Context English Danish
02000000.xhp
tit
help.text
Queries Forespørgsler
02000000.xhp
bm_id3150445
help.text
<bookmark_value>queries;overview (Base)</bookmark_value><bookmark_value>tables in databases; printing queries (Base)</bookmark_value><bookmark_value>printing; queries (Base)</bookmark_value><bookmark_value>queries; printing (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>forespørgsler;overblik (Base)</bookmark_value><bookmark_value>tabeller i databaser; udskrive forespørgsler (Base)</bookmark_value><bookmark_value>udskrive; forespørgsler (Base)</bookmark_value><bookmark_value>forespørgsler; udskrive (Base)</bookmark_value>
02000000.xhp
hd_id3150445
help.text
<link href="text/shared/explorer/database/02000000.xhp" name="Queries">Queries</link> <link href="text/shared/explorer/database/02000000.xhp" name="Forespørgsler">Forespørgsler</link>
02000000.xhp
par_id3150499
help.text
A "query" is a special view of a table. A query can display chosen records or chosen fields within records; it can also sort those records. A query can apply to one table or to multiple tables, if they are linked by common data fields. En "forespørgsel" er en speciel visning af en tabel. En forespørgsel kan vise bestemte dataposter eller valgte felter i dataposter; den kan også sortere disse dataposter. En forespørgsel kan anvendes på en eller flere tabeller, hvis de er kædet sammen via fælles datafelter.
02000000.xhp
par_id3147399
help.text
Use queries to find records from data tables based on certain criteria. All queries created for a database are listed under the <emph>Queries</emph> entry. Since this entry contains the database queries, it is also called the "query container". Brug forespørgsler til at søge dataposter baseret på bestemte kriterier. Alle forespørgsler oprettet for en database vises under <emph>Forespørgsler</emph>. Eftersom dette element indeholder databaseforespørgsler, kaldes elementet også en "forespørgselsbeholder".
02000000.xhp
hd_id3153750
help.text
Printing Queries Udskriver Forespørgsler
02000000.xhp
par_id3149183
help.text
To print a query or table: For at udskrive en forespørgsel eller tabel:
02000000.xhp
par_id3156426
help.text
Open a text document (or a spreadsheet document if you prefer the specific printing functions of this type of document). Åbn et tekstdokument (eller et regnearksdokument hvis du foretrække de bestemte udskrivningsfunktioner for denne type dokument).
02000000.xhp
par_id3149827
help.text
Open the database file and click the Table icon if you want to print a table, or click the Query icon if you want to print a query. Åbn databasefilen og klik på ikonet Tabel, hvis du vil udskrive en tabel eller klik på ikonet Forespørgsel, hvis du vil udskrive en forespørgsel.
02000000.xhp
par_id3149398
help.text
Drag the name of the table or query into the open text document or spreadsheet. The dialog <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Insert Database Columns">Insert Database Columns</link> opens. Træk navnet på tabellen eller forespørgslen ind i det åbne dokument. Nu ser du dialogen <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Insert Database Columns">Indsæt databasekolonner</link>
02000000.xhp
par_id3150443
help.text
Decide which columns = data fields you want to include. You can also click the <emph>AutoFormat</emph> button and select a corresponding formatting type. Close the dialog. Bestem hvilke kolonner = datafelter, som du vil medtage. Du kan også klikke på knappen <emph>Autoformat</emph> og vælge en tilsvarende formateringstype. Luk dialogen.
02000000.xhp
par_id3153561
help.text
The query or table will be inserted into your document. Forespørgslen eller tabel vil indsættes i dit dokument.
02000000.xhp
par_id3150503
help.text
Print the document by choosing <emph>File - Print</emph>. Udskriv dokumentet ved at vælge <emph>Filer - Udskriv</emph>.
02000000.xhp
par_id3153146
help.text
You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet. Du kan også åbne datakildevisningen (Ctrl + Skift + F4), vælg hele databasetabellen i datakildevisningen (klik på tabellens øverste venstre hjørne), og træk derefter markeringen til et tekstdokument eller regneark.
02000000.xhp
hd_id3148946
help.text
<link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sorting and Filtering Data">Sorting and Filtering Data</link> <link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sortering og filtrering af data">Sortering og filtrering af data</link>
02000000.xhp
par_id3149655
help.text
Allows you to sort and filter the data in a query table. Giver dig mulighed for at sortere og filtrere data i en forespørgselstabel.
02000000.xhp
hd_id3153379
help.text
<link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="Query Design">Query Design</link> <link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="Forespørgselsdesign">Forespørgselsdesign</link>
02000000.xhp
par_id3151211
help.text
With the <emph>Query Design</emph>, you can create and edit a query or view. Med <emph>Forespørgselsdesign</emph>, kan du oprette og redigere en forespørgsel.
02000000.xhp
hd_id3153968
help.text
<link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="Query Through Several Tables">Query Through Several Tables</link> <link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="Forespørgsel i flere tabeller">Forespørgsel i flere tabeller</link>
02000000.xhp
par_id3151043
help.text
The query result can contain data from several tables if these are linked to each other by suitable data fields. Forespørgslen kan indeholde data fra flere tabeller, hvis disse er kædet sammen af passende datafelter.