Context English Hungarian
align.xhp
tit
help.text
Manually Aligning Formula Parts Képletrészletek kézi igazítása
align.xhp
bm_id3156384
help.text
<bookmark_value>aligning; characters in %PRODUCTNAME Math</bookmark_value><bookmark_value>formula parts; manually aligning</bookmark_value> <bookmark_value>igazítás; karakterek a %PRODUCTNAME Math-ban</bookmark_value><bookmark_value>képletrészletek; kézi igazítás</bookmark_value>
align.xhp
hd_id3156384
help.text
<variable id="align"><link href="text/smath/guide/align.xhp" name="Manually Aligning Formula Parts">Manually Aligning Formula Parts</link></variable> <variable id="align"><link href="text/smath/guide/align.xhp" name="Képletrészletek kézi igazítása">Képletrészletek kézi igazítása</link></variable>
align.xhp
hd_id3154657
help.text
How do you align characters in $[officename] Math quickly and easily? A $[officename] Math képleteinek gyors és egyszerű igazítása
align.xhp
par_id3150249
help.text
To accomplish this, you must define empty groups and character strings. They do not require any space, but carry information that helps in the alignment process. A feladat elvégzéséhez üres csoportok és karakterláncok megadására van szükség. Ezek nem foglalnak helyet, azonban az igazítási folyamatra vonatkozó fontos információkat hordoznak.
align.xhp
par_id3153912
help.text
To create empty groups, enter curly brackets <emph>{}</emph> in the Commands window. In the following example, the goal is to achieve a line break so that the plus signs are beneath one another, even though one less character is entered in the upper line: Üres csoportok létrehozásához írjon kapcsos zárójeleket <emph>{}</emph> a Parancsok ablakba. Az alábbi példában a cél egy sortörés beszúrása oly módon, hogy a pluszjelek egymás alá kerüljenek akkor is, ha a felső sorban eggyel kevesebb karakter is található.
align.xhp
par_id3143229
help.text
Empty character strings are a simple way to ensure that texts and formulas are left-aligned. They are defined using double inverted commas "" . Make sure you do not use any typographic inverted commas. Example: Az üres karakterlánc elem segítségével könnyedén balra igazíthatja a szövegeket és képleteket. Az üres karakterláncot két dupla idézőjel jelöli (""). Győződjön meg róla, hogy nem tipográfiai idézőjeleket írt be. Példa:
align.xhp
par_id3153809
help.text
"A further example." newline a+b newline ""c-d "Ez egy másik példa" newline a+b newline ""c-d
attributes.xhp
tit
help.text
Changing Default Attributes Alapértelmezett jellemzők megváltoztatása
attributes.xhp
bm_id3145792
help.text
<bookmark_value>attributes; changing in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>font attributes;changing defaults</bookmark_value><bookmark_value>formatting;changing default attributes</bookmark_value><bookmark_value>defaults;changing default formatting</bookmark_value><bookmark_value>changing;default formatting</bookmark_value> <bookmark_value>jellemzők; megváltoztatás a $[officename] Math-ban</bookmark_value><bookmark_value>betűjellemzők;alapértelmezések módosítása</bookmark_value><bookmark_value>formázás;alapértelmezett jellemzők módosítása</bookmark_value><bookmark_value>alapértelmezések;alapértelmezett formázás módosítása</bookmark_value><bookmark_value>alapértelmezett formázás;módosítás</bookmark_value>
attributes.xhp
hd_id3145792
help.text
<variable id="attributes"><link href="text/smath/guide/attributes.xhp" name="Changing Default Attributes">Changing Default Attributes</link></variable> <variable id="attributes"><link href="text/smath/guide/attributes.xhp" name="Alapértelmezett jellemzők megváltoztatása">Alapértelmezett jellemzők megváltoztatása</link></variable>
attributes.xhp
hd_id3154484
help.text
Can default formats in $[officename] Math be modified? A $[officename] Math alapértelmezett formázásainak módosítása
attributes.xhp
par_id3148870
help.text
Some parts of formulas are always formatted bold or italic by default. Alapértelmezésben a képletek néhány része mindig félkövér vagy dőlt formázást kap.
attributes.xhp
par_id3150210
help.text
You can remove these attributes using "nbold" and "nitalic". Example: Ezeket az attribútumokat az „nbold” és „nitalic” parancsok használatával távolíthatja el. Példa:
attributes.xhp
par_id3149872
help.text
In the second formula, the a is not italic. The b is bold. You cannot change the plus sign by this method. A második képletben az a nem dőlt betűs. A b félkövér. A pluszjelet nem módosíthatja ezzel a módszerrel.
brackets.xhp
tit
help.text
Merging Formula Parts in Brackets Képletrészletek összefűzése zárójelek segítségével
brackets.xhp
bm_id3152596
help.text
<bookmark_value>brackets; merging formula parts</bookmark_value><bookmark_value>formula parts; merging</bookmark_value><bookmark_value>fractions in formulas</bookmark_value><bookmark_value>merging;formula parts</bookmark_value> <bookmark_value>zárójelek; képletrészletek összefűzése</bookmark_value><bookmark_value>képletrészletek; összefűzés</bookmark_value><bookmark_value>törtek képletekben</bookmark_value><bookmark_value>összefűzés;képletrészletek</bookmark_value>
brackets.xhp
hd_id3152596
help.text
<variable id="brackets"><link href="text/smath/guide/brackets.xhp" name="Merging Formula Parts in Brackets">Merging Formula Parts in Brackets</link></variable> <variable id="brackets"><link href="text/smath/guide/brackets.xhp" name="Képletrészletek összefűzése zárójelek segítségével">Képletrészletek összefűzése zárójelek segítségével</link></variable>
brackets.xhp
hd_id3154511
help.text
Inserting fractions into formulas Törtek beszúrása képletekbe
brackets.xhp
par_id3146971
help.text
In the case of a fraction whose numerator and denominator consist of a product, a sum, and so on, the values that belong together must be bracketed together. Abban az esetben, ha a tört számlálója és nevezője szorzást, szummát vagy hasonlót tartalmaz, az összetartozó értékeket egybe kell zárójelezni.