Context English Norwegian Bokmål
accessibility.xhp
par_id3149177
help.text
Improved readability of screen contents Forbedret lesbarhet av skjerminnhold
accessibility.xhp
par_id3146957
help.text
Zooming of on-screen user interface for menus, icons, and documents Menyer, knapper og dokumenter på skjermen kan skaleres
accessibility.xhp
par_id3145071
help.text
The user interface is scalable through your <switchinline select="sys"><caseinline select="UNIX">Window Manager</caseinline><defaultinline>operating system</defaultinline></switchinline> settings. The default font size for dialogs is 12pt, corresponding to a scale of 100%. You can also change the font size for dialogs in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - View</emph>. The zoom factor of a document can be changed in <emph>View - Zoom</emph>, or by double-clicking the zoom factor displayed in the Status Bar. Brukergrensesnittet kan skaleres gjennom <switchinline select="sys"><caseinline select="UNIX">Vindushåndtererens</caseinline><defaultinline> innstillinger.</defaultinline></switchinline>. Standard fontstørrelse for dialoger er 12pt, som tilsvarer til en skalering på 100%. Du kan også endre fonstørrelsen for dialoger i <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCNAME - Innstillinger</emph></caseinline><defaultinline><emph>Verktøy - Alternativer</emph></defaultinline></switchinline><emph> - <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - Vis</emph>. Zoom faktoren til et dokument kan endres i <emph>Vis - Zoom</emph>, eller ved å dobbeltklikke på zoom faktoren som vises i Statuslinjen.
accessibility.xhp
par_id3152349
help.text
Please note that accessibility support relies on Java technology for communications with assistive technology tools. This means that the first program startup may take a few seconds longer, because the Java runtime environment has to be started as well. Legg merke til at støtte for tigjengelighet baseres på Java teknologi for kommunikasjon med hjelpeprogram for brukerer med funksjonsbegrensinger. Dette innebærer at oppstarten av programmet kan ta noe ekstra tid, da JRE (Java Runtime Environment) må aktiveres først.
accessibility.xhp
par_id3149578
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - <link name="%PRODUCTNAME - View" href="text/shared/optionen/01010800.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - View</link> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME → Innstillinger</caseinline><defaultinline>Verktøy → Alternativer</defaultinline></switchinline> → <link name="%PRODUCTNAME - View" href="text/shared/optionen/01010800.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> → Vis</link>
accessibility.xhp
par_id3150084
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - <link name="%PRODUCTNAME - Application Colors" href="text/shared/optionen/01012000.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - Application Colors</link> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME → Innstillinger</caseinline><defaultinline>Verktøy → Alternativer</defaultinline></switchinline> → <link name="%PRODUCTNAME - Appearance" href="text/shared/optionen/01012000.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> → Programfarger</link>
accessibility.xhp
par_id3150771
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - <link name="%PRODUCTNAME - Accessibility" href="text/shared/optionen/01013000.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - Accessibility</link> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME → Innstillinger</caseinline><defaultinline>Verktøy → Alternativer</defaultinline></switchinline> → <link name="%PRODUCTNAME - Accessibility" href="text/shared/optionen/01013000.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> → Tilgjengelighet</link>
active_help_on_off.xhp
tit
help.text
Turning Extended Tips On and Off Slå utvidede tips på og av
active_help_on_off.xhp
bm_id3156414
help.text
<bookmark_value>Help; extended tips on/off</bookmark_value><bookmark_value>extended tips in Help</bookmark_value><bookmark_value>tips;extended tips in Help</bookmark_value><bookmark_value>tooltips;extended tips</bookmark_value><bookmark_value>activating;extended help tips</bookmark_value> <bookmark_value>Hjelp; utvidede tips på/av</bookmark_value><bookmark_value>utvidede tips i Hjelp</bookmark_value><bookmark_value>tips;utvidede tips i Hjelp</bookmark_value><bookmark_value>verktøytips;utvidede tips</bookmark_value><bookmark_value>slå på;utvidede tips i Hjelp</bookmark_value>
active_help_on_off.xhp
hd_id3156414
help.text
<variable id="active_help_on_off"><link href="text/shared/guide/active_help_on_off.xhp" name="Turning Extended Tips On and Off">Turning Extended Tips On and Off</link></variable> <variable id="active_help_on_off"><link href="text/shared/guide/active_help_on_off.xhp" name="Turning Extended Tips On and Off">Slå utvidede tips på og av</link></variable>
active_help_on_off.xhp
par_id3157958
help.text
<emph>Extended tips</emph> provide a brief description of the function of a particular icon, text box or menu command when you rest your cursor on that item. <emph>Utvidede tips</emph> gir en kort beskrivelse av funksjonen til et ikon, tekstfelt eller en menykommando, når musepekeren holdes over dette elementet.
active_help_on_off.xhp
hd_id3155339
help.text
To turn Extended Tips on and off: Slå utvidede tips på og av:
active_help_on_off.xhp
par_id3154823
help.text
Choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME - General</emph>, and check <emph>Extended tips</emph>. Velg <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME → Innstillinger</emph></caseinline><defaultinline><emph>Verktøy → Alternativer</emph></defaultinline></switchinline><emph>-%PRODUCTNAME - Generelt</emph>og sjekk <emph>utvidede tips</emph>.
active_help_on_off.xhp
par_id3149398
help.text
A check mark indicates that the extended tips are activated. Et kryss i denne boksen betyr at utvidede tips er slått på.
active_help_on_off.xhp
hd_id3149811
help.text
To turn Extended Tips on temporarily: Slå på utvidede tips midlertidig:
active_help_on_off.xhp
par_id3153541
help.text
Press the shortcut keys Shift+F1 to activate extended tips once. Bruk hurtigtasten Shift+F1 til å slå på utvidede tips en gang.
active_help_on_off.xhp
par_id3153825
help.text
A question mark appears beside the mouse pointer. You can move this <emph>Help Mouse Pointer</emph> over all controls, icons and menu commands to obtain a description of the command. The <emph>Help Mouse Pointer</emph> is disabled the next time you click the mouse. Et spørsmålstegn vises siden av musepekeren. Du kan flytte dette <emph>Hjelp-musepeker</emph> over alle kontrollelementer, ikoner og menykommandoer for å få en beskrivelse av kommandoen. <emph>Hjelp-musepeker</emph> slås av igjen neste gang du klikker med musa.
activex.xhp
tit
help.text
ActiveX Control to Display Documents in Internet Explorer ActiveX-kontroll for å vise dokumenter i Internet Explorer
activex.xhp
bm_id3143267
help.text
<bookmark_value>ActiveX control</bookmark_value><bookmark_value>installing;ActiveX control</bookmark_value><bookmark_value>Internet; Internet Explorer for displaying $[officename] documents</bookmark_value><bookmark_value>$[officename] documents;viewing and editing in Internet Explorer</bookmark_value><bookmark_value>viewing;%PRODUCTNAME documents in Internet Explorer</bookmark_value><bookmark_value>editing;%PRODUCTNAME documents in Internet Explorer</bookmark_value> <bookmark_value>ActiveX-kontroll</bookmark_value><bookmark_value>installere;ActiveX-kontroll</bookmark_value><bookmark_value>Internett; Internet Explorer for visning av $[officename]-dokumenter</bookmark_value><bookmark_value>$[officename] dokumenter;vise og redigere i Internet Explorer</bookmark_value><bookmark_value>vise;%PRODUCTNAME-dokumenter i Internet Explorer</bookmark_value><bookmark_value>redigere;%PRODUCTNAME-dokumenter i Internet Explorer</bookmark_value>
activex.xhp
hd_id3143267
help.text
<variable id="activex"><link href="text/shared/guide/activex.xhp" name="ActiveX Control to Display Documents in Internet Explorer">ActiveX Control to Display Documents in Internet Explorer</link></variable> <variable id="activex"><link href="text/shared/guide/activex.xhp" name="ActiveX Control to Display Documents in Internet Explorer">ActiveX-kontroll for å vise dokumenter i Internet Explorer</link></variable>