Context English Norwegian Bokmål
convertfilters.xhp
par_writer0
help.text
AbiWord Document AbiWord-dokument
activex.xhp
tit
help.text
ActiveX Control to Display Documents in Internet Explorer ActiveX-kontroll for å vise dokumenter i Internet Explorer
convertfilters.xhp
par_draw3
help.text
Adobe/Macromedia Freehand Adobe/Macromedia Freehand
convertfilters.xhp
par_draw0
help.text
Adobe PageMaker Adobe PageMaker
data_addressbook.xhp
par_id5941648
help.text
The address book data is read-only in %PRODUCTNAME Base. It is not possible to add, edit, or delete address data from within Base. Adressebokdataene er skrivebeskyttet i %PRODUCTNAME Base. Du kan ikke legge til, redigere, eller slette adressedata når du bruker Base.
hyperlink_edit.xhp
hd_id3145071
help.text
Changing the text of a hyperlink Å endre teksten til en hyperkobling
template_manager.xhp
par_id04162017064929216
help.text
<ahelp hid=".">The Template Manager dialog makes it easy to manage templates and allows to start new documents using templates.</ahelp> <ahelp hid=".">Dialogboksen Mallbehandling gjør det enkelt å administrere maler og lar deg starte nye dokumenter ved hjelp av maler.</ahelp>
startcenter.xhp
par_id0820200803104810
help.text
<ahelp hid=".">The document buttons each open a new document of the specified type.</ahelp> <ahelp hid=".">Dokumentknappene åpner et nytt eksemplar av den valgte dokumenttypen.</ahelp>
template_manager.xhp
par_id041620170723507575
help.text
<ahelp hid=".">You may filter for All Applications, Documents, Spreadsheets or Drawings by choosing an option from the dropdown box at the top-center. The main window displays the filtered templates.</ahelp> <ahelp hid=".">Du kan filtrere etter Alle programmer, dokumenter, regneark eller tegninger ved å velge et alternativ fra rullegardinmenyen øverst i senteret. Hovedvinduet viser de filtrerte malene.</ahelp>
template_manager.xhp
par_id041620170723505410
help.text
<ahelp hid=".">You may search for a template by entering text in the search box at the top left. The Main window show the templates found.</ahelp> <ahelp hid=".">Du kan søke etter en mal ved å skrive inn tekst i søkeboksen øverst til venstre. Hovedvinduet viser malene som ble funnet.</ahelp>
startcenter.xhp
par_id0820200802525413
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Recent Files</emph> button shows thumbnails of the most recent documents you opened.</ahelp> Hover your mouse over the thumbnail to highlight the document, display a tip about the document location and display an icon on the top right to delete the thumbnail from the pane and from the recent files list. Click on the thumbnail to open the document underneath. <ahelp hid="."> <emph> Nylige filer </emph> -knappen viser miniatyrbilder av de nyeste dokumentene du har åpnet. </ahelp> Hold musen over miniatyrbildet for å markere dokumentet, viser et tips om dokumentets plassering og viser et ikon øverst til høyre for å slette miniatyrbildet fra ruten og fra den nyeste fillisten. Klikk på miniatyrbildet for å åpne dokumentet.
startcenter.xhp
par_id082020080310501
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Extensions</emph> button opens the <link href="https://extensions.libreoffice.org/">https://extensions.libreoffice.org/</link> page, where you can download templates and additional features for %PRODUCTNAME.</ahelp> <ahelp hid="."> <emph> utvidelser </emph> knappen åpner <link href="https://extensions.libreoffice.org/"> https://extensions.libreoffice.org/</link> siden, hvor du kan laste ned maler og tilleggsfunksjoner for %PRODUCTNAME. </ahelp>
filternavigator.xhp
par_id3153711
help.text
<ahelp hid=".">The filter conditions that have been set appear in the <emph>Filter navigator</emph>. As soon as a filter is set, you see a blank filter entry at the bottom of the <emph>Filter navigator</emph> . You can select this entry by clicking the word "Or". Once you have selected the blank filter entry, you can enter additional filter conditions in the form. These conditions are linked by Boolean OR to the previously defined conditions.</ahelp> <ahelp hid=".">Filterbetingelsene som er satt, vises i <emph> Filternavigator </emph>. Så snart et filter er satt, ser du en tom filteroppføring nederst på <emph> Filternavigatoren </emph>. Du kan velge denne oppføringen ved å klikke på ordet "Eller". Når du har valgt den tomme filteroppføringen, kan du legge inn ytterligere filterbetingelser i skjemaet. Disse forholdene er koblet av Boolean OR til de tidligere definerte forholdene. </ahelp>
insert_bitmap.xhp
par_id0801200803525078
help.text
<ahelp hid=".">To export a bitmap in Writer: Right-click the bitmap, choose Save Graphics. You see the Image Export dialog. Enter a file name and select a file type.</ahelp> <ahelp hid=".">For å eksportere et punktbilde i Writer, høyreklikk punktbildet, velg Lagre grafikk. dialogvinduet Bildeeksport vises, skriv inn et filnavn og velg filttype.</ahelp>
cmis-remote-files.xhp
par_id15082016161546265
help.text
<ahelp hid="fps/ui/remotefilesdialog/RemoteFilesDialog">Remote Files Service User Guide</ahelp> <ahelp hid="fps/ui/remotefilesdialog/RemoteFilesDialog">Brukerveiledning for ekstern filtjeneste</ahelp>
qrcode.xhp
par_id381566315781439
help.text
<ahelp hid=".">Generate QR Code for any text or URL.</ahelp> <ahelp hid=".">Generer QR-kode for tekst og URL.</ahelp>
template_manager.xhp
par_id041620170723507710
help.text
<ahelp hid=".">Categories are folders where you place your templates.</ahelp> You may choose from the defaults categories My Templates, Business Correspondence, MediaWiki, Other Business Documents, Personal Correspondence and Documents, Presentations, or Styles. You may create new categories for your personal use. Use the Settings button of the Template Manager to create a new category. <ahelp hid=".">Kategorier er mapper hvor du legger inn maler. </ahelp> Du kan velge fra standardkategoriene Mine maler, Bedriftskorrespondanse, MediaWiki, Andre forretningsdokumenter, Personlig korrespondanse og Dokumenter, Presentasjoner eller Stiler. Du kan opprette nye kategorier for personlig bruk. Bruk Innstillinger-knappen i Mal Adminstrasjonen for å opprette en ny kategori.
template_manager.xhp
par_id041620170723504497
help.text
<ahelp hid=".">Click on the Settings icon at the bottom left to open the Settings menu.</ahelp> The options are create a New Category, Delete Category or Refresh. If a default template for new documents has been changed, an additional option to reset the factory default template is available. <ahelp hid=".">Klikk på Innstillinger-ikonet nederst til venstre for å åpne Innstillinger-menyen. </ahelp> Alternativene er opprett en ny kategori, slett kategori eller oppdatering. Hvis en standardmal for nye dokumenter har blitt endret, er et tilleggsalternativ å tilbakestille til standardinnstillinger
startcenter.xhp
par_id082020080310500
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Open File</emph> button presents a <link href="text/shared/guide/doc_open.xhp">file open</link> dialog.</ahelp> <ahelp hid=".">Knappen <emph>Åpne et dokument</emph> viser dialogvinduet <link href="text/shared/guide/doc_open.xhp">>Åpne Fil</link></ahelp>.
startcenter.xhp
par_id082020080310502
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Remote Files</emph> button presents a <link href="text/shared/guide/cmis-remote-files.xhp">Remote files</link> dialog to open files stored on remote servers.</ahelp> <ahelp hid=".">Knappen <emph>Eksterne filer</emph> viser et <link href="text/shared/guide/cmis-remote-files.xhp">Eksterne filer</link> dialogvindauge for å åpne filer på eksterne serverer.</ahelp>