Context English Catalan (ca_VALENCIA)
00000004.xhp
tit
help.text
To access this function... Per accedir a esta funció...
00000004.xhp
hd_id3156023
help.text
<variable id="wie">To access this function...</variable> <variable id="wie">Per accedir a esta funció...</variable>
00000004.xhp
par_id3150791
help.text
Choose <emph>View - Chart Data Table</emph> (Charts) Trieu <emph>Visualitza - Taula de dades del diagrama</emph> (diagrames)
00000004.xhp
par_id3154686
help.text
On Formatting bar, click A la barra de formatació, feu clic a
00000004.xhp
par_id3153728
help.text
<image id="img_id3147428" src="cmd/sc_grid.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3147428">Icon</alt></image> <image id="img_id3147428" src="cmd/sc_grid.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3147428">Icona</alt></image>
00000004.xhp
par_id3154942
help.text
Chart Data Dades del diagrama
00000004.xhp
par_id3153160
help.text
<variable id="efgttl">Choose <emph>Insert - Titles</emph> (Charts)</variable> <variable id="efgttl">Trieu <emph>Insereix ▸ Títols</emph> (diagrames)</variable>
00000004.xhp
par_id3149121
help.text
Choose <emph>Insert - Legend</emph> (Charts) Trieu <emph>Insereix ▸ Llegenda</emph> (diagrames)
00000004.xhp
par_id3155444
help.text
Choose <emph>Format - Legend - Position</emph> tab (Charts) Trieu la pestanya <emph>Format ▸ Llegenda ▸ Posició</emph> (diagrames)
00000004.xhp
par_id3156385
help.text
Choose <emph>Insert - Data Labels</emph> (Charts) Trieu <emph>Insereix ▸ Etiquetes de dades</emph> (diagrames)
00000004.xhp
par_id3147341
help.text
Choose <emph>Format - Format Selection - Data Point/Data Series - Data Labels</emph> tab (for data series and data point) (Charts) Trieu la pestanya <emph>Format ▸ Formata la selecció ▸ Punt de dades / Sèries de dades ▸ Etiquetes de dades</emph> (per a sèries de dades i punt de dades) (diagrames)
00000004.xhp
par_id3149565
help.text
<variable id="efgaug">Choose <emph>Insert - Axes</emph> (Charts)</variable> <variable id="efgaug">Trieu <emph>Insereix ▸ Eixos</emph> (diagrames)</variable>
00000004.xhp
par_id3150297
help.text
Choose <emph>Insert - Grids</emph> (Charts) Trieu <emph>Insereix ▸ Graelles</emph> (diagrames)
00000004.xhp
par_id3145789
help.text
On Formatting bar, click A la barra de formatació, feu clic a
00000004.xhp
par_id3150307
help.text
<image id="img_id3155111" src="cmd/sc_togglegridhorizontal.png" width="0.2228in" height="0.2228in"><alt id="alt_id3155111">Icon</alt></image> <image id="img_id3155111" src="cmd/sc_togglegridhorizontal.png" width="0.2228in" height="0.2228in"><alt id="alt_id3155111">Icona</alt></image>
00000004.xhp
par_id3155378
help.text
Horizontal Grids Graelles horitzontals
00000004.xhp
par_id3145384
help.text
<image id="img_id3152989" src="cmd/sc_togglegridvertical.png" width="0.2228in" height="0.2228in"><alt id="alt_id3152989">Icon</alt></image> <image id="img_id3152989" src="cmd/sc_togglegridvertical.png" width="0.2228in" height="0.2228in"><alt id="alt_id3152989">Icona</alt></image>
00000004.xhp
par_id3153067
help.text
Vertical Grids Graelles verticals
00000004.xhp
par_id3148869
help.text
<variable id="efgsta">Choose <emph>Insert - X Error Bars</emph>, or <emph>Insert - Y Error Bars</emph> (Charts)</variable> <variable id="efgsta">Trieu <emph>Insereix ▸ Barres d'error a les X</emph> o <emph>Insereix ▸ Barres d'error a les Y</emph> (diagrames)</variable>
00000004.xhp
par_id1061738
help.text
<variable id="trendlines">Choose <emph>Insert - Trend Line</emph> (Charts)</variable> <variable id="trendlines">Trieu <emph>Insereix - Línia de tendència</emph> (diagrames)</variable>