Context English Macedonian
main0200.xhp
hd_id3147434
help.text
<variable id="main0200"><link href="text/simpress/main0200.xhp" name="Toolbars">Toolbars</link></variable> <variable id="main0200"><link href="text/simpress/main0200.xhp" name="Toolbars">Алатници</link></variable>
main0503.xhp
hd_id3146119
help.text
<variable id="main0503"><link href="text/simpress/main0503.xhp" name="$[officename] Impress Features">$[officename] Impress Features</link></variable> <variable id="main0503"><link href="text/simpress/main0503.xhp" name="$[officename] Impress Features">Карактеристики на $[officename] Impress</link></variable>
main0103.xhp
tit
help.text
View Приказ
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Impress Help Добредојдовте во помошта на $[officename] Impress
main0000.xhp
hd_id3150746
help.text
Welcome to the $[officename] Impress Help Добредојдовте во помошта на $[officename] Impress
main0209.xhp
par_id3153963
help.text
When you select an object, its dimensions are displayed on the rulers as gray double lines. To precisely resize the object, drag one of the double lines to a new location on the ruler. Кога избирате објект, неговите димензии се прикажани на линијарите како двојни сиви линии. За прецизна промена на големината на објектот, повлечете една од двојните линии на нова локација на линијарот.
main0209.xhp
par_id3150206
help.text
When you select a text object on a slide, indents and tabs are displayed on the horizontal ruler. To change the indent or tab settings for the text object, drag an indent or a tab marker to a new location on the ruler. Кога избирате текстуален објект на слајд, вовлекувањата и табулаторите се прикажани на хоризонталниот линијар. За да ги промените поставувањата за вовлекување или табулатори на текстуалниот објект, повлечете ја ознаката за вовлекување или за табулатор на нова локација на линијарот.
main0107.xhp
tit
help.text
Window Прозорец
main0503.xhp
par_id3148610
help.text
You can also assign a number of dynamic effects to your slides, including animation and transition effects.
main0209.xhp
par_id3150253
help.text
You can also drag a <link href="text/simpress/01/04030000.xhp" name="snap line">snap line</link> from a ruler to help you align objects on your slide. To insert a snap line using a ruler, drag the edge of a ruler into the slide. Исто така може да повлечете <link href="text/simpress/01/04030000.xhp" name="snap line">линија за прикачување</link> од линијарот за да Ви помогне во порамнувањето на објектите на вашиот слајд. За да вметнете линија за прикачување користејќи го линијарот, повлечете го работ на линијарот внатре во слајдот.
main0503.xhp
par_id3150046
help.text
You can publish your slides on-screen, as handouts, or as HTML documents. Вашите презентации може да ги издадете во формат за екран, како извадоци или како HTML-документи.
main0209.xhp
par_id3149666
help.text
You can use vertical and horizontal rulers at the left and upper edges of the $[officename] Impress workspace to assist you in creating your slide. The sections of the rulers that cover the area of the slide are white. Може да ги користите вертикалните и хоризонталните линијари на левиот и горниот раб од работниот простор на $[officename] Impress за да Ви помогнат во креирањето на вашиот слајд. Деловите од линијарите што ја покриваат областа од слајдот се бели.
main0210.xhp
par_id31502029
help.text
You can view the Drawing bar also from a text document or spreadsheet. The set of visible icons can be slightly different according to the current document type.