Context English Albanian
01110000.xhp
tit
help.text
Print File Directly Printo fajllin drejtpërdrejt
01140000.xhp
tit
help.text
Show Draw Functions Paraqit Funksionet e Vizatimit
01140000.xhp
par_id3153032
help.text
Show Draw Functions Paraqit Funksionet e Vizatimit
01140000.xhp
hd_id3149398
help.text
Selection Selektimet
01140000.xhp
hd_id3152922
help.text
Rectangle Drejtkëndësh
01140000.xhp
hd_id3153367
help.text
Ellipse Elips
01140000.xhp
hd_id3155308
help.text
Polygon Shumëkëndësh
01140000.xhp
hd_id3153279
help.text
Curve Hark
01140000.xhp
hd_id3148587
help.text
Freeform Line Linjë me formë të lirë
01140000.xhp
hd_id3147259
help.text
Arc Arc
01140000.xhp
hd_id3153924
help.text
Ellipse Pie Kulaq elipsë
01140000.xhp
hd_id3154964
help.text
Circle Segment Segment i rrethit
01140000.xhp
hd_id3158214
help.text
Text Animation Animacion teksti
01140000.xhp
hd_id3149966
help.text
Callouts Thirrjet
01140000.xhp
hd_id3149735
help.text
Vertical Callouts Thirrje vertikale
01140000.xhp
hd_id3166437
help.text
Vertical Text Tekst Vertikal
01170000.xhp
tit
help.text
Form Controls XML Form Controllat
01170000.xhp
par_id3149670
help.text
Form Controls XML Form Controllat
01170000.xhp
par_idN10C39
help.text
To add a control to a document Drejtpërdrejt në fund të dokumentit
01170000.xhp
par_idN10C87
help.text
Modifying a Control Shiriti i kontrollit