that the plus signs are beneath one another, even though one less character is entered in the upper line: Aby utworzyć puste grupy, należy wprowadzić nawiasy klamrowe <emph>{}</emph> w oknie Polecenia. W poniższym przykładzie chcemy wstawić podział wiersza, tak by znaki plus znajdowały się pod sobą, mimo że w górnym wierszu wstawiono o jeden znak mniej:
align.xhp
par_id3143229
help.text
Empty character strings are a simple way to ensure that texts and formulas are left-aligned. They are defined using double inverted commas "" . Make sure you do not use any typographic inverted commas. Example: Zastosowanie pustych ciągów znaków jest prostym sposobem na wyrównanie tekstów i formuł do lewej. Definiuje się je za pomocą podwójnych cudzysłowów - "" . Nie należy używać cudzysłowów typograficznych. Przykład:
align.xhp
par_id3153809
help.text
"A further example." newline a+b newline ""c-d "Kolejny przykład." newline a+b newline ""c-d
attributes.xhp
tit
help.text
Changing Default Attributes Zmiana atrybutów domyślnych
attributes.xhp
bm_id3145792
help.text
<bookmark_value>attributes; changing in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>font attributes;changing defaults</bookmark_value><bookmark_value>formatting;changing default attributes</bookmark_value><bookmark_value>defaults;changing default formatting</bookmark_value><bookmark_value>changing;default formatting</bookmark_value> <bookmark_value>atrybuty; zmiana w $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>atrybuty czcionki;zmiana domyślnych</bookmark_value><bookmark_value>formatowanie;zmiana domyślnych atrybutów</bookmark_value><bookmark_value>domyślne;zmiana domyślnego formatowania</bookmark_value><bookmark_value>zmiana;domyślne formatowanie</bookmark_value>
attributes.xhp
hd_id3145792
help.text
<variable id="attributes"><link href="text/smath/guide/attributes.xhp" name="Changing Default Attributes">Changing Default Attributes</link></variable> <variable id="attributes"><link href="text/smath/guide/attributes.xhp" name="Changing Default Attributes">Zmiana atrybutów domyślnych</link></variable>
attributes.xhp
hd_id3154484
help.text
Can default formats in $[officename] Math be modified? Czy w programie $[officename] Math można modyfikować formaty domyślne?
attributes.xhp
par_id3148870
help.text
Some parts of formulas are always formatted bold or italic by default. Niektóre części formuł są zawsze domyślnie pogrubione lub pisane kursywą.
attributes.xhp
par_id3150210
help.text
You can remove these attributes using "nbold" and "nitalic". Example: Atrybuty te można usunąć za pomocą poleceń "nbold" i "nitalic". Przykład:
attributes.xhp
par_id3149872
help.text
In the second formula, the a is not italic. The b is bold. You cannot change the plus sign by this method. W drugiej formule litera "a" nie jest zapisana kursywą. Litera "b" jest pogrubiona. Za pomocą tej metody nie można zmieniać znaku plus.
brackets.xhp
tit
help.text
Merging Formula Parts in Brackets Scalanie części formuł w nawiasy
brackets.xhp
bm_id3152596
help.text
<bookmark_value>brackets; merging formula parts</bookmark_value><bookmark_value>formula parts; merging</bookmark_value><bookmark_value>fractions in formulas</bookmark_value><bookmark_value>merging;formula parts</bookmark_value> <bookmark_value>nawiasy; scalanie części formuł</bookmark_value><bookmark_value>części formuł; scalanie</bookmark_value><bookmark_value>ułamki w formułach</bookmark_value><bookmark_value>scalanie;części formuł</bookmark_value>
brackets.xhp
hd_id3152596
help.text
<variable id="brackets"><link href="text/smath/guide/brackets.xhp" name="Merging Formula Parts in Brackets">Merging Formula Parts in Brackets</link></variable> <variable id="brackets"><link href="text/smath/guide/brackets.xhp" name="Merging Formula Parts in Brackets">Scalanie części formuł w nawiasach</link></variable>
brackets.xhp
hd_id3154511
help.text
Inserting fractions into formulas Wstawianie ułamków w formułach
brackets.xhp
par_id3146971
help.text
In the case of a fraction whose numerator and denominator consist of a product, a sum, and so on, the values that belong together must be bracketed together. W przypadku ułamka, którego licznik i mianownik składają się z iloczynu, sumy itd., wartości, które mają należeć do jednej grupy, należy umieścić w nawiasach.