Context English Vietnamese
01000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt
01000000.xhp
hd_id3148410
help.text
AutoCorrect has been activated Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt
01000000.xhp
hd_id3146946
help.text
TWo INitial CApitals have been corrected Mới sửa HAi CHữ HOa ĐẦu TIên
01000000.xhp
par_id3158397
help.text
Typing errors such as "WOrd" have been corrected and replaced by the <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> function to "Word". Các lỗi gõ như « LIệu » đã được sửa chữa và thay thế bằng chức năng <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Tự động Sửa lỗi">Tự động Sửa lỗi</link> thành « Liệu ».
02000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt
02000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt
02000000.xhp
hd_id3150502
help.text
Start each sentence with a capital letter Bắt đầu mỗi câu bằng chữ hoa
02000000.xhp
par_id3158397
help.text
Your text was corrected with <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> so that the current word began with a capital letter. AutoCorrect changes words at the beginning of a paragraph, and words after the character at the end of a sentence (period, exclamation point, question mark). Văn bản đã được sửa chữa bằng <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Tự động Sửa lỗi">Tự động Sửa lỗi</link>, để từ hiện thời bắt đầu bằng chữ hoa. Khả năng Tự động Sửa lỗi thay đổi từ ở đầu đoạn văn, và từ nằm sau ký tự ở kết thúc của câu (dấu chấm, dấu cảm, dấu hỏi).
03000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt
03000000.xhp
hd_id3152459
help.text
AutoCorrect has been activated Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt
03000000.xhp
hd_id3146946
help.text
Two capital letters at the beginning of a word and a sentence have been corrected to one capital letter Hai chữ hoa ở đầu của một từ và một câu đã được sửa chữa thành một chữ hoa.
03000000.xhp
par_id3158397
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text so that a word beginning with two capital letters at the beginning of a sentence now starts with one capital letter. Khả năng <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Tự động Sửa lỗi">Tự động Sửa lỗi</link> đã sửa đổi văn bản để từ bắt đầu bằng hai chữ hoa ở đầu của câu lúc bây giờ bắt đầu bằng chỉ một chữ hoa.
04000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt
04000000.xhp
hd_id3154283
help.text
AutoCorrect has been activated Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt
04000000.xhp
hd_id3154812
help.text
A replacement has been carried out Mới thay thế
04000000.xhp
par_id3159241
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has replaced a word. Khả năng <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Tự động Sửa lỗi">Tự động Sửa lỗi</link> mới thay thế một từ.
05000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt
05000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt
05000000.xhp
hd_id3156418
help.text
AutoCorrect has performed a replacement. The beginning of the sentence now starts with a capital letter Khả năng Tự động Sửa lỗi mới thay thế. Câu lúc bây giờ bắt đầu bằng chữ hoa.
05000000.xhp
par_id3153341
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has performed a replacement, and the beginning of the sentence now starts with a capital letter. Khả năng <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Tự động Sửa lỗi">Tự động Sửa lỗi</link> mới thay thế: câu lúc bây giờ bắt đầu bằng chữ hoa.