Context English Vietnamese
00000402.xhp
par_id3156441
help.text
Shift+F3 Shift+F3
00000402.xhp
par_id3149263
help.text
<variable id="bearbueber">Choose <emph>Edit - Cross-fading</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only) </variable> <variable id="bearbueber">Chọn lệnh <emph>Sửa > Mờ đi chéo</emph> (chỉ <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw).</variable>
00000402.xhp
par_id3149666
help.text
<variable id="basl">Choose <emph>Edit - Delete Slide</emph></variable> <variable id="basl">Chọn lệnh <emph>Sửa > Xoá ảnh chiếu</emph>.</variable>
00000402.xhp
par_id3147397
help.text
<variable id="baebl">Open the context menu of an inserted layer, then choose <emph>Delete Layer</emph></variable> <variable id="baebl">Mở trình đơn ngữ cảnh của một lớp đã chèn, rồi chọn <emph>Xóa lớp</emph></variable>
00000402.xhp
par_id3155603
help.text
<variable id="feldbefehl">Choose <emph>Edit - Fields</emph></variable> <variable id="feldbefehl">Chọn lệnh <emph>Sửa - Trường</emph>.</variable>
00000402.xhp
par_id8695944
help.text
<variable id="gluebar">Click the <emph>Glue Points</emph> icon on the Drawing Bar </variable> <variable id="gluebar">Nhấn vào biểu tượng <emph>Điểm nối</emph> trên <emph>Thanh Vẽ</emph>.</variable>
00000403.xhp
tit
help.text
View Menu Trình đơn Xem
00000403.xhp
hd_id3150542
help.text
View Menu Trình đơn Xem
00000403.xhp
par_id3148798
help.text
<variable id="aslal">Choose <emph>View - Rulers</emph> </variable> <variable id="aslal">Chọn lệnh <emph>Xem - Thước</emph>.</variable>
00000403.xhp
par_id3153771
help.text
<variable id="option">Choose <emph>View - Toolbars - Options</emph> </variable> <variable id="option">Chọn lệnh <emph>Xem - Thanh công cụ - Tùy chọn</emph>.</variable>
00000403.xhp
par_id3152576
help.text
Choose <emph>View - Toolbars - Presentation</emph> Chọn lệnh <emph>Xem - Thanh công cụ - Trình chiếu</emph>.
00000403.xhp
par_id3146316
help.text
<variable id="quali">Choose <emph>View - Color/Grayscale</emph> </variable> <variable id="quali">Chọn lệnh <emph>Xem - Màu/Mức xám</emph>.</variable>
00000403.xhp
par_id3166426
help.text
Choose <emph>View - Normal</emph> Chọn lệnh <emph>Xem - Chuẩn</emph>.
00000403.xhp
par_id3157982
help.text
Choose <emph>View - Outline</emph> Chọn lệnh <emph>Xem - Phác thảo</emph>.
00000403.xhp
par_id3149875
help.text
Choose <emph>View - Slide Sorter</emph> Chọn lệnh <emph>Xem - Sắp xếp ảnh chiếu</emph>.
00000403.xhp
par_id3149352
help.text
Choose <emph>View - Notes </emph> Chọn lệnh <emph>Xem - Chuẩn</emph>.
00000403.xhp
par_id3155255
help.text
Choose <emph>View - Master Handout</emph>
00000403.xhp
par_id3154328
help.text
Choose <emph>Slide Show - Slide Show</emph> Chọn lệnh <emph>Xem - Chiếu ảnh</emph>.
00000403.xhp
par_id3150134
help.text
F5 F5
00000403.xhp
par_id3145244
help.text
On the <emph>Standard</emph> toolbar, click Trên thanh công cụ <emph>Chèn</emph>, nhấn vào