Context English Vietnamese
00000004.xhp
hd_id3149655
help.text
<variable id="wie">To access this command </variable> <variable id="wie">Để truy cập lệnh này </variable>
00000004.xhp
par_id3145801
help.text
Rectangle Chữ nhật
00000004.xhp
par_id3147004
help.text
<image id="img_id3159236" src="cmd/sc_linetoolbox.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3159236">Icon</alt></image> <image id="img_id3159236" src="cmd/sc_linetoolbox.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3159236">Biểu tượng</alt></image>
00000004.xhp
par_id3147344
help.text
Ellipse Bầu dục
00000004.xhp
par_id3147435
help.text
<image id="img_id3156441" src="cmd/sc_rect.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3156441">Icon</alt></image> <image id="img_id3156441" src="cmd/sc_rect.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3156441">Biểu tượng</alt></image>
00000004.xhp
par_id3150202
help.text
Curve Cong
00000004.xhp
par_id3150749
help.text
<image id="img_id3155065" src="cmd/sc_ellipse.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155065">Icon</alt></image> <image id="img_id3155065" src="cmd/sc_ellipse.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155065">Biểu tượng</alt></image>
00000004.xhp
par_id3153013
help.text
Arrange Sắp xếp
00000004.xhp
par_id3156449
help.text
<image id="img_id3149409" src="cmd/sc_objectalign.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3149409">Icon</alt></image> <image id="img_id3149409" src="cmd/sc_objectalign.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3149409">Biểu tượng</alt></image>
00000004.xhp
par_id3157979
help.text
Alignment Canh lề
00000004.xhp
par_id3159208
help.text
<image id="img_id3159231" src="cmd/sc_bringtofront.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3159231">Icon</alt></image> <image id="img_id3159231" src="cmd/sc_bringtofront.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3159231">Biểu tượng</alt></image>
00000004.xhp
par_id5316324
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens the Custom Animation sidebar deck.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Mở cửa sổ <emph>Hoạt họa riêng</emph> trong ô cửa sổ <emph>Tác vụ</emph>.</ahelp>
00000004.xhp
par_id8789025
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens a dialog to save the selected bitmap picture as a file. The default file format is the internal format of the image.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Mở hộp thoại trong đó bạn có thể lưu ảnh bitmap đã chọn dạng tập tin. Định dạng tập tin mặc định là định dạng nội bộ của ảnh.</ahelp>
00000004.xhp
tit
help.text
To access this command Để truy cập lệnh này
00000401.xhp
hd_id3153188
help.text
File Menu Trình đơn Tập tin
00000401.xhp
par_id3146974
help.text
<variable id="dtvlc">Choose <emph>File - Export</emph></variable> <variable id="dtvlc">Chọn lệnh <emph>Tập tin > Xuất</emph></variable>.
00000401.xhp
tit
help.text
File Menu Trình đơn Tập tin
00000402.xhp
hd_id3150792
help.text
Edit Menu Trình đơn Sửa
00000402.xhp
par_id3145171
help.text
Choose <emph>Edit - Duplicate</emph> Choose <emph>Sửa - Nhân đôi</emph>.
00000402.xhp
par_id3147397
help.text
<variable id="baebl">Open the context menu of an inserted layer, then choose <emph>Delete Layer</emph></variable> <variable id="baebl">Mở trình đơn ngữ cảnh của một lớp đã chèn, rồi chọn <emph>Xóa lớp</emph></variable>