Context English Catalan (ca_VALENCIA)
main0000.xhp
tit
help.text
Charts in $[officename] Diagrames del $[officename]
main0000.xhp
bm_id3148664
help.text
<bookmark_value>charts; overview</bookmark_value> <bookmark_value>HowTos for charts</bookmark_value> <bookmark_value>diagrames; descripció general</bookmark_value> <bookmark_value>manuals per a diagrames</bookmark_value>
main0000.xhp
hd_id3148664
help.text
<variable id="chart_main"><link href="text/schart/main0000.xhp" name="Charts in $[officename]">Using Charts in %PRODUCTNAME</link></variable> <variable id="chart_main"><link href="text/schart/main0000.xhp" name="Diagrames del $[officename]">Ús de diagrames al %PRODUCTNAME</link></variable>
main0000.xhp
par_id3154685
help.text
<variable id="chart">$[officename] lets you present data graphically in a chart, so that you can visually compare data series and view trends in the data. You can insert charts into spreadsheets, text documents, drawings, and presentations.</variable> <variable id="chart">El $[officename] permet presentar dades gràficament en un diagrama, perquè pugueu comparar sèries de dades i veure les tendències de les dades. Podeu inserir diagrames en fulls de càlcul, documents de text, dibuixos i presentacions.</variable>
main0000.xhp
hd_id3153143
help.text
Chart Data Dades del diagrama
main0000.xhp
par_id5181432
help.text
Charts can be based on the following data: Els diagrames es poden basar en les dades següents:
main0000.xhp
par_id7787102
help.text
Spreadsheet values from Calc cell ranges Valors del full de càlcul d'intervals de cel·les del Calc
main0000.xhp
par_id7929929
help.text
Cell values from a Writer table Valors de cel·la d'una taula del Writer
main0000.xhp
par_id4727011
help.text
Values that you enter in the Chart Data Table dialog (you can create these charts in Writer, Draw, or Impress, and you can copy and paste them also to Calc) Els valors que introduïu al diàleg de la taula de dades de diagrama (podeu crear estos diagrames en el Writer, el Draw o l'Impress, i també podeu copiar-los i enganxar-los al Calc)
main0000.xhp
par_id76601
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Creates a chart in the current document. To use a continuous range of cells as the data source for your chart, click inside the cell range, and then choose this command. Alternatively, select some cells and choose this command to create a chart of the selected cells.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Crea un diagrama al document actual. Per fer servir un rang continu de cel·les com a data d'origen per al diagrama, feu clic a dins del rang de cel·les i després seleccioneu esta orde. Alternativament, seleccioneu algunes cel·les i trieu esta orde per crear un diagrama de les cel·les seleccionades.</ahelp>
main0000.xhp
hd_id5345011
help.text
To insert a chart Per inserir un diagrama
main0000.xhp
hd_id5631580
help.text
To edit a chart Per editar un diagrama
main0000.xhp
par_id7911008
help.text
Click a chart to edit the object properties: Feu clic en un diagrama per editar les propietats dels objectes que en formen part:
main0000.xhp
par_id9844660
help.text
Size and position on the current page. Mida i posició a la pàgina actual.
main0000.xhp
par_id8039796
help.text
Alignment, text wrap, outer borders, and more. Alineació, ajustament del text, límits exteriors i més.
main0000.xhp
par_id7986693
help.text
Double-click a chart to enter the chart edit mode: Feu doble clic en un diagrama per entrar en el mode d'edició:
main0000.xhp
par_id2350840
help.text
Chart data values (for charts with own data). Valors de les dades del diagrama (per a diagrames amb dades pròpies).
main0000.xhp
par_id3776055
help.text
Chart type, axes, titles, walls, grid, and more. Tipus de diagrama, eixos, títols, plans laterals, graella i més.
main0000.xhp
par_id8442335
help.text
Double-click a chart element in chart edit mode: Feu doble clic en un element del diagrama en el mode d'edició:
main0000.xhp
par_id4194769
help.text
Double-click an axis to edit the scale, type, color, and more. Feu doble clic en un eix per editar-ne l'escala, el tipus, el color i altres atributs.