Context English Macedonian
presenter.xhp
par_id0921200901104028
help.text
Action
01020000.xhp
par_id3145119
help.text
Activate a placeholder object in a new presentation (only if the frame is selected). Активирај резервирано место за објект во нова презентација (само ако рамката е избрана).
presenter.xhp
par_id0921200901104261
help.text
Alt+Page Down
presenter.xhp
par_id092120090110423
help.text
Alt+Page Up
01020000.xhp
hd_ii3153218
help.text
Arrow Down Arrow Down
01020000.xhp
hd_id3153520
help.text
Arrow key Копче со стрелка
01020000.xhp
hd_ii3153818
help.text
Arrow Left Стрелка налево
01020000.xhp
hd_ii3153147
help.text
Arrow Right Копче стрелка надесно
01020000.xhp
hd_ii3154718
help.text
Arrow Up Arrow Up
presenter.xhp
par_id092120090110459
help.text
'A', 'Z'
presenter.xhp
par_id092120090110431
help.text
'B', '.'
presenter.xhp
par_id0921200901104383
help.text
Black/Unblack the screen
presenter.xhp
bm_id0921200912285678
help.text
<bookmark_value>Presenter Console shortcuts</bookmark_value>
01020000.xhp
bm_id3150342
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in presentations</bookmark_value><bookmark_value>presentations; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>копчиња со кратенки; во презентации</bookmark_value><bookmark_value>презентации; копчиња со кратенки</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3149933
help.text
B or . B или .
01020000.xhp
par_id3154900
help.text
Bring Forward. Пренеси понапред.
01020000.xhp
par_id3147088
help.text
Bring to Front. Пренеси напред.
01020000.xhp
par_id3157548
help.text
Change to Normal Mode with the active slide.
01020000.xhp
par_id3151253
help.text
Combine selected objects. Комбинирајте ги избраните објекти.
01020000.xhp
par_id3148650
help.text
Constrains the movement of the selected object horizontally or vertically. Приморај го движењето на избраниот објект хоризонтално или вертикално.