Context English Danish
align.xhp
tit
help.text
Manually Aligning Formula Parts Manuel justering af dele af en formel
align.xhp
bm_id3156384
help.text
<bookmark_value>aligning; characters in %PRODUCTNAME Math</bookmark_value><bookmark_value>formula parts; manually aligning</bookmark_value> <bookmark_value>justere; tegn i %PRODUCTNAME Math</bookmark_value><bookmark_value>formeldele; justere manuelt</bookmark_value>
align.xhp
hd_id3156384
help.text
<variable id="align"><link href="text/smath/guide/align.xhp" name="Manually Aligning Formula Parts">Manually Aligning Formula Parts</link></variable> <variable id="align"><link href="text/smath/guide/align.xhp" name="Manuel justering af dele af en formel">Manuel justering af dele af en formel</link></variable>
align.xhp
hd_id3154657
help.text
How do you align characters in $[officename] Math quickly and easily? Hvordan justerer man tegn i $[officename] Math hurtigt og let?
align.xhp
par_id3150249
help.text
To accomplish this, you must define empty groups and character strings. They do not require any space, but carry information that helps in the alignment process. For at opnå dette skal du oprette tomme grupper og tegnfølger. De optager ikke plads i formlen, men indeholder information som påvirker justeringen.
align.xhp
par_id3153912
help.text
To create empty groups, enter curly brackets <emph>{}</emph> in the Commands window. In the following example, the goal is to achieve a line break so that the plus signs are beneath one another, even though one less character is entered in the upper line: For at oprette en tom gruppe skal du indtaste krøllede parenteser <emph>{}</emph> i kommandovinduet. I det følgende eksempel er målet at få plustegnene til at stå lige under hinanden, selv om der er et tegn mindre i den øverste linje:
align.xhp
par_id3143229
help.text
Empty character strings are a simple way to ensure that texts and formulas are left-aligned. They are defined using double inverted commas "" . Make sure you do not use any typographic inverted commas. Example: Tomme tegnfølger er en enkel måde at sikre, at tekster og formler bliver venstrejusteret. De indtastes ved at bruge dobbelte anførselstegn "". Du kan ikke bruge typografiske anførselstegn. Eksempel:
align.xhp
par_id3153809
help.text
"A further example." newline a+b newline ""c-d "Endnu et eksempel." newline a+b newline ""c-d
attributes.xhp
tit
help.text
Changing Default Attributes Ændring af standardattributter
attributes.xhp
bm_id3145792
help.text
<bookmark_value>attributes; changing in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>font attributes;changing defaults</bookmark_value><bookmark_value>formatting;changing default attributes</bookmark_value><bookmark_value>defaults;changing default formatting</bookmark_value><bookmark_value>changing;default formatting</bookmark_value> <bookmark_value>attributter; ændre i $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>skrifttypeattributter;skifte standard</bookmark_value><bookmark_value>formatering;skifte standardattributter</bookmark_value><bookmark_value>standardværdier;ændre standardformatering</bookmark_value><bookmark_value>ændrer;standardformatering</bookmark_value>
attributes.xhp
hd_id3145792
help.text
<variable id="attributes"><link href="text/smath/guide/attributes.xhp" name="Changing Default Attributes">Changing Default Attributes</link></variable> <variable id="attributes"><link href="text/smath/guide/attributes.xhp" name="Ændring af standard-attributter">Ændring af standard-attributter</link></variable>
attributes.xhp
hd_id3154484
help.text
Can default formats in $[officename] Math be modified? Kan standardformaterne i $[officename] ændres?
attributes.xhp
par_id3148870
help.text
Some parts of formulas are always formatted bold or italic by default. Nogle dele af en formel bliver som standard altid skrevet med fed eller kursiv.
attributes.xhp
par_id3150210
help.text
You can remove these attributes using "nbold" and "nitalic". Example: Du kan fjerne disse attributter ved at bruge "nbold" og "nitalic". Eksempel:
attributes.xhp
par_id3149872
help.text
In the second formula, the a is not italic. The b is bold. You cannot change the plus sign by this method. I den anden formel, bliver a ikke kursiv og b bliver fed. Du kan ikke ændre plustegnet på denne måde.
brackets.xhp
tit
help.text
Merging Formula Parts in Brackets Samling af dele af en formel med parenteser
brackets.xhp
bm_id3152596
help.text
<bookmark_value>brackets; merging formula parts</bookmark_value><bookmark_value>formula parts; merging</bookmark_value><bookmark_value>fractions in formulas</bookmark_value><bookmark_value>merging;formula parts</bookmark_value> <bookmark_value>parenteser; samle dele af en formel</bookmark_value><bookmark_value>formeldele; samle</bookmark_value><bookmark_value>brøker i formler</bookmark_value><bookmark_value>samle;formeldele</bookmark_value>
brackets.xhp
hd_id3152596
help.text
<variable id="brackets"><link href="text/smath/guide/brackets.xhp" name="Merging Formula Parts in Brackets">Merging Formula Parts in Brackets</link></variable> <variable id="brackets"><link href="text/smath/guide/brackets.xhp" name="Samling af dele af en formel med parenteser">Samling af dele af en formel med parenteser</link></variable>
brackets.xhp
hd_id3154511
help.text
Inserting fractions into formulas Indsæt brøker i formler
brackets.xhp
par_id3146971
help.text
In the case of a fraction whose numerator and denominator consist of a product, a sum, and so on, the values that belong together must be bracketed together. I en brøk, hvor tæller og nævner består af et produkt, en sum og så videre, skal værdierne som hører sammen sættes i krøllede parenteser.