Context English Norwegian Bokmål
align.xhp
tit
help.text
Manually Aligning Formula Parts Justere formeldeler manuelt
align.xhp
bm_id3156384
help.text
<bookmark_value>aligning; characters in %PRODUCTNAME Math</bookmark_value><bookmark_value>formula parts; manually aligning</bookmark_value> <bookmark_value>justere;tegn i %PRODUCTNAME Math</bookmark_value><bookmark_value>formeldeler;justere manuelt</bookmark_value>
align.xhp
hd_id3156384
help.text
<variable id="align"><link href="text/smath/guide/align.xhp" name="Manually Aligning Formula Parts">Manually Aligning Formula Parts</link></variable> <variable id="align"><link href="text/smath/guide/align.xhp" name="Manually Aligning Formula Parts">Justere formeldeler manuelt</link></variable>
align.xhp
hd_id3154657
help.text
How do you align characters in $[officename] Math quickly and easily? Justere tegn i $[officename] Math på en rask og enkel måte
align.xhp
par_id3150249
help.text
To accomplish this, you must define empty groups and character strings. They do not require any space, but carry information that helps in the alignment process. Du kan oppnå dette ved å angi tomme grupper og tegnstrenger. De trenger ingen plass, men inneholder informasjon som gjør justeringen enklere.
align.xhp
par_id3153912
help.text
To create empty groups, enter curly brackets <emph>{}</emph> in the Commands window. In the following example, the goal is to achieve a line break so that the plus signs are beneath one another, even though one less character is entered in the upper line: Du kan lage tomme grupper ved å skrive inn krøllparenteser <emph>{}</emph> i kommandovinduet. I dette eksemplet er målet å lage et linjeskift, slik at plusstegnene i de to linjene kommer på linje med hverandre, selv om den øverste linjen inneholder ett tegn mindre:
align.xhp
par_id3143229
help.text
Empty character strings are a simple way to ensure that texts and formulas are left-aligned. They are defined using double inverted commas "" . Make sure you do not use any typographic inverted commas. Example: Bruk av tomme tegnstrenger er en enkel metode du kan bruke til å venstrejustere tekst og formler. Du lager tomme tegnstrenger angis med doble falske hermetegn: "" . Pass på at du ikke bruker andre typer hermetegn. Et eksempel:
align.xhp
par_id3153809
help.text
"A further example." newline a+b newline ""c-d "Et eksempel til." newline a+b newline ""c-d
attributes.xhp
tit
help.text
Changing Default Attributes Endre standardegenskaper
attributes.xhp
bm_id3145792
help.text
<bookmark_value>attributes; changing in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>font attributes;changing defaults</bookmark_value><bookmark_value>formatting;changing default attributes</bookmark_value><bookmark_value>defaults;changing default formatting</bookmark_value><bookmark_value>changing;default formatting</bookmark_value> <bookmark_value>egenskaper;endre i $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>skriftegenskaper;endre standard</bookmark_value><bookmark_value>formatering;endre standardegenskaper</bookmark_value><bookmark_value>standarder;endre standardformatering</bookmark_value><bookmark_value>endre;standardformatering</bookmark_value>
attributes.xhp
hd_id3145792
help.text
<variable id="attributes"><link href="text/smath/guide/attributes.xhp" name="Changing Default Attributes">Changing Default Attributes</link></variable> <variable id="attributes"><link href="text/smath/guide/attributes.xhp" name="Changing Default Attributes">Endre standardegenskaper</link></variable>
attributes.xhp
hd_id3154484
help.text
Can default formats in $[officename] Math be modified? Kan standardformater i $[officename] Math endres?
attributes.xhp
par_id3148870
help.text
Some parts of formulas are always formatted bold or italic by default. Noen deler av formlene formateres alltid som halvfet eller kursiv som standard.
attributes.xhp
par_id3150210
help.text
You can remove these attributes using "nbold" and "nitalic". Example: Du kan bruke "nbold" og "nitalic" til å fjerne disse egenskapene. Et eksempel:
attributes.xhp
par_id3149872
help.text
In the second formula, the a is not italic. The b is bold. You cannot change the plus sign by this method. I den andre formelen vises ikke bokstaven a i kursiv, mens bokstaven b vises halvfet. Du kan ikke bruke denne metoden til å endre plusstegnet.
brackets.xhp
tit
help.text
Merging Formula Parts in Brackets Slå sammen formeldeler i parenteser
brackets.xhp
bm_id3152596
help.text
<bookmark_value>brackets; merging formula parts</bookmark_value><bookmark_value>formula parts; merging</bookmark_value><bookmark_value>fractions in formulas</bookmark_value><bookmark_value>merging;formula parts</bookmark_value> <bookmark_value>parenteser;slå sammen formeldeler</bookmark_value><bookmark_value>formeldeler;slå sammen</bookmark_value><bookmark_value>brøker i formler</bookmark_value><bookmark_value>flette;formeldeler</bookmark_value>
brackets.xhp
hd_id3152596
help.text
<variable id="brackets"><link href="text/smath/guide/brackets.xhp" name="Merging Formula Parts in Brackets">Merging Formula Parts in Brackets</link></variable> <variable id="brackets"><link href="text/smath/guide/brackets.xhp" name="Merging Formula Parts in Brackets">Slå sammen formeldeler i parenteser</link></variable>
brackets.xhp
hd_id3154511
help.text
Inserting fractions into formulas Sette inn brøker i formler
brackets.xhp
par_id3146971
help.text
In the case of a fraction whose numerator and denominator consist of a product, a sum, and so on, the values that belong together must be bracketed together. Hvis du har en brøk der teller og nevner består av et produkt, en sum eller lignende sammensetninger av tall, må verdiene som hører sammen, omsluttes av parenteser.