Context English Lithuanian
main0108.xhp
par_id3144510
help.text
<ahelp hid=".uno:About">Displays general program information such as version number and copyrights.</ahelp> <ahelp hid=".uno:About">Parodoma pagrindinė informacija apie programą: versijos numeris, autorių teisių informacija.</ahelp>
main0213.xhp
par_id3146922
help.text
<ahelp hid=".uno:AbsoluteRecord">Shows the number of the current record. Enter a number to go to the corresponding record.</ahelp> <ahelp hid=".uno:AbsoluteRecord">Rodomas veikiamojo įrašo numeris. Jei norite eiti į konkretų įrašą, čia įveskite jo numerį.</ahelp>
main0227.xhp
par_id3156032
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierClose">Closes a line or a curve.</ahelp> A line is closed by connecting the last point with the first point, indicated by an enlarged square. <ahelp hid=".uno:BezierClose">Kreivė paverčiama į uždarą kreivę.</ahelp> Paskutinis kreivės taškas sujungiamas su pirmuoju, kuris žymimas didesniu kvadratėliu.
main0227.xhp
par_id3148420
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierConvert">Converts a curve into a straight line or converts a straight line into a curve.</ahelp> If you select a single point, the curve before the point will be converted. If two points are selected, the curve between both points will be converted. If you select more than two points, each time you click this icon, a different portion of the curve will be converted. If necessary, round points are converted into corner points and corner points are converted into round points. <ahelp hid=".uno:BezierConvert">Kreivė konvertuojama į tiesią liniją arba tiesi linija – į kreivę.</ahelp> Jei pažymėsite vieną tašką, bus konvertuota kreivė prieš tašką. Jei pažymėsite du taškus, bus konvertuota kreivė tarp tų taškų. Jei pažymėsite daugiau taškų, kaskart spustelėjus šį mygtuką bus konvertuota vis kita kreivės dalis. Jei reikia, glotnūs taškai bus konvertuoti į kampo taškus, o kampo taškai – į glotnius.
main0227.xhp
par_id3151248
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierCutLine">The<emph> Split Curve </emph>icon splits a curve. Select the point or points where you want to split the curve, then click the icon</ahelp>. <ahelp hid=".uno:BezierCutLine">Mygtuku <emph>Padalinti kreivę</emph> kreivė perskiriama. Pažymėkite tašką ar taškus, ties kuriais norite perskirti kreivę, tuomet spustelėkite šį mygtuką.</ahelp>
main0227.xhp
par_id3148917
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierDelete">Use the <emph>Delete Points</emph> icon to delete one or several selected points. If you wish to select several points click the appropriate points while holding down the Shift key.</ahelp> <ahelp hid=".uno:BezierDelete">Mygtuku <emph>Šalinti taškus</emph> pašalinami vienas ar keli pažymėti taškai. Jei norite pažymėti keletą taškų, spustelėkite norimus taškus laikydami nuspaustą klavišą <emph>Lyg2</emph>.</ahelp>
main0227.xhp
par_id3148460
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierEdge">Converts the selected point or points into corner points.</ahelp> Corner points have two movable control points, which are independent from each other. A curved line, therefore, does not go straight through a corner point, but forms a corner. <ahelp hid=".uno:BezierEdge">Pažymėtas taškas arba taškai konvertuojami į kampo taškus.</ahelp> Kampo taškai turi po du valdymo taškus, kurių kiekvieną galima judinti atskirai. Kampo tašką kertanti kreivė sudaro kampą.
main0227.xhp
par_id3149441
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierEliminatePoints">Marks the current point or the selected points for deletion.</ahelp> This happens in the event that the point is located on a straight line. If you convert a curve or a polygon with the <emph>Convert to Curve </emph>icon into a straight line or you change a curve with the mouse so that a point lies on the straight line, it is removed. The angle from which the point reduction is to take place <switchinline select="appl"><caseinline select="DRAW">can be set by choosing <link href="text/shared/optionen/01070300.xhp" name="Drawing - Grid"><emph>%PRODUCTNAME Draw - Grid</emph></link> in the Options dialog box</caseinline><caseinline select="IMPRESS">can be set by choosing <link href="text/shared/optionen/01070300.xhp" name="Presentation - Grid"><emph>%PRODUCTNAME Impress - Grid</emph></link> in the Options dialog box</caseinline><defaultinline>is 15° by default.</defaultinline></switchinline> <ahelp hid=".uno:BezierEliminatePoints">Taškas arba keli taškai pažymimi šalinimui.</ahelp> Taškas šalinamas, jei jis yra tiesioje linijoje. Jei kreivę ar laužtę mygtuku <emph>Konvertuoti į kreivę</emph> paversite tiese, arba tempdami pele kreivės dalis išdėstysite taip, jog taškas bus tiesioje linijoje, taškas bus pašalintas. Kampo didumas, nuo kurio pradedami šalinti taškai, <switchinline select="appl"><caseinline select="DRAW">nustatomas parinkčių lango kortelėje <link href="text/shared/optionen/01070300.xhp" name="Drawing - Grid"><emph>„%PRODUCTNAME“ grafikos rengyklė → Tinklelis</emph></link></caseinline><caseinline select="IMPRESS">nustatomas parinkčių lango kortelėje <link href="text/shared/optionen/01070300.xhp" name="Presentation - Grid"><emph>„%PRODUCTNAME“ pateikčių rengyklė → Tinklelis</emph></link></caseinline><defaultinline>pagal numatytąsias nuostatas yra 15°.</defaultinline></switchinline>
main0227.xhp
par_id3160478
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierInsert">Activates the insert mode. This mode allows you to insert points.</ahelp> You can also move points, just as in the move mode. If, however, you click at the curve between two points and move the mouse a little while holding down the mouse button you insert a new point. The point is a smooth point, and the lines to the control points are parallel and remain so when moved. <ahelp hid=".uno:BezierInsert">Aktyvinama taškų įterpimo veiksena.</ahelp> Šioje veiksenoje taškus galima perkelti, kaip ir perkėlimo veiksenoje, tačiau jei spustelėsite kreivę tarp dviejų taškų ir šiek tiek patempsite pelę nuspaudę jos klavišą, bus įterptas naujas taškas. Naujasis taškas bus glotnus – linijos iki valdymo taškų bus lygiagrečios ir tokios išliks jas tempiant.
main0227.xhp
par_id3147435
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierMove">Activates a mode in which you can move points.</ahelp> The mouse pointer displays a small empty square when resting on a point. Drag that point to another location. The curve on both sides of the point follows the movement; the section of the curve between the next points changes shape. <ahelp hid=".uno:BezierMove">Aktyvinama taškų perkėlimo veiksena.</ahelp> Pelės žymeklį užvedus virš objekto taško, šalia žymeklio bus rodomas mažas kvadratas. Tuomet tašką galima tempti į kitą vietą. Kreivė abipus taško keičia formą ir prisitaiko prie naujos taško vietos.
main0227.xhp
par_id3155510
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierSmooth">Converts a corner point or symmetrical point into a smooth point.</ahelp> Both control points of the corner point are aligned in parallel, and can only be moved simultaneously. The control points may differentiate in length, allowing you to vary the degree of curvature. <ahelp hid=".uno:BezierSmooth">Kampo arba simetriškas taškas konvertuojamas į glotnų tašką.</ahelp> Abu kampo taško valdymo taškai išdėstomi vienoje tiesėje ir toliau juos galima judinti tik kartu. Valdymo taškai nuo kreivės taško gali būti nutolę skirtingu atstumu – šitaip galima nustatyti skirtingus kreivės linkius.
main0227.xhp
par_id3155812
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierSymmetric">This icon converts a corner point or a smooth point into a symmetrical point.</ahelp> Both control points of the corner point are aligned in parallel and have the same length. They can only be moved simultaneously and the degree of curvature is the same in both directions. <ahelp hid=".uno:BezierSymmetric">Kampo taškas arba glotnus taškass konvertuojamass į simetrišką tašką.</ahelp> Abu simetriško taško valdymo taškai išdėstomi vienoje tiesėje ir yra vienodai nutolę nuo kreivės taško. Juos galima judinti tik kartu, o kreivės linkis yra vienodas abiejose taško pusėse.
submenu_text.xhp
par_id3152372
help.text
<ahelp hid=".uno:ChangeCaseRotateCase">Cycles the case of the selected characters between Title Case, Sentence case, UPPERCASE and lowercase.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ChangeCaseRotateCase">Pažymėto teksto registras kaitaliojamas tarp Kiekvieno Žodžio Iš Didžiosios Raidės, Sakinio registro, DIDŽIŲJŲ RAIDŽIŲ ir mažųjų raidžių.</ahelp>
submenu_text.xhp
par_id3154749
help.text
<ahelp hid=".uno:ChangeCaseToFullWidth">Changes the selected Asian characters to full-width characters.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ChangeCaseToFullWidth">Pažymėti Azijos rašmenys pakeičiami viso pločio rašmenimis.</ahelp>
submenu_text.xhp
par_id3147088
help.text
<ahelp hid=".uno:ChangeCaseToHalfWidth">Changes the selected Asian characters to half-width characters.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ChangeCaseToHalfWidth">Pažymėti Azijos rašmenys pakeičiami pusės pločio rašmenimis.</ahelp>
submenu_text.xhp
par_id3156156
help.text
<ahelp hid=".uno:ChangeCaseToHiragana">Changes the selected Asian characters to Hiragana characters.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ChangeCaseToHiragana">Pažymėti Azijos rašmenys pakeičiami hiraganos rašmenimis.</ahelp>
submenu_text.xhp
par_id3146137
help.text
<ahelp hid=".uno:ChangeCaseToKatakana">Changes the selected Asian characters to Katakana characters.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ChangeCaseToKatakana">Pažymėti Azijos rašmenys pakeičiami katakanos rašmenimis.</ahelp>
main0213.xhp
par_id3148817
help.text
<ahelp hid=".uno:DeleteRecord">Deletes a record. A query needs to be confirmed before deleting.</ahelp> <ahelp hid=".uno:DeleteRecord">Pašalinamas įrašas. Šalinimo užklausą reikės patvirtinti.</ahelp>
main0108.xhp
hd_id230120170827189453
help.text
<ahelp hid=".uno:Documentation">Opens the documentation page in the web browser, where users can download, read or purchase %PRODUCTNAME user guides, written by the community.</ahelp> <ahelp hid=".uno:Documentation">Žiniatinklio naršyklėje atveriamas dokumentacijos tinklalapis, kuriame galima skaityti, atsisiųsti ar įsigyti „%PRODUCTNAME“ naudotojų vadovus, parašytus bendruomenės narių.</ahelp>
main0213.xhp
par_id3155308
help.text
<ahelp hid=".uno:FirstRecord">Takes you to the first record.</ahelp> <ahelp hid=".uno:FirstRecord">Pereinama į pirmąjį įrašą.</ahelp>