Context English Norwegian Bokmål
email.xhp
par_id3153127
help.text
$[officename] opens your default email program.<switchinline select="sys"><caseinline select="UNIX"> If you want to send the current document with another email program, you can select the program to use with <emph>Internet - Email</emph> in the Options dialog box.</caseinline></switchinline> $[officename] åpner ditt standard e-postprogram.<switchinline select="sys"><caseinline select="UNIX"> Hvis du vil sende det gjeldende dokumentet med et annet e-postprogram, kan du velge programmet du vil bruke med <emph> Internet - E-post </emph> i dialogboksen Alternativer.</caseinline></switchinline>
microsoft_terms.xhp
par_id3156346
help.text
$[officename] $[officename] Calc
ms_user.xhp
par_id3149580
help.text
$[officename] Calc $[officename] Calc
activex.xhp
par_id3154367
help.text
The $[officename] document inside the Internet Explorer shows a set of read-only toolbar icons. $[officename]-dokumentet som vises i Internet Explorer viser kun et sett med skrivebeskyttede verktøylinjeknapper.
pageformat_max.xhp
par_id3149182
help.text
$[officename] offers a semi-automatic feature that enables you to print as close to the paper's edge as is possible. $[officename] har en halvautomatisk funksjon som lar deg skrive ut så langt ut mot papirets kanter som mulig.
assistive.xhp
par_id3143267
help.text
$[officename] supports some assistive technology tools like screen magnification software, screen readers, and on-screen keyboards. $[officename] har støtte for en del hjelpeverktøy som skjermforstørring, skjermleserer og skjermtastatur.
ms_user.xhp
par_id3153626
help.text
$[officename] Impress $[officename] Impress
ms_user.xhp
par_id3152801
help.text
$[officename] can open and save documents in the Microsoft Office file formats, including Microsoft Office Open XML formats. $[officename] kan åpne og lagre dokumenter i Microsoft Office-filformatene, inkludert Microsoft Office Open XML-formater.
ms_import_export_limitations.xhp
par_id3147834
help.text
$[officename] can automatically open Microsoft Office 97/2000/XP documents. However, some layout features and formatting attributes in more complex Microsoft Office documents are handled differently in $[officename] or are unsupported. As a result, converted files require some degree of manual reformatting. The amount of reformatting that can be expected is proportional to the complexity of the structure and formatting of the source document. $[officename] cannot run Visual Basic Scripts, but can load them for you to analyze. $[officename] kan automatisk åpne dokumenter fra Microsoft Office 97/2000/XP. Enkelte egenskaper for utseende og formatering i mer komplekse Microsoft Office-dokumenter behandles annerledes i $[officename] eller er ikke støttet. Derfor krever konverterte filer i tilfeller manuell omformatering. Mengden omformatering som kan forventes, er proporsjonal med kompleksiteten av strukturen og formateringen i det opprinnelige dokumentet. $[officename] kan ikke kjøre Visual Basic-skript, men det kan laste og vise dem.
hyperlink_rel_abs.xhp
par_id3155450
help.text
$[officename] also reacts differently, depending on whether the file referred to in the link exists, and where it is located. $[officename] checks every new link and sets a target and protocol automatically. The result can be seen in the generated HTML code after saving the source document. $[officename] reagerer også forskjellig avhengig av om filen som viser til i lenken finnes og hvor den er plassert. $[officename] kontrollerer alle nye lenker og velger automatisk et mål og en protokoll. Resultatet kan ses i den opprettede HTML-koden etter å ha lagret kildedokumentet.
ctl.xhp
par_id3147618
help.text
Currently, $[officename] supports Hindi, Thai, Hebrew, and Arabic as <link href="text/shared/00/00000005.xhp#ctl" name="CTL languages">CTL languages</link>. $[officename] støtter hindi, thai, hebraisk og arabisk som <link href="text/shared/00/00000005.xhp#ctl" name="CTL languages">språk som bruker kompleks tekst</link>.
ms_user.xhp
par_id3147620
help.text
$[officename] Writer $[officename] Writer
labels.xhp
par_id3145674
help.text
$[officename] Writer contains many formats of commercially available sheets for labels, badges, and business cards. You can also add other, user-defined formats. $[officename] Writer inneholder mange formater av kommersielt tilgjengelige ark for etiketter, skilt og visittkort. Du kan også legge til andre selvvalgte formater.
line_intext.xhp
par_id3153254
help.text
1. 1.
redlining_enter.xhp
par_id3147088
help.text
1. 1.
line_intext.xhp
par_id3156117
help.text
2. 2.
redlining_enter.xhp
par_id3154749
help.text
2. 2.
line_intext.xhp
par_id3151056
help.text
3. 3.
redlining_enter.xhp
par_id3152349
help.text
3. 3.
line_intext.xhp
par_id3156422
help.text
4. 4.4.