Context English Estonian
main0000.xhp
tit
help.text
Charts in $[officename] Diagrammid $[officename]'is
main0000.xhp
bm_id3148664
help.text
<bookmark_value>charts; overview</bookmark_value> <bookmark_value>HowTos for charts</bookmark_value> <bookmark_value>diagrammid; ülevaade</bookmark_value> <bookmark_value>juhendid diagrammide kohta</bookmark_value>
main0000.xhp
hd_id3148664
help.text
<variable id="chart_main"><link href="text/schart/main0000.xhp" name="Charts in $[officename]">Using Charts in %PRODUCTNAME</link></variable> <variable id="chart_main"><link href="text/schart/main0000.xhp" name="Diagrammid $[officename]'is">Diagrammid %PRODUCTNAME'is</link></variable>
main0000.xhp
par_id3154685
help.text
<variable id="chart">$[officename] lets you present data graphically in a chart, so that you can visually compare data series and view trends in the data. You can insert charts into spreadsheets, text documents, drawings, and presentations.</variable> <variable id="chart">$[officename] võimaldab andmeid esitada graafiliste diagrammidena, mille abil saab andmejadasid visuaalselt võrrelda ja tuvastada seaduspärasusi andmete hulgas. Diagramme on võimalik lisada nii arvutustabelitesse, tekstidokumentidesse, joonistustesse kui ka esitlustesse.</variable>
main0000.xhp
hd_id3153143
help.text
Chart Data Diagrammi andmed
main0000.xhp
par_id5181432
help.text
Charts can be based on the following data: Diagrammid võivad põhineda järgnevatel andmetel:
main0000.xhp
par_id7787102
help.text
Spreadsheet values from Calc cell ranges Arvutustabelite väärtused Calci lahtrivahemikest
main0000.xhp
par_id7929929
help.text
Cell values from a Writer table Lahtrite väärtused Writeri tabelitest
main0000.xhp
par_id4727011
help.text
Values that you enter in the Chart Data Table dialog (you can create these charts in Writer, Draw, or Impress, and you can copy and paste them also to Calc) Diagrammi andmete tabeli dialoogi sisestatavad väärtused (selliseid diagramme saab luua Writeris, Draw's või Impressis ning neid saab kopeerida ja asetada ka Calci)
main0000.xhp
par_id76601
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Creates a chart in the current document. To use a continuous range of cells as the data source for your chart, click inside the cell range, and then choose this command. Alternatively, select some cells and choose this command to create a chart of the selected cells.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Loob aktiivsesse dokumenti diagrammi. Andmevahemiku kasutamiseks diagrammi andmeallikana vali kõigepealt andmevahemik ja siis see käsk. Teine võimalus on valida mõned lahtrid ja neist diagrammi loomiseks valida see käsk.</ahelp>
main0000.xhp
hd_id5345011
help.text
To insert a chart Diagrammi lisamine
main0000.xhp
hd_id5631580
help.text
To edit a chart Diagrammi redigeerimine
main0000.xhp
par_id7911008
help.text
Click a chart to edit the object properties: Klõpsa diagrammil, kui tahad muuta objekti omadusi:
main0000.xhp
par_id9844660
help.text
Size and position on the current page. suurust ja paigutust aktiivsel lehel;
main0000.xhp
par_id8039796
help.text
Alignment, text wrap, outer borders, and more. joondust, tekstimähkimist, ääriseid jm.
main0000.xhp
par_id7986693
help.text
Double-click a chart to enter the chart edit mode: Tee diagrammil topeltklõps, kui tahad minna diagrammi redigeerimise režiimi:
main0000.xhp
par_id2350840
help.text
Chart data values (for charts with own data). diagrammi andmeväärtusi muuta (iseseisvate andmetega diagrammidel);
main0000.xhp
par_id3776055
help.text
Chart type, axes, titles, walls, grid, and more. diagrammi tüüpi, telgi, pealkirju, seinu, alusvõrku jm muuta.
main0000.xhp
par_id8442335
help.text
Double-click a chart element in chart edit mode: Diagrammi redigeerimise režiimis tee topeltklõps diagrammi elemendil, mida soovid redigeerida:
main0000.xhp
par_id4194769
help.text
Double-click an axis to edit the scale, type, color, and more. topeltklõps teljel selle mõõtkava, tüübi, värvi jm muutmiseks;