Context English Lithuanian
main0800.xhp
tit
help.text
$[officename] and the Internet „$[officename]“ ir internetas
main0650.xhp
par_id3152363
help.text
$[officename] supports the Java platform for running applications and components based on the JavaBeans architecture. „$[officename]“ paketui reikalinga „Java“ platforma pagal „JavaBeans“ architektūrą sukurtoms programoms ir komponentams vykdyti.
main0108.xhp
hd_id3147399
help.text
$[officename] Help „$[officename]“ žinynas
fontwork_toolbar.xhp
par_idN1058C
help.text
<ahelp hid=".">Opens the Fontwork Shape toolbar. Click a shape to apply the shape to all selected Fontwork objects.</ahelp> <ahelp hid=".">Atveriama „Dekoratyviojo teksto formos“ priemonių juosta. Spustelėkite formą, kurią norite pritaikyti visiems pažymėtiems dekoratyviojo teksto objektams.</ahelp>
fontwork_toolbar.xhp
par_idN105C5
help.text
<ahelp hid=".">Opens the Fontwork Alignment window.</ahelp> <ahelp hid=".">Atveriamas dekoratyviojo teksto lygiuočių meniu.</ahelp>
submenu_text.xhp
par_id398855439580083
help.text
<ahelp hid=".">Opens a submenu where you can choose text formatting commands.</ahelp> <ahelp hid=".">Atveriamas submeniu, iš kurio galima pasirinkti teksto formatavimo komandas.</ahelp>
fontwork_toolbar.xhp
par_idN105F7
help.text
<ahelp hid=".">Opens the Fontwork Character Spacing window.</ahelp> <ahelp hid=".">Atveriamas tarpų tarp dekoratyviojo teksto rašmenų nustatymo langas.</ahelp>
main0204.xhp
par_id3154252
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Table</emph> Bar contains functions you need when working with tables. It appears when you move the cursor into a table.</ahelp> <ahelp hid="."><emph>Lentelės</emph> mygtukų juostoje yra priemonės, reikalingos lentelėms tvarkyti. Ji pasirodo žymeklį perkėlus į lentelę.</ahelp>
main0108.xhp
par_id2783898
help.text
<ahelp hid=".">Enable an Internet connection for %PRODUCTNAME. If you need a Proxy, check the %PRODUCTNAME Proxy settings in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - Internet</emph>. Then choose <emph>Check for Updates</emph> to check for the availability of a newer version of your office suite.</ahelp> <ahelp hid=".">Įgalinkite interneto ryšį „%PRODUCTNAME“ programai. Jei naudojate įgaliotąjį serverį, patikrinkite „%PRODUCTNAME“ įgaliotojo serverio nuostatas lange <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME → Parinktys</emph></caseinline><defaultinline><emph>Priemonės → Parinktys</emph></defaultinline></switchinline><emph> → Internetas</emph>. Tuomet pasirinkite komandą <emph>Ieškoti naujinimų</emph>, kad patikrintumėte, ar yra naujesnė programos versija.</ahelp>
main0201.xhp
par_idN1081E
help.text
<ahelp hid=".">Enables extended help tips under the mouse pointer till the next click.</ahelp> <ahelp hid=".">Iki kito spustelėjimo ties pelės žymekliu įgalinami išplėstiniai paaiškinimai.</ahelp>
fontwork_toolbar.xhp
par_idN1063C
help.text
<ahelp hid=".">Enter the Fontwork character spacing value.</ahelp> <ahelp hid=".">Įveskite tarpų tarp dekoratyviojo teksto rašmenų dydžio reikšmę.</ahelp>
main0214.xhp
par_id3150085
help.text
<ahelp hid=".">When creating or editing an SQL query, use the icons in the <emph>Query Design</emph> Bar to control the display of data.</ahelp> <ahelp hid=".">Kuriant arba taisant SQL užklausą, <emph>Užklausos projektavimo</emph> juostos mygtukais galima keisti, kaip atvaizduojami duomenys.</ahelp>
main0212.xhp
par_id3153394
help.text
<ahelp hid=".">Use the Table Data bar to control the data view. </ahelp> <ahelp hid=".">Lentelės duomenų juostos mygtukais galima keisti duomenų rodymo būdą.</ahelp>
main0212.xhp
par_idN1078F
help.text
<ahelp hid=".">Starts the Mail Merge Wizard to create form letters.</ahelp> <ahelp hid=".">Paleidžiamas laiškų komponavimo vediklis laiškų blankams kurti.</ahelp>
submenu_text.xhp
par_id3150694
help.text
<ahelp hid=".">Changes the first letter of the selected characters to an uppercase character.</ahelp> <ahelp hid=".">Pažymėto teksto pirmoji raidė pakeičiama didžiąja.</ahelp>
main0201.xhp
par_id3145136
help.text
<ahelp hid="RID_ENVTOOLBOX">The <emph>Standard</emph> bar is available in every $[officename] application.</ahelp> <ahelp hid="RID_ENVTOOLBOX"><emph>Standartinė</emph> juosta yra kiekvienoje „$[officename]“ programoje.</ahelp>
submenu_text.xhp
par_id302484503842787
help.text
<ahelp hid=".">Break text automatically at the right edges of the selected cells.</ahelp> <ahelp hid=".">Tekstas automatiškai skaidomas ties dešiniuoju pažymėtų langelių kraštu.</ahelp>
main0108.xhp
par_id3144510
help.text
<ahelp hid=".uno:About">Displays general program information such as version number and copyrights.</ahelp> <ahelp hid=".uno:About">Parodoma pagrindinė informacija apie programą: versijos numeris, autorių teisių informacija.</ahelp>
main0213.xhp
par_id3146922
help.text
<ahelp hid=".uno:AbsoluteRecord">Shows the number of the current record. Enter a number to go to the corresponding record.</ahelp> <ahelp hid=".uno:AbsoluteRecord">Rodomas veikiamojo įrašo numeris. Jei norite eiti į konkretų įrašą, čia įveskite jo numerį.</ahelp>
main0227.xhp
par_id3156032
help.text
<ahelp hid=".uno:BezierClose">Closes a line or a curve.</ahelp> A line is closed by connecting the last point with the first point, indicated by an enlarged square. <ahelp hid=".uno:BezierClose">Kreivė paverčiama į uždarą kreivę.</ahelp> Paskutinis kreivės taškas sujungiamas su pirmuoju, kuris žymimas didesniu kvadratėliu.