Context English Vietnamese
00000004.xhp
par_id5316324
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens the Custom Animation sidebar deck.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Mở cửa sổ <emph>Hoạt họa riêng</emph> trong ô cửa sổ <emph>Tác vụ</emph>.</ahelp>
00000402.xhp
par_id8695944
help.text
<variable id="gluebar">Click the <emph>Glue Points</emph> icon on the Drawing Bar </variable> <variable id="gluebar">Nhấn vào biểu tượng <emph>Điểm nối</emph> trên <emph>Thanh Vẽ</emph>.</variable>
00000413.xhp
par_id3145164
help.text
On the Drawing bar, open the <emph>Arrange</emph> toolbar and click: Trên thanh <emph>Vẽ</emph>, mở thanh công cụ con <emph>Sắp đặt</emph>, và nhấn
00000413.xhp
par_id3147249
help.text
On the Drawing bar, open the <emph>Arrange</emph> toolbar and click: Trên thanh <emph>Vẽ</emph>, mở thanh công cụ con <emph>Sắp đặt</emph>, và nhấn
00000413.xhp
par_id3149886
help.text
On the Drawing bar, open the <emph>Arrange</emph> toolbar and click: Trên thanh <emph>Vẽ</emph>, mở thanh công cụ con <emph>Sắp đặt</emph>, và nhấn