Context English Danish
02000000.xhp
hd_id3159149
help.text
<link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="Formulating Query Criteria">Formulating Query Criteria</link> <link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="Formulerer forespørgselskriterier">Formulerer forespørgselskriterier</link>
02000000.xhp
par_id3154910
help.text
You can find out which operators and commands can be used to formulate the filter conditions for a query. Du kan finde ud af hvilke operatorer og kommandoer der kan bruges til at formulerer filterbetingelserne i en forespørgsel.
02000000.xhp
hd_id3156212
help.text
<link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="Executing Functions">Executing Functions</link> <link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="Udfører funktioner">Udfører funktioner</link>
02000000.xhp
par_id3144762
help.text
You can perform calculations with the data of a table and store the results as a query result. Du kan lave beregninger med data fra en tabel og lagre resultaterne som et forespørgselsresultat.
02000002.xhp
tit
help.text
Missing Element Manglende element
02000002.xhp
bm_id3150445
help.text
<bookmark_value>queries; missing elements (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>forespørgsler; manglende elementer (Base)</bookmark_value>
02000002.xhp
hd_id3150445
help.text
Missing Element Manglende element
02000002.xhp
par_id3150247
help.text
If a query in which tables or fields no longer exist is opened, the<emph> Missing Element </emph>dialog appears. This dialog names the missing table or the field which cannot be interpreted and allows you to decide how to continue with the procedure. Hvis en forespørgsel, hvori tabeller eller felter ikke længere eksisterer, bliver åbnet, vises dialogen <emph>Manglende element</emph>. Denne dialog navngiver den manglende tabel eller feltet, som ikke kan fortolkes, og giver dig mulighed for at bestemme, hvordan der skal fortsættes med proceduren.
02000002.xhp
hd_id3145072
help.text
How to continue? Hvordan skal der fortsættes?
02000002.xhp
par_id3149177
help.text
There are three options available for answering this question: Der er tre tilgængelige indstillinger for at svare på dette spørgsmål:
02000002.xhp
hd_id3147576
help.text
Do you really want to open the query in the graphic view? Ønsker du at åbne forespørgslen i grafisk visning?
02000002.xhp
par_id3166461
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to open the query in the <link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="Design View">Design View</link> in spite of missing elements.</ahelp> This option also allows you to specify if other errors need to be ignored. <ahelp hid=".">Giver dig mulighed for at åbne forespørgslen i <link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="Design View">Designvisning</link> på trods af manglende elementer.</ahelp> Denne indstilling giver dig også mulighed for at angive, om andre fejl skal ignoreres.
02000002.xhp
par_id3153031
help.text
The query is opened in the Design View (the graphical interface). Missing tables appear blank and invalid fields appear with their (invalid) names in the list of fields. This lets you work with exactly those fields that caused the error. Forespørgslen åbnes i designvisningen (den grafiske brugergrænseflade). Manglende tabeller vises som tomme, og ugyldige felter vises med deres (ugyldige) navne på listen over felter. Dette lader dig arbejde med præcis de felter, som har foranlediget fejlen.
02000002.xhp
hd_id3149578
help.text
Open the query in the SQL View Åbn forespørgslen i SQL-visning
02000002.xhp
par_id3159157
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to open the query design in the <link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="SQL Mode">SQL Mode</link> and to interpret the query as a <link href="text/shared/02/14030000.xhp" name="Native SQL">Native SQL</link>.</ahelp> You can only quit the native SQL mode when the $[officename] statement is completely interpreted (only possible if the used tables or fields in the query really exist). <ahelp hid=".">Giver dig mulighed for at åbne forespørgselsdesignet i <link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="SQL Mode">SQL-tilstand</link> og fortolke forespørgslen som <link href="text/shared/02/14030000.xhp" name="Native SQL">Native SQL</link>.</ahelp> Du kan kun forlade native SQL-tilstand, når $[officename]-sætningen er fuldstændigt fortolket (kun mulig, hvis de anvendte tabeller eller felter i forespørgslen virkelig findes).
02000002.xhp
hd_id3150984
help.text
Do not open the query Lad være med at åbne forespørgslen
02000002.xhp
par_id3156329
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to cancel the procedure and specify that the query should not be opened.</ahelp> This option corresponds to the function of the <emph>Cancel</emph> dialog button. <ahelp hid=".">Giver dig mulighed for at annullere proceduren og angive, at forespørgslen ikke skal åbnes.</ahelp> Denne indstilling svarer til funktionen af dialogknappen <emph>Annuller</emph>.
02000002.xhp
hd_id3148492
help.text
Also ignore similar errors Ignorer også lignende fejl
02000002.xhp
par_id3154285
help.text
<ahelp hid=".">If you selected the first option, but you still want to open the query in the graphics view in spite of missing elements, you can specify whether other errors are ignored.</ahelp> Therefore, in the current opening process, no error message will be displayed if the query can not be correctly interpreted. <ahelp hid=".">Hvis du valgte den første indstilling, men du stadig ønsker at åbne forespørgslen i grafisk visning på trods af manglende elementer, kan du angive, om andre fejl skal ignoreres.</ahelp> Derfor vil ingen fejlmeddelelse blive vist i den aktuelle åbnende proces, hvis forespørgslen ikke kan fortolkes korrekt.
02010100.xhp
tit
help.text
Query Design Forespørgselsdesign