Context English Polish
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Math Help Witaj w pomocy $[officename] Math
main0000.xhp
hd_id3148868
help.text
Welcome to the $[officename] Math Help Witaj w pomocy $[officename] Math
main0000.xhp
hd_id3153915
help.text
How to Work With $[officename] Math Praca z $[officename] Math
main0000.xhp
par_id3143229
help.text
<link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Formula Reference Tables">Formula Reference Tables</link> <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Formula Reference Tables">Tabela referencji formuły</link>
main0000.xhp
hd_id3153808
help.text
$[officename] Math Menus, Toolbars, and Keys Menu, paski narzędzi i skróty klawiaturowe w $[officename] Math
main0000.xhp
par_id3143269
help.text
Have a look at <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link> for a set of additional %PRODUCTNAME Math icons and macros. Spójrz na <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link> dla zestawu dodatkowych ikon i makr %PRODUCTNAME Math.
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Menu
main0100.xhp
hd_id3149021
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menu">Menu</link></variable>
main0100.xhp
par_id3154702
help.text
The menu bar contains all the commands for working with $[officename] Math. It contains a list of all the available operators as well as the commands for editing, viewing, arranging, formatting and printing formula documents and the objects contained in them. Most of the menu commands are only available when you are creating or editing a formula. Pasek menu zawiera wszystkie polecenie umożliwiające pracę z programem $[officename] Math. Za jego pomocą można uzyskać dostęp do listy wszystkich dostępnych operatorów oraz poleceń edycji, wyświetlania, rozmieszczania, formatowania i drukowania dokumentów formuł i obiektów znajdujących się w tych dokumentach. Większość poleceń menu jest dostępna tylko podczas tworzenia lub edytowania formuły.
main0101.xhp
tit
help.text
File Plik
main0101.xhp
hd_id3149018
help.text
<link href="text/smath/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/smath/main0101.xhp" name="File">Plik</link>
main0101.xhp
par_id3155959
help.text
This menu contains the general commands for working with formula documents, such as open, save and print. To menu zawiera ogólne polecenia do pracy z dokumentami formuł, takie jak otwórz, zapisz czy drukuj.
main0102.xhp
tit
help.text
Edit Edycja
main0102.xhp
hd_id3156385
help.text
<link href="text/smath/main0102.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/smath/main0102.xhp" name="Edycja">Edycja</link>
main0102.xhp
par_id3145790
help.text
The commands in this menu are used to edit formulas. In addition to basic commands, (for example, copying contents) there are functions specific to $[officename] Math such as searching for placeholders or errors. Polecenia dostępne w tym menu służą do edytowania formuł. Oprócz poleceń podstawowych (np. kopiowania zawartości) dostępne są funkcje, które można znaleźć tylko w programie $[officename] Math, na przykład polecenia wyszukiwania symboli zastępczych lub błędów.
main0103.xhp
tit
help.text
View Widok
main0103.xhp
hd_id3155064
help.text
<link href="text/smath/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/smath/main0103.xhp" name="View">Widok</link>
main0103.xhp
par_id3147338
help.text
Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the <emph>Commands</emph> window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="View - Elements"><emph>View - Elements</emph></link>. Ustawia skalę wyświetlania i definiuje elementy, które mają być widoczne. Większość poleceń, które można wprowadzić w oknie <emph>Polecenia</emph> również można uzyskać poprzez kliknięcie myszą, jeśli jest już otwarte okno Elementy z <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="View - Elements"><emph>Widok - Elementy</emph></link>.
main0103.xhp
hd_id3150205
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Powiększenie">Powiększenie</link>
main0105.xhp
tit
help.text
Format Format