Context English Lithuanian
main0201.xhp
par_idN107F5
help.text
Zoom Mastelis
main0650.xhp
par_id3153822
help.text
Your modifications at the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - $[officename] - Advanced</emph> tab page will be used even if the Java Virtual Machine (JVM) has been started already. After any modifications to the ClassPath you must restart $[officename]. The same is true for modifications under <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - Internet - Proxy</emph>. Only the boxes "HTTP Proxy" and "FTP Proxy" and their ports do not require a restart—they will be evaluated when you click <emph>OK</emph>. Lange <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME → Parinktys</emph></caseinline><defaultinline><emph>Priemonės → Parinktys</emph></defaultinline></switchinline><emph> → $[officename] → Kitos parinktys</emph> atlikti pakeitimai įsigalios, net jei „Java“ virtualioji mašina (JVM) jau buvo paleista anksčiau. Jei pakeisite klasės adreso nuostatas, reikės „$[officename]“ paleisti iš naujo. Tas pats taikoma ir parinkčių pakeitimams lange <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME → Parinktys</emph></caseinline><defaultinline><emph>Priemonės → Parinktys</emph></defaultinline></switchinline><emph> → Internetas → Įgaliotasis serveris</emph>. Tik langeliuose <emph>HTTP įg. serveris</emph> ir <emph>FTP įg. serveris</emph> atlikti pakeitimai bus pritaikyti iš karto, vos tik spustelėjus mygtuką <emph>Gerai</emph>.
main0213.xhp
par_idN10717
help.text
You can use the Navigation bar icon on the <link href="text/shared/02/01170000.xhp">More Controls </link> bar to add a Navigation bar to a form. Formos žvalgymo juostą į formą galima įdėti mygtuku <emph>Žvalgymo juosta</emph>, esančiu mygtukų juostoje <emph>Kiti valdikliai</emph>. Pastarąją atversite <emph>Formos valdiklių</emph> juostoje spustelėję mygtuką <link href="text/shared/02/01170000.xhp">Daugiau valdiklių</link>.
main0213.xhp
par_id3157958
help.text
You can use the <emph>Form Navigation</emph> bar to move within records as well as to insert and to delete records. If data is saved in a form, the changes are transferred to the database. The <emph>Form Navigation</emph> bar also contains sort, filter, and search functions for data records. <emph>Formos žvalgymo</emph> juostos mygtukais galima judėti tarp įrašų, taip pat įrašus įterpti ar šalinti. Jei formoje įrašomi duomenys, pakeitimai perkeliami į duomenų bazę.<emph> Formos žvalgymo</emph> mygtukų juostoje taip pat yra komandos duomenų įrašams rikiuoti, filtruoti ir ieškoti.
main0213.xhp
par_id3153880
help.text
You can control the view of data with the sorting and filtering functions. Original tables are not changed. Duomenų atvaizdavimo būdą galima keisti rikiavimo ir filtravimo funkcijomis. Jas taikant, pradinės duomenų bazės lentelės nėra keičiamos.
submenu_text.xhp
hd_id207025326941609
help.text
Wrap Text Skaidyti tekstą
main0201.xhp
par_idN10818
help.text
What's this Kas tai?
main0201.xhp
par_idN10873
help.text
What's this Kas tai?
need_help.xhp
tit
help.text
We Need Your Help Reikalinga pagalba
fontwork_toolbar.xhp
par_idN10638
help.text
Value Reikšmė
main0108.xhp
hd_id230120170827187813
help.text
User Guides Naudotojo vadovai
main0212.xhp
par_id3151382
help.text
Undo: Data Input Atšaukti: duomenų įvedimą
main0213.xhp
hd_id3158446
help.text
Undo: Data entry Atšaukti: duomenų įvestis
submenu_text.xhp
hd_id3147521
help.text
tOGGLE cASE sUKEISTAS rEGISTRAS
main0800.xhp
par_id3155150
help.text
This section provides information on the subject of the Internet. An <link href="text/shared/00/00000002.xhp" name="Internet glossary">Internet glossary</link> explains the most important terms. Šiame skyriuje aprašomos internetui skirtos ar juo veikiančios programos funkcijos. Dažniausiai vartojami interneto terminai paaiškinti <link href="text/shared/00/00000002.xhp" name="Internet glossary">interneto terminų žodynėlyje</link>.
main0500.xhp
par_id3157898
help.text
This section provides a general glossary of technical terms used in $[officename], along with a list of Internet terms. Šioje žinyno dalyje pateikiami „$[officename]“ programoje dažniausiai vartojamų techninių terminų paaiškinimai, taip pat interneto terminų žodynėlis.
main0400.xhp
par_id3150040
help.text
This section contains descriptions of frequently used shortcut keys in $[officename]. Šiame skyriuje aprašomi „$[officename]“ programoje dažniausiai naudojami spartieji klavišai (klavišų kombinacijos).
need_help.xhp
hd_id1000010
help.text
This help page needs further work for correctness and completion. Please join the LibreOffice project and help us out to write the missing information. Visit our <link href="https://documentation.libreoffice.org/en/join-community/update-help-contents"><emph>web page on writing Help contents</emph></link>. Šis straipsnis gali būti klaidingas arba nebaigtas. Prisijunkite prie „LibreOffice“ bendruomenės ir padėkite parašyti trūkstamus straipsnius. Apsilankykite mūsų <link href="https://documentation.libreoffice.org/en/join-community/update-help-contents"><emph>dokumentacijos tinklalapyje</emph></link>.
main0213.xhp
par_id3157910
help.text
The Navigation bar is only visible for forms connected to a database. In the <link href="text/shared/explorer/database/04030000.xhp" name="Design view">Design view</link> of a form, the Navigation bar is not available. See also <link href="text/shared/main0212.xhp" name="Database Bar">Table Data bar</link>. Žvalgymo juosta matoma tik su duomenų baze susietose formose. Formos <link href="text/shared/explorer/database/04030000.xhp" name="Design view">projektavimo veiksenoje</link> žvalgymo juosta nerodoma. Dar žr. <link href="text/shared/main0212.xhp" name="Database Bar">Lentelės duomenų mygtukų juosta</link>.
main0227.xhp
par_id3159151
help.text
The <link href="text/shared/01/05270000.xhp" name="Edit Points"><emph>Edit Points</emph></link> icon allows you to activate or deactivate the edit mode for Bézier objects. In the edit mode, individual points of the drawing object can be selected. Mygtuku <link href="text/shared/01/05270000.xhp" name="Edit Points"><emph>Taisyti taškus</emph></link> aktyvinama arba išjungiama Bezjė objektų taisymo veiksena. Taisymo veiksenoje galima pažymėti atskirus grafikos objekto taškus.