Context English Vietnamese
00000004.xhp
par_id8789025
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens a dialog to save the selected bitmap picture as a file. The default file format is the internal format of the image.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Mở hộp thoại trong đó bạn có thể lưu ảnh bitmap đã chọn dạng tập tin. Định dạng tập tin mặc định là định dạng nội bộ của ảnh.</ahelp>
00000004.xhp
par_id5316324
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens the Custom Animation sidebar deck.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Mở cửa sổ <emph>Hoạt họa riêng</emph> trong ô cửa sổ <emph>Tác vụ</emph>.</ahelp>
00000004.xhp
par_id3157979
help.text
Alignment Canh lề
00000004.xhp
par_id3153013
help.text
Arrange Sắp xếp
00000413.xhp
par_id3153110
help.text
Behind Object Đằng sau đối tượng
00000402.xhp
par_id3145171
help.text
Choose <emph>Edit - Duplicate</emph> Choose <emph>Sửa - Nhân đôi</emph>.
00000405.xhp
par_id3146316
help.text
Choose <emph>Format - Interaction</emph>
00000405.xhp
par_id3154765
help.text
Choose <emph>Format - Layer</emph> (only $[officename] Draw) Chọn lệnh <emph>Định dạng - Lớp</emph> (chỉ $[officename] Draw).
00000407.xhp
par_id3152576
help.text
Choose <emph>Insert - Animated Image</emph> Chọn lệnh <emph>Chèn > Ảnh hoạt họa</emph>.
00000403.xhp
par_idN10B74
help.text
Choose <emph>Insert - Date and time</emph> Chọn lệnh <emph>Chền > Ngày và giờ</emph>.
00000403.xhp
par_idN10B57
help.text
Choose <emph>Insert - Header and Footer</emph> Chọn lệnh <emph>Xem - Đầu/Chân trang</emph>.
00000404.xhp
par_id3155376
help.text
Choose <emph>Insert - Insert Snap Point/Line</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only) Chọn lệnh <emph>Chèn - Chèn điểm/đường đính</emph> (chỉ <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw).
00000404.xhp
par_id3147002
help.text
Choose <emph>Insert - Layer</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only) Chọn lệnh <emph>Chèn > Lớp</emph> (chỉ <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw).
00000403.xhp
par_idN10B6E
help.text
Choose <emph>Insert - Page number</emph> Chọn lệnh <emph>Chèn - Số hiệu trang</emph>.
00000404.xhp
par_id3151239
help.text
Choose <emph>Insert - Table</emph>
00000413.xhp
par_id3150654
help.text
Choose <emph>Shape - Arrange - Behind Object</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only)
00000413.xhp
par_id3153008
help.text
Choose <emph>Shape - Arrange - In Front of Object</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only)
00000413.xhp
par_id3150002
help.text
Choose <emph>Shape - Arrange - Reverse</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only)
00000413.xhp
par_id3153920
help.text
Choose <emph>Shape - Break</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only)
00000413.xhp
par_id3145298
help.text
Choose <emph>Shape - Combine</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only)