Context English Polish
address_auto.xhp
bm_id3148797
help.text
<bookmark_value>automatic addressing in tables</bookmark_value> <bookmark_value>natural language addressing</bookmark_value> <bookmark_value>formulas; using row/column labels</bookmark_value> <bookmark_value>text in cells; as addressing</bookmark_value> <bookmark_value>addressing; automatic</bookmark_value> <bookmark_value>name recognition on/off</bookmark_value> <bookmark_value>row headers;using in formulas</bookmark_value> <bookmark_value>column headers;using in formulas</bookmark_value> <bookmark_value>columns; finding labels automatically</bookmark_value> <bookmark_value>rows; finding labels automatically</bookmark_value> <bookmark_value>recognizing; column and row labels</bookmark_value> <bookmark_value>automatyczne adresowanie w tabelach</bookmark_value> <bookmark_value>adresowanie za pomocą języka naturalnego</bookmark_value> <bookmark_value>formuły; używanie etykiet wierszy/kolumn</bookmark_value> <bookmark_value>tekst w komórkach; jako adresy</bookmark_value> <bookmark_value>adresowanie; automatyczne</bookmark_value> <bookmark_value>rozpoznawanie nazw, włączone/wyłączone</bookmark_value> <bookmark_value>nagłówki wierszy;używanie w formułach</bookmark_value> <bookmark_value>nagłówki kolumn;używanie w formułach</bookmark_value> <bookmark_value>kolumny; automatyczne znajdowanie etykiet</bookmark_value> <bookmark_value>wiersze; automatyczne znajdowanie wierszy</bookmark_value> <bookmark_value>rozpoznawanie; etykiety kolumny i wierszy</bookmark_value>
address_auto.xhp
hd_id3148797
help.text
<variable id="address_auto"><link href="text/scalc/guide/address_auto.xhp" name="Recognizing Names as Addressing">Recognizing Names as Addressing</link></variable> <variable id="address_auto"><link href="text/scalc/guide/address_auto.xhp" name="Rozpoznawanie nazw jako adresów">Rozpoznawanie nazw jako adresów</link></variable>
address_auto.xhp
par_id3149210
help.text
If you want a name to be automatically recognized by Calc, the name must start with a letter and be composed of alphanumeric characters. If you enter the name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must enter a backslash in front of the quotation mark, for example, <item type="literal">'Harry\'s Bar'</item>. Aby program Calc automatycznie rozpoznawał nazwę, musi się ona zaczynać od litery i składać ze znaków alfanumerycznych. W przypadku samodzielnego wprowadzania nazwy do formuły należy ująć ją w znaki apostrofów ('). Jeśli formuła zawiera znak apostrofu, należy go poprzedzić znakiem odwrotnej kreski ukośnej, na przykład <item type="literal">'Bar Harry\'ego'.</item>
address_auto.xhp
par_id3152597
help.text
You can use cells with text to refer to the rows or to the columns that contain the cells. Można używać komórek z tekstem jako odnośników do wierszy lub kolumn zawierających daną komórkę.
address_auto.xhp
par_id3154512
help.text
In the example spreadsheet, you can use the string <item type="literal">'Column One'</item> in a formula to refer to the cell range <item type="literal">B3</item> to <item type="literal">B5</item>, or <item type="literal">'Column Two'</item> for the cell range <item type="literal">C2</item> to <item type="literal">C5</item>. You can also use <item type="literal">'Row One'</item> for the cell range <item type="literal">B3</item> to <item type="literal">D3</item>, or <item type="literal">'Row Two'</item> for the cell range <item type="literal">B4</item> to <item type="literal">D4</item>. The result of a formula that uses a cell name, for example, <item type="literal">SUM('Column One')</item>, is 600. W przykładowym arkuszu można użyć łańcucha <item type="literal">'Column One'</item> w formule aby odnieść się do komórek z zakresu od <item type="literal">B3</item> do <item type="literal">B5</item>, lub <item type="literal">'Column Two'</item> dla komórek z zakresu od <item type="literal">C2</item> do <item type="literal">C5</item>. Można także użyć <item type="literal">'Row One'</item> dla komórek z zakresu <item type="literal">B3</item> do <item type="literal">D3</item>, lub <item type="literal">'Row Two'</item> dla komórek z zakresu <item type="literal">B4</item> do <item type="literal">D4</item>. Rezultatem wyrażenia używającego nazwy komórki na przykład dla <item type="literal">SUM('Column One')</item>, jest 600.
address_auto.xhp
par_id3155443
help.text
This function is active by default. To turn this function off, choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Calc - Calculate</emph> and clear the <emph>Automatically find column and row labels</emph> check box. Ta funkcja jest domyślnie aktywna. Aby ją wyłączyć, należy wybrać pozycje <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME – Preferencje</emph></caseinline><defaultinline><emph>Narzędzia – Opcje</emph></defaultinline></switchinline><emph> – %PRODUCTNAME Calc – Oblicz</emph>, a następnie usunąć zaznaczenie pola wyboru <emph>Automatycznie znajdź etykiety kolumn i wierszy</emph>.
address_auto.xhp
par_id3156283
help.text
<image id="img_id3154942" src="media/helpimg/names_as_addressing.png" width="5.408cm" height="2.212cm" localize="true"><alt id="alt_id3154942">Example spreadsheet</alt></image> <image id="img_id3154942" src="media/helpimg/names_as_addressing.png" width="5.408cm" height="2.212cm" localize="true"><alt id="alt_id3154942">Arkusz przykładowy</alt></image>
address_auto.xhp
tit
help.text
Recognizing Names as Addressing Rozpoznawanie nazw jako adresów
autofilter.xhp
bm_id3156423
help.text
<bookmark_value>filters, see also AutoFilter function</bookmark_value> <bookmark_value>AutoFilter function;applying</bookmark_value> <bookmark_value>sheets; filter values</bookmark_value> <bookmark_value>numbers; filter sheets</bookmark_value> <bookmark_value>columns; AutoFilter function</bookmark_value> <bookmark_value>drop-down menus in sheet columns</bookmark_value> <bookmark_value>database ranges; AutoFilter function</bookmark_value> <bookmark_value>filtry, patrz Autofiltr</bookmark_value> <bookmark_value>Autofiltr;stosowanie</bookmark_value> <bookmark_value>arkusze; wartości filtra</bookmark_value> <bookmark_value>liczby; filtrowanie arkuszy</bookmark_value> <bookmark_value>kolumny; Autofiltr</bookmark_value> <bookmark_value>menu rozwijane w kolumnach arkusza</bookmark_value> <bookmark_value>zakresy baz danych; Autofiltr</bookmark_value>
autofilter.xhp
hd_id3156423
help.text
<variable id="autofilter"><link href="text/scalc/guide/autofilter.xhp" name="Applying AutoFilter">Applying AutoFilter</link></variable> <variable id="autofilter"><link href="text/scalc/guide/autofilter.xhp" name="Stosowanie Autofiltra">Stosowanie Autofiltra</link></variable>
autofilter.xhp
par_id3147340
help.text
To stop using AutoFilter, reselect all cells selected in step 1 and once again choose <emph>Data - Filter - AutoFilter</emph>. Aby wyłączyć Autofiltr, należy zaznaczyć ponownie wszystkie komórki zaznaczone w kroku 1, a następnie wybrać <emph>Dane - Filtr - Autofiltr</emph>.
autofilter.xhp
par_id3147427
help.text
The <emph>AutoFilter</emph> function inserts a combo box on one or more data columns that lets you select the records (rows) to be displayed. Funkcja <emph>Autofiltr</emph> wstawia do jednej lub wielu kolumn danych pole kombi, które umożliwia zaznaczanie rekordów (wierszy) do wyświetlenia.
autofilter.xhp
par_id3152576
help.text
Select the columns you want to use AutoFilter on. Zaznacza kolumnę, na której ma być użyty Autofiltr.
autofilter.xhp
par_id3152985
help.text
<link href="text/scalc/01/12040100.xhp" name="Data - Filter - AutoFilter">Data - Filter - AutoFilter</link> <link href="text/scalc/01/12040100.xhp" name="Data - Filter - AutoFilter">Dane - Filtr - Autofiltr</link>
autofilter.xhp
par_id3153157
help.text
Choose <emph>Data - Filter - AutoFilter</emph>. The combo box arrows are visible in the first row of the range selected. Wybierz <emph>Dane - Filtr - Autofiltr</emph> Strzałki pola kombi są widoczne w pierwszym wierszu zaznaczonego zakresu.
autofilter.xhp
par_id3153714
help.text
To display all records again, select the <emph>all</emph> entry in the AutoFilter combo box. If you choose <emph>Standard</emph>, the <item type="menuitem">Standard Filter</item> dialog appears, allowing you to set up a standard filter. Choose "Top 10" to display the highest 10 values only. Aby ponownie wyświetlić wszystkie rekordy, w polu kombi Autofiltr wybierz opcję <emph>wszystkie</emph>. Wybranie opcji <emph>Standardowy</emph> spowoduje wyświetlenie okna dialogowego <item type="menuitem">Filtr standardowy</item>, które pozwala wybrać filtr standardowy. Aby wyświetlić tylko 10 największych wartości, wybierz opcję "Górne 10".
autofilter.xhp
par_id3154484
help.text
<link href="text/scalc/01/04060106.xhp" name="SUBTOTAL">SUBTOTAL</link> <link href="text/scalc/01/04060106.xhp" name="SUBTOTAL">SUMY.POŚREDNIE</link>
autofilter.xhp
par_id3154510
help.text
Run the filter by clicking the drop-down arrow in the column heading and choosing an item. Uruchom filtr, klikając strzałkę rozwijającą menu w nagłówku kolumny, i wybierz odpowiednią pozycję.
autofilter.xhp
par_id3155064
help.text
Only those rows whose contents meet the filter criteria are displayed. The other rows are filtered. You can see if rows have been filtered from the discontinuous row numbers. The column that has been used for the filter is identified by a different color for the arrow button. Będą wyświetlone tylko wiersze, których zawartość spełnia kryteria filtru. Pozostałe zostaną odfiltrowane. Na odfiltrowanie części wierszy wskazuje brak ciągłości w ich numeracji. Kolumna użyta do filtrowania jest oznaczona innym kolorem i przyciskiem strzałki.
autofilter.xhp
par_id3159236
help.text
The arithmetic functions also take account of the cells that are not visible due to an applied filter. For example, a sum of an entire column will also total the values in the filtered cells. Apply the <link href="text/scalc/01/04060106.xhp" name="SUBTOTAL">SUBTOTAL</link> function if only the cells visible after the application of a filter are to be taken into account. Funkcje arytmetyczne uwzględniają także komórki, które nie są widoczne ze względu na zastosowany filtr. Przykładowo suma obliczona dla całej kolumny uwzględnia także wartości odfiltrowanych komórek. Jeśli po włączeniu filtrowania jest uwzględniana tylko wartość widocznych komórek, należy zastosować funkcję <link href="text/scalc/01/04060106.xhp" name="SUBTOTAL">SUMY.POŚREDNIE</link>.