Context English Macedonian
main0503.xhp
par_id3148608
help.text
$[officename] Impress also lets you rehearse the timing of your slide show. $[officename] Impress исто така Ви дозволува да ги испробате времињата за слајдовите од Вашата презентација.
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Impress Features Карактеристики на $[officename] Impress
main0503.xhp
par_id3145114
help.text
$[officename] Impress gives you the choice of running a slide show automatically or manually. $[officename] Impress Ви дава избор дали слајдовите од презентацијата ќе се менуваат автоматски или ќе ги менувате рачно.
main0503.xhp
par_id3151074
help.text
$[officename] Impress lets you create professional slide shows that can include charts, drawing objects, text, multimedia and a variety of other items. If you want, you can even import and modify Microsoft PowerPoint presentations. $[officename] Impress Ви овозможува да креирате професионални презентации кои може да содржат графикони, нацртани објекти, текст, мултимедија и многу други елементи. Ако сакате можете дури и да внесете и да изменувате презентации од Microsoft PowerPoint.
main0000.xhp
hd_id3149880
help.text
$[officename] Impress Menus, Toolbars, and Keys Менија, алатници и тастери во $[officename] Impress
main0503.xhp
par_id3153247
help.text
$[officename] Impress provides you with templates to create professional-looking slides. $[officename] Impress Ви нуди обрасци за креирање на слајдови со професионален изглед.
main0200.xhp
par_id31474099
help.text
Add objects, including charts, spreadsheets, and images, to your document.
main0104.xhp
par_idN10609
help.text
Adds the slide number or the page number. Го додава бројот на слајдот или бројот на страницата.
main0114.xhp
par_id3145252
help.text
<ahelp hid=".">Contains commands and options for running a presentation.</ahelp> <ahelp hid="."> Содржи команди и опции за презентацијата која се извршува.</ahelp>
main_format.xhp
par_id3145801
help.text
<ahelp hid=".">Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.</ahelp>
main0113.xhp
par_id3154321
help.text
<ahelp hid=".">Contains commands for modifying objects in your document.</ahelp> <ahelp hid="."> Содржи команди за промена на објектите во Вашиот документ.</ahelp>
main_tools.xhp
par_id3155064
help.text
<ahelp hid=".">Contains spelling tools, a gallery of object art that you can add to your document, as well as tools for configuring menus, and setting program preferences.</ahelp>
main0204.xhp
par_id3146971
help.text
<ahelp hid="dummy">The <emph>Slide View</emph> bar opens with the Slide Sorter view.</ahelp> <ahelp hid="dummy"><emph>Алатникот за приказ на слајдови</emph> се отвора со прегледот за подредување слајдови.</ahelp>
main0203.xhp
par_id0122200903104255
help.text
<ahelp hid=".">Increases the font size of the selected text.</ahelp>
main0211.xhp
par_id3145252
help.text
<ahelp hid=".">In<emph> Outline View</emph>, the Outline bar contains frequently used editing tools.</ahelp> Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands. <ahelp hid=".">Во <emph>прегледот на главни црти</emph>, алатникот за главни црти ги содржи често користените алатки за уредување.</ahelp> Кликнете на стрелката што се наоѓа до иконата за да отворите алатник што содржи дополнителни команди.
main0212.xhp
par_id3146970
help.text
<ahelp hid=".">In<emph> Slide Sorter</emph> view, the <emph>Slide Sorter</emph> bar can be used.</ahelp> <ahelp hid=".">Во прегледот за <emph>подредување на слајдови</emph> може да го користите <emph>алатникот за подредување на слајдови</emph>.</ahelp>
main0203.xhp
par_id0122200903104247
help.text
<ahelp hid=".">Reduces the font size of the selected text.</ahelp>
main0210.xhp
par_id3150202
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Drawing</emph> bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.</ahelp> <ahelp hid="RID_DRAW_TOOLBOX"><emph>Алатникот за цртање</emph> содржи често користени алатки за уредување. Кликнете на стрелката до иконата за да отворите алатник што содржи дополнителни команди.</ahelp>
main0202.xhp
par_id3153729
help.text
<ahelp hid=".">The Line and Filling Bar contains commands and options that you can apply in the current view.</ahelp> <ahelp hid=".">Алатникот за линии и исполнувања содржи наредби и опции што може да ги примените во тековниот приказ.</ahelp>
main0101.xhp
par_id3154321
help.text
<ahelp hid=".">These commands apply to the current document, open a new document, or close the application.</ahelp> <ahelp hid=".">Овие команди се применуваат на тековниот документ, отворете нов документ или затворете ја апликацијата.</ahelp>