Context English Danish
04000000.xhp
par_id3151384
help.text
You will find the sorting and filter functions in the toolbar when you open a form in user mode. Du finder sorteringens- og filtreringsfunktioner i værktøjslinjen, når du åbner en formular i brugertilstand.
rep_main.xhp
par_id1589098
help.text
You insert database fields by drag-and-drop into the Detail area. See the section "To insert fields into the report" below. Du indsætter databasefelter med træk-og-slip til området Detaljer. Se sektionen "Indsæt felter i rapporten" nedenfor.
dabawiz02jdbc.xhp
par_idN10638
help.text
You can use a JDBC driver to access an Oracle database from Solaris or Linux. To access the database from Windows, you need an ODBC driver. Du kan bruge et JDBC-driverprogram til at få adgang til en Oracle-database fra Solaris eller Linux. For at tilgå databasen fra Windows, behøver du et ODBC-driverprogram.
dabawiz02oracle.xhp
par_idN105C1
help.text
You can use a JDBC driver to access an Oracle database from Solaris or Linux. To access the database from Windows, you need an ODBC driver. Du kan bruge et JDBC-driverprogram til at få adgang til en Oracle-database fra Solaris eller Linux. For at tilgå databasen fra Windows, behøver du et ODBC-driverprogram.
rep_prop.xhp
par_id3644215
help.text
You can specify some properties to fine-tune the way the records are printed. Du kan angive visse egenskaber for at finindstille måden hvorpå dataposterne bliver udskrevet.
02010100.xhp
par_id3146922
help.text
You can resize and arrange the tables according to your preferences. To move tables, drag the upper border to the desired position. Enlarge or reduce the size in which the table is displayed by positioning the mouse cursor on a border or on a corner and dragging the table until it is the desired size. Du kan ændre størrelsen og arrangere tabellerne efter hvad du selv synes. For at flytte tabeller, træk den øverste kant til den ønskede position. Forstør eller formindsk størrelsen tabellen vises i ved at placering markøren på en kant eller et hjørne og trækker tabellen indtil den har den ønskede størrelse.
02000000.xhp
par_id3144762
help.text
You can perform calculations with the data of a table and store the results as a query result. Du kan lave beregninger med data fra en tabel og lagre resultaterne som et forespørgselsresultat.
rep_navigator.xhp
par_id1150852
help.text
You can open the Report Navigator window of the <link href="text/shared/explorer/database/rep_main.xhp">Report Builder</link> by choosing <item type="menuitem">View - Report Navigator</item>. Du kan åbne <link href="text/shared/explorer/database/rep_main.xhp">Rapportbyggerens</link> Rapportnavigatorvindue ved at vælge <item type="menuitem">Vis - Rapportnavigator</item>.
11080000.xhp
par_id3147275
help.text
You can only enter administration commands in this dialog, such as Grant, Create Table, or Drop Table, and not filter commands. The commands that you can enter depend on the data source, for example, dBASE can only run some of the SQL commands list here. Du kan kun indtaste administrationskommandoer i denne dialog, såsom Grant, Create Table, eller Drop Table, og ikke filterkommandoer. Kommandoerne, som du kan indtaste, afhænger af datakilden, for eksempel kan dBASE kun udføre nogle af SQL-kommandoerne der er nævnt her.
02010100.xhp
par_id3145646
help.text
You cannot access tables from different databases in a query. Queries involving multiple tables can only be created within one database. Du kan ikke få adgang til tabeller fra forskellige databaser i en forespørgsel. Forespørgsler som involverer flere tabeller kan kun være oprettet indenfor en database.
02010100.xhp
par_id3152412
help.text
You can formulate your query directly in SQL code. Note, however, that the special syntax is dependent upon the database system that you use. Du kan formulere din forespørgsel direkte i SQL-kode. Bemærk dog, at den særlige syntaks afhænger af det databasesystem, du bruger.
02000000.xhp
par_id3154910
help.text
You can find out which operators and commands can be used to formulate the filter conditions for a query. Du kan finde ud af hvilke operatorer og kommandoer der kan bruges til at formulerer filterbetingelserne i en forespørgsel.
rep_prop.xhp
par_id7004303
help.text
You can edit some visual properties for the area. Du kan redigere visse synlige egenskaber for området.
05030000.xhp
par_id3155628
help.text
You can copy within the same database or between different databases. Du kan kopiere indenfor den samme database eller mellem forskellige databaser.
05030100.xhp
par_id3149264
help.text
You can copy a table by dragging and dropping the table onto the table area of a database file window. The <emph>Copy table </emph>dialog appears. Du kan kopiere en tabel ved at trække og slippe tabellen over i tabelområdet i databasefilvinduet. Dialogen <emph>Kopier tabel</emph> fremkommer.
rep_datetime.xhp
par_id4320810
help.text
You can click the date or time field and drag to another position within the same area, or edit the properties in the Properties window. Du kan klikke på feltet dato eller tid og trække det til en anden placering inden for det samme område eller redigere egenskaberne i vinduet Egenskaber.
rep_pagenumbers.xhp
par_id8532670
help.text
You can click the data field and drag to another position within the same area, or edit the properties in the Properties window. Du kan klikke på datafeltet og trække det til en anden placering indenfor det samme område eller redigere egenskaberne i vinduet Egenskaber .
02010100.xhp
par_id3148800
help.text
You can also use the context menu of the line headers in the lower area of the query design window to insert a filter based on a function: Du kan også bruge linjoverskrifternes genvejsmenu nederst i vinduet forespørgselsdesign til at indsætte et filter på basis af en funktion:
02000000.xhp
par_id3153146
help.text
You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet. Du kan også åbne datakildevisningen (Ctrl + Skift + F4), vælg hele databasetabellen i datakildevisningen (klik på tabellens øverste venstre hjørne), og træk derefter markeringen til et tekstdokument eller regneark.
rep_insertfield.xhp
par_id3059785
help.text
You can also insert text that should be the same on every page of the report. Click the Label Field icon <image id="img_id5605334" src="media/icon-themes/cmd/lc_addfield.svg" width="0.566cm" height="0.566cm" localize="true"><alt id="alt_id5605334">Icon</alt></image>, then drag a rectangle in the Page Header or Page Footer area. Edit the Label property to show the text you want. Du kan også indsætte tekst, som skal være den samme på hver side af rapporten. Klik på ikonet Etiketfelt <image id="img_id5605334" src="media/icon-themes/cmd/lc_addfield.svg" width="0.566cm" height="0.566cm" localize="true"><alt id="alt_id5605334">Ikon</alt></image>, og træk så et rektangel i enten sidehoved eller sidefod området. Rediger etikettens egenskaber for at vise den tekst du ønsker.