Context English Nepali
presenter.xhp
par_id0921200901104028
help.text
Action
01020000.xhp
par_id3145119
help.text
Activate a placeholder object in a new presentation (only if the frame is selected). नयाँ प्रस्तुतिमा प्लेसहोल्डर वस्तु सक्रिय गर्नुहोस् (यदि फ्रेम चयन गरिएको छ भने मात्र)
presenter.xhp
par_id0921200901104261
help.text
Alt+Page Down Alt+Page Down
presenter.xhp
par_id092120090110423
help.text
Alt+Page Up Alt+Page Up
01020000.xhp
hd_ii3153218
help.text
Arrow Down बाँण तल
01020000.xhp
hd_id3153520
help.text
Arrow key बाँण कुञ्जी
01020000.xhp
hd_ii3153818
help.text
Arrow Left बाँण बायाँ
01020000.xhp
hd_ii3153147
help.text
Arrow Right बाँण दायाँ
01020000.xhp
hd_ii3154718
help.text
Arrow Up वाण माथि
presenter.xhp
par_id092120090110459
help.text
'A', 'Z'
presenter.xhp
par_id092120090110431
help.text
'B', '.'
presenter.xhp
par_id0921200901104383
help.text
Black/Unblack the screen
presenter.xhp
bm_id0921200912285678
help.text
<bookmark_value>Presenter Console shortcuts</bookmark_value>
01020000.xhp
bm_id3150342
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in presentations</bookmark_value><bookmark_value>presentations; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>सर्टकट कुञ्जीहरू; प्रस्तुतिमा</bookmark_value><bookmark_value>प्रस्तुतिहरू; सर्टकट कुञ्जीहरू</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3149933
help.text
B or .
01020000.xhp
par_id3154900
help.text
Bring Forward. अगाडि लेराउनुहोस्
01020000.xhp
par_id3147088
help.text
Bring to Front. अगाडि लेराउनुहोस् ।
01020000.xhp
par_id3157548
help.text
Change to Normal Mode with the active slide.
01020000.xhp
par_id3151253
help.text
Combine selected objects. चयन वस्तुहरू सम्मिलित गर्नुहोस् ।
01020000.xhp
par_id3148650
help.text
Constrains the movement of the selected object horizontally or vertically. तेर्सो वा ठाडो गरि चयन गरिएको वस्तुको चललाई कन्सट्रेन्स गर्नुहोस् ।