Context English Vietnamese
slide_menu.xhp
tit
help.text
Slide Menu
slide_menu.xhp
par_id7354512
help.text
New Slide
slide_menu.xhp
par_id3685251
help.text
<image id="img_id3183073" src="cmd/sc_insertpage.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id3183073">Icon</alt></image>
slide_menu.xhp
par_id3177597
help.text
On the <emph>Presentation</emph> bar, click Trên thanh <emph>Trình chiếu</emph>, nhắp vào
slide_menu.xhp
par_id3155530
help.text
<variable id="frtite">Choose <emph>Slide - Properties</emph> </variable>
slide_menu.xhp
par_id3155266
help.text
<variable id="adnsei">Choose <emph>Slide - Layout</emph> </variable>
slide_menu.xhp
par_id3153012
help.text
<variable id="seitenvorlage">Choose <emph>Slide - Change Slide Master</emph> </variable>
slide_menu.xhp
par_id3148866
help.text
<variable id="frtiteh">Choose <emph>Slide - Properties</emph> and then click the <emph>Background</emph> tab </variable>
slide_menu.xhp
par_id3145386
help.text
<variable id="frtites">Choose <emph>Slide - Properties</emph> and then click the <emph>Page</emph> tab </variable>
slide_menu.xhp
par_id3134264
help.text
Choose <emph>Slide - New Slide</emph>
00000413.xhp
tit
help.text
Shape Menu
00000413.xhp
par_id3163822
help.text
Choose <emph>Shape - Merge</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only)
00000413.xhp
par_id3159231
help.text
Open the context menu of a selected object and choose <emph>Convert - To Contour</emph> Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh <emph>Chuyển đổi - Sang đường viền</emph>.
00000413.xhp
par_id3156384
help.text
Choose <emph>Shape - Convert - To Polygon</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only)
00000413.xhp
par_id3156309
help.text
Select two or more objects, open the context menu and choose <emph>Shapes - Merge</emph> Chọn hai hai một vài những đối tượng, mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnh<emph>Hình - Trộn</emph>.
00000413.xhp
par_id3155408
help.text
Choose <emph>Shape</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only)
00000413.xhp
par_id3155111
help.text
Open the context menu of a selected object and choose <emph>Convert - To 3D </emph> Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh <emph>Chuyển đổi - Sang 3D</emph>.
00000413.xhp
par_id3154872
help.text
Choose <emph>Shape - Connect</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only)
00000413.xhp
par_id3154702
help.text
Open the context menu of a selected object and choose <emph>Convert - To Polygon</emph> Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh <emph>Chuyển đổi - Sang hình đa giác</emph>.
00000413.xhp
par_id3154643
help.text
Select two or more objects, open the context menu and choose <emph>Shapes - Subtract</emph> Chọn hai hai một vài những đối tượng, mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnh<emph>Hình - Trừ</emph>.