Context English Polish
cellcopy.xhp
par_id3154729
help.text
$[officename] behavior depends on how the cells were made invisible, by a filter or manually. Zachowanie $[officename] zależy od tego, czy komórki zostały ukryte ręcznie, czy za pomocą filtru.
auto_off.xhp
par_id3153707
help.text
$[officename] Calc automatically converts certain entries to dates. For example, the entry <emph>1.1</emph> may be interpreted as January 1 of the current year, according to the locale settings of your operating system, and then displayed according to the date format applied to the cell. Program $[officename] Calc automatycznie zamienia pewne wpisy na daty. Na przykład wpis <emph>1.1</emph> może zostać zinterpretowany jako 1 stycznia bieżącego roku (zgodnie z ustawieniami regionalnymi systemu operacyjnego), a następnie wyświetlony zgodnie z zastosowanym w komórce formatem daty.
design.xhp
par_id3145786
help.text
$[officename] Calc comes with a predefined set of formatting themes that you can apply to your spreadsheets. Program $[officename] Calc jest wyposażony w zestaw gotowych motywów formatowania przeznaczonych dla arkuszy kalkulacyjnych.
relativ_absolut_ref.xhp
par_id3153963
help.text
$[officename] Calc shows the references to a formula. If, for example, you click the formula =SUM(A1:C5;D15:D24) in a cell, the two referenced areas in the sheet will be highlighted in color. For example, the formula component "A1:C5" may be in blue and the cell range in question bordered in the same shade of blue. The next formula component "D15:D24" can be marked in red in the same way. Program $[officename] Calc ukazuje odwołania do formuł. Kliknięcie w komórce formuły SUMA(A1:C5;D15:D24) spowoduje na przykład oznaczenie kolorem dwóch obszarów w arkuszu, do których istnieją odwołania. Składnik formuły "A1:C5" może mieć kolor niebieski, a omawiany zakres komórek może być obramowany takim samym odcieniem niebieskiego. Podobnie następny składnik formuły "D15:D24" może zostać oznaczony kolorem czerwonym.
relativ_absolut_ref.xhp
par_id3147338
help.text
$[officename] can convert the current reference, in which the cursor is positioned in the input line, from relative to absolute and vice versa by pressing F4. If you start with a relative address such as A1, the first time you press this key combination, both row and column are set to absolute references ($A$1). The second time, only the row (A$1), and the third time, only the column ($A1). If you press the key combination once more, both column and row references are switched back to relative (A1) Gdy kursor znajduje się w wierszu wprowadzania, $[officename] umożliwia konwersję bieżącego odwołania z bezwzględnego na względne i na odwrót za pomocą kombinacji klawiszy F4. W przypadku adresu względnego, takiego jak A1, pierwsze naciśnięcie tej kombinacji klawiszy powoduje przekształcenie zarówno wiersza, jak i kolumny w odwołania bezwzględne ($A$1). Drugie naciśnięcie przekształci tylko wiersz (A$1), a trzecie tylko kolumnę ($A1). Kolejne naciśnięcie tej kombinacji klawiszy powoduje przekształcenie wiersza i kolumny z powrotem w odwołanie względne
cellreferences_url.xhp
par_id3153068
help.text
$[officename] loads the Web page or file in the "background", that is, without displaying it. In the large list box of the <item type="menuitem">External Data</item> dialog, you can see the name of all the sheets or named ranges you can choose from. Program $[officename] załaduje plik lub stronę WWW w tle, czyli bez ich wyświetlania. W dużym polu listy okna dialogowego <item type="menuitem">Dane zewnętrzne</item> można wyświetlić nazwy wszystkich arkuszy oraz nazwanych zakresów do wyboru.
format_value_userdef.xhp
par_id3152596
help.text
0.0,, "Million" 0,0,, "mln"
format_value_userdef.xhp
par_id3147338
help.text
0.0,, "Million" 0,0,, "mln"
format_value_userdef.xhp
par_id3154486
help.text
0.5 Million 0,5 mln
format_value_userdef.xhp
par_id3155810
help.text
100000000 100000000
format_value_userdef.xhp
par_id3151241
help.text
100.0 Million 100,0 mln
format_value_userdef.xhp
par_id3144771
help.text
100 Million 100 mln
format_value_userdef.xhp
par_id3153818
help.text
100. Million 100, mln
format_value_userdef.xhp
par_id3147344
help.text
10200000 10200000
format_value_userdef.xhp
par_id3147003
help.text
10.2 Million 10,2 mln
format_value_userdef.xhp
par_id3166426
help.text
10.2 Million 10,2 mln
format_value_userdef.xhp
par_id3155113
help.text
10 Million 10 milionów
specialfilter.xhp
par_id3153816
help.text
125600 125600
specialfilter.xhp
par_id3155957
help.text
<160000 <160000
specialfilter.xhp
par_id3154763
help.text
160000 160000