Context English Nepali
01020000.xhp
tit
help.text
Shortcut Keys for $[officename] Impress $[officename] इम्प्रेसका लागि सर्टकट कुञ्जीहरू
01020000.xhp
bm_id3150342
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in presentations</bookmark_value><bookmark_value>presentations; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>सर्टकट कुञ्जीहरू; प्रस्तुतिमा</bookmark_value><bookmark_value>प्रस्तुतिहरू; सर्टकट कुञ्जीहरू</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3150342
help.text
<variable id="impress_keys"><link href="text/simpress/04/01020000.xhp" name="Shortcut Keys for $[officename] Impress">Shortcut Keys for $[officename] Impress</link></variable> <variable id="impress_keys"><link href="text/simpress/04/01020000.xhp" name="Shortcut Keys for $[officename] Impress">$[officename] इम्प्रेसका लागि सर्टकट कुञ्जीहरू</link></variable>
01020000.xhp
par_id3145791
help.text
The following is a list of shortcut keys for $[officename] Impress. $[officename] इम्प्रेसका लागि निम्न सर्टकट कुञ्जी का सूचीहरू छन् ।
01020000.xhp
par_id3154658
help.text
You can also use the <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="general shortcut keys">general shortcut keys</link> in $[officename]. तपाईँले <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="general shortcut keys">साधारण सर्टकट कुञ्जीहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ</link> $[officename] मा
01020000.xhp
hd_id3145386
help.text
Function Keys for $[officename] Impress $[officename] इम्प्रेसका लागि प्रकार्य कुञ्जीहरू
01020000.xhp
hd_id3151242
help.text
Shortcut Keys सर्टकट कुञ्जीहरू
01020000.xhp
par_id3148604
help.text
<emph>Effect</emph> <emph>प्रभाव</emph>
01020000.xhp
hd_id3150214
help.text
F2 F2
01020000.xhp
par_id3154653
help.text
Edit text. पाठ सम्पादन गर्नुहोस्
01020000.xhp
hd_id3153811
help.text
F3 F3
01020000.xhp
par_id3145116
help.text
Enter Group.
01020000.xhp
hd_id3149052
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3
01020000.xhp
par_id3147298
help.text
Exit Group. समूह बाट बाहिरिनुहोस् ।
01020000.xhp
hd_id3166468
help.text
Shift+F3 Shift+F3
01020000.xhp
par_id3157874
help.text
Duplicate नक्कल
01020000.xhp
hd_id3149349
help.text
F4 F4
01020000.xhp
par_id3150746
help.text
Position and Size अवस्था र साइज
01020000.xhp
hd_id3153036
help.text
F5 F5
01020000.xhp
par_id3153085
help.text
View Slide Show. दृश्य स्लाईड देखाउनुहोस् ।