Context English Macedonian
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Math Help Добредојдовте во помошта на $[officename] Math
main0000.xhp
hd_id3148868
help.text
Welcome to the $[officename] Math Help Добредојдовте во помошта на $[officename] Math
main0000.xhp
hd_id3153915
help.text
How to Work With $[officename] Math Како да работите со $[officename] Math
main0000.xhp
par_id3143229
help.text
<link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Formula Reference Tables">Formula Reference Tables</link> <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Formula Reference Tables">Табели со референции за формули</link>
main0000.xhp
hd_id3153808
help.text
$[officename] Math Menus, Toolbars, and Keys Менија, алатници и тастери во $[officename]
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Менија
main0100.xhp
hd_id3149021
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menus">Менија</link></variable>
main0100.xhp
par_id3154702
help.text
The menu bar contains all the commands for working with $[officename] Math. It contains a list of all the available operators as well as the commands for editing, viewing, arranging, formatting and printing formula documents and the objects contained in them. Most of the menu commands are only available when you are creating or editing a formula. Менито ги содржи сите наредби за работење со $[officename] Math. Содржи листа на сите оператори што се на располагање, како и наредбите за уредување, прегледување, средување, форматирање и печатење на документи со формули и на објектите што се содржат во нив. Повеќето од наредбите од менито се достапни само кога креирате или уредувате формула.
main0101.xhp
tit
help.text
File Датотека
main0101.xhp
hd_id3149018
help.text
<link href="text/smath/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/smath/main0101.xhp" name="File">Датотека</link>
main0101.xhp
par_id3155959
help.text
This menu contains the general commands for working with formula documents, such as open, save and print. Ова мени ги содржи главните наредби за работење со документи со формули, како што се наредбите за отворање, зачувување и печатење.
main0102.xhp
tit
help.text
Edit Уредување
main0102.xhp
hd_id3156385
help.text
<link href="text/smath/main0102.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/smath/main0102.xhp" name="Edit">Уредување</link>
main0102.xhp
par_id3145790
help.text
The commands in this menu are used to edit formulas. In addition to basic commands, (for example, copying contents) there are functions specific to $[officename] Math such as searching for placeholders or errors. Наредбите во ова мени се користат за уредување на формулите. Освен основните наредби, (на пример, копирање содржина) има и функции карактеристични за $[officename] Math како што се барање на резервирани места или грешки.
main0103.xhp
tit
help.text
View Приказ
main0103.xhp
hd_id3155064
help.text
<link href="text/smath/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/smath/main0103.xhp" name="View">Приказ</link>
main0103.xhp
hd_id3150205
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Зумирај</link>
main0105.xhp
tit
help.text
Format Форматирај
main0105.xhp
hd_id3149121
help.text
<link href="text/smath/main0105.xhp" name="Format">Format</link> <link href="text/smath/main0105.xhp" name="Format">Форматирај</link>
main0105.xhp
par_id3149018
help.text
This menu contains commands needed to format formulas. Ова мени содржи наредби за форматирање на формулите.