Context English Macedonian
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Impress Help Добредојдовте во помошта на $[officename] Impress
main0000.xhp
hd_id3150746
help.text
Welcome to the $[officename] Impress Help Добредојдовте во помошта на $[officename] Impress
main0000.xhp
hd_id3153000
help.text
How to Work With $[officename] Impress Како да работите со $[officename] Impress
main0000.xhp
hd_id3149880
help.text
$[officename] Impress Menus, Toolbars, and Keys Менија, алатници и тастери во $[officename] Impress
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Менија
main0100.xhp
hd_id3149664
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/simpress/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link> </variable> <variable id="main0100"><link href="text/simpress/main0100.xhp" name="Menus">Менија</link></variable>
main0100.xhp
par_id3150012
help.text
The following section lists the help topics available for menus and dialogs. Следниот дел ги прикажува достапните теми за помош за менијата и дијалозите.
main0101.xhp
tit
help.text
File Датотека
main0101.xhp
hd_id3153190
help.text
<link href="text/simpress/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/simpress/main0101.xhp" name="File">Датотека</link>
main0101.xhp
par_id3154321
help.text
<ahelp hid=".">These commands apply to the current document, open a new document, or close the application.</ahelp> <ahelp hid=".">Овие команди се применуваат на тековниот документ, отворете нов документ или затворете ја апликацијата.</ahelp>
main0103.xhp
tit
help.text
View Приказ
main0103.xhp
hd_id3150297
help.text
<link href="text/simpress/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/simpress/main0103.xhp" name="View">Приказ</link>
main0103.xhp
par_id3149378
help.text
<ahelp hid=".">This menu contains commands for controlling the on-screen display of the document.</ahelp> <ahelp hid=".">Ова мени содржи команди за контролирање на екранскиот приказ на документот.</ahelp>
main0103.xhp
hd_id110120150549176280
help.text
<link href="text/simpress/01/03120000.xhp">Handout</link> <link href="text/simpress/01/03152000.xhp">Број на страница</link>
main0103.xhp
hd_id102720151244263489
help.text
Object Moving Helplines
main0103.xhp
hd_id102720151246522815
help.text
Comments
main0103.xhp
par_id102720150112252443
help.text
Show or hide a presentation's annotations.
main0103.xhp
hd_id102720151246523444
help.text
Master Background
main0103.xhp
par_id102720150112257941
help.text
Toggle the visibility of a master slide's background to be used as the background of the current slide.
main0103.xhp
hd_id102720151246521837
help.text
Master Objects