Context English Czech
main.xhp
tit
help.text
%PRODUCTNAME Database Databáze %PRODUCTNAME
main.xhp
bm_id8622089
help.text
<bookmark_value>databases;main page (Base)</bookmark_value><bookmark_value>$[officename] Base data sources</bookmark_value><bookmark_value>data sources;$[officename] Base</bookmark_value> <bookmark_value>databáze;hlavní stránka (Base)</bookmark_value><bookmark_value>$[officename] Base;zdroje dat</bookmark_value><bookmark_value>zdroje dat;$[officename] Base</bookmark_value>
main.xhp
par_idN10579
help.text
<variable id="base"><link href="text/sdatabase/main.xhp">Using Databases in %PRODUCTNAME Base</link></variable> <variable id="base"><link href="text/sdatabase/main.xhp">Použití databází v aplikaci %PRODUCTNAME Base</link></variable>
main.xhp
par_idN107BD
help.text
In %PRODUCTNAME Base, you can access data that is stored in a wide variety of database file formats. %PRODUCTNAME Base natively supports some flat file database formats, such as the dBASE format. You can also use %PRODUCTNAME Base to connect to external relational databases, such as databases from MySQL or Oracle. V %PRODUCTNAME Base můžete přistupovat k datům, která jsou uložena v různých databázových formátech. %PRODUCTNAME Base nativně podporuje některé souborové formáty databází, např. formát dBASE. Také můžete %PRODUCTNAME Base využít pro připojení k externí relační databázi, např. MySQL nebo Oracle.
main.xhp
par_id5864131
help.text
The following database types are read-only types in %PRODUCTNAME Base. From within %PRODUCTNAME Base it is not possible to change the database structure or to edit, insert, and delete database records for these database types: Následující druhy databází jsou v %PRODUCTNAME Base přístupné pouze pro čtení. V %PRODUCTNAME Base není možno upravovat strukturu nebo upravovat, přidávat a mazat záznamy v těchto databázích:
main.xhp
par_id8865016
help.text
Spreadsheet files Sešity
main.xhp
par_id3786736
help.text
Text files Textové soubory
main.xhp
par_id6747337
help.text
Address book data Data adresáře
main.xhp
par_idN107C0
help.text
Using a Database in %PRODUCTNAME Použití databáze v %PRODUCTNAME
main.xhp
par_idN10838
help.text
To create a new database file, choose <emph>File - New - Database</emph>. Pro vytvoření nové databázového souboru zvolte <emph>Soubor - Nový - Databáze</emph>.
main.xhp
par_idN1083B
help.text
The <link href="text/shared/explorer/database/dabawiz00.xhp">Database Wizard</link> helps you to create a database file and to register a new database within %PRODUCTNAME. <link href="text/shared/explorer/database/dabawiz00.xhp">Průvodce databází</link> vám pomůže vytvořit databázový soubor a zaregistrovat novou databázi v %PRODUCTNAME.
main.xhp
par_idN107E7
help.text
The database file contains queries, reports, and forms for the database as well as a link to the database where the records are stored. Formatting information is also stored in the database file. Databázový soubor obsahuje dotazy, sestavy a formuláře pro databázi a také odkaz na databázi, kde jsou uloženy záznamy. V databázovém souboru se také ukládají informace o formátování.
main.xhp
par_idN1084A
help.text
To open a database file, choose <emph>File - Open</emph>. In the <emph>File type</emph> list box, select to view only "Database documents". Select a database document and click <emph>Open</emph>. Databázový soubor otevřete volbou <emph>Soubor - Otevřít</emph>. V seznamu <emph>Typ souboru</emph> zvolte možnost "Databázové dokumenty". Vyberte databázový dokument a klepněte na <emph>Otevřít</emph>.
main.xhp
par_id6474806
help.text
<link href="https://wiki.documentfoundation.org/Database" name="wiki.documentfoundation.org Database">Wiki page about Base</link> <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Database" name="Databáze na wiki.documentfoundation.org">Wiki stránka o Base</link>