Context English Macedonian
main0103.xhp
par_id3149378
help.text
<ahelp hid=".">This menu contains commands for controlling the on-screen display of the document.</ahelp> <ahelp hid=".">Ова мени содржи команди за контролирање на екранскиот приказ на документот.</ahelp>
main_edit.xhp
par_id3151075
help.text
<ahelp hid=".">This menu contains commands for editing the contents of the current document.</ahelp>
main0104.xhp
par_id3146971
help.text
<ahelp hid=".">This menu contains the commands that are used to insert new elements into the document, for example, graphics, objects, special characters and other files.</ahelp> <ahelp hid=".">Ова мени содржи команди кои се користат за вметнување на нови елементи во документот, на пример, графика, објекти, специјални знаци и други датотеки.</ahelp>
main0107.xhp
par_id3147435
help.text
<ahelp hid=".uno:WindowList">Contains commands for manipulating and displaying document windows.</ahelp> <ahelp hid=".uno:WindowList">Содржи команди за манипулирање и прикажување на прозорците на документот.</ahelp>
main0209.xhp
bm_id3153191
help.text
<bookmark_value>rulers; in presentations</bookmark_value><bookmark_value>origin of rulers</bookmark_value> <bookmark_value>линијари; во презентации</bookmark_value><bookmark_value>почеток на линијарите</bookmark_value>
main0103.xhp
hd_id102720151246522815
help.text
Comments
main0503.xhp
hd_id3153820
help.text
Creating Presentations Креирање презентации
main0503.xhp
hd_id3150208
help.text
Creating Slides Креирање слајдови
main0503.xhp
hd_id3154016
help.text
Creating Vector Graphics Креирање векторска графика
main0203.xhp
hd_id0122200903104228
help.text
Decrease Font Size
main0210.xhp
tit
help.text
Drawing Bar Алатник за цртање
main0210.xhp
par_idN106DD
help.text
Draws a filled oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag. Црта исполнета елипса таму каде што ќе повлечете со покажувачот во тековниот документ. Кликнете на местото каде што сакате да ја нацртате елипсата и влечете за да ја добиете саканата големина. За да нацртате круг држете го притиснат тастерот Shift додека влечете.
main0210.xhp
par_idN106C0
help.text
Draws a filled rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag. Црта исполнет правоаголник таму каде што ќе повлечете со покажувачот во тековниот документ. Кликнете на местото каде што сакате да биде аголот на правоаголникот и влечете за да ја добиете саканата големина. За да нацртате квадрат држете го притиснат тастерот Shift додека влечете.
main0210.xhp
par_idN106FA
help.text
Draws a text box where you click or drag in the current document. Click anywhere in the document, and then type or paste your text. Црта поле за текст таму каде што ќе кликнете или повлечете во тековниот документ. Кликнете некаде во документот и напишете го или вметнете го текстот.
main_edit.xhp
tit
help.text
Edit
main0210.xhp
par_idN10793
help.text
Enables you to edit glue points on your drawing. Ви овозможува да ги уредувате точките за прикачување на Вашиот цртеж.
main0210.xhp
par_idN10780
help.text
Enables you to edit points on your drawing. Ви овозможува да ги уредувате точките на Вашиот цртеж.
main0101.xhp
tit
help.text
File Датотека
main_format.xhp
tit
help.text
Format
main0503.xhp
par_id3149379
help.text
For on-screen slide shows, animation, slide transitions and multimedia are a few of the techniques you can use to make your presentation more exciting. За презентации што ќе се прикажуваат на екран, анимациите, преодите на слајдови и мултимедијалните содржини се само некои од техниките што може да ги користите за да ја подобрите Вашата презентација.