Context English Polish
text_numbers.xhp
par_id3149377
help.text
If you have already entered normal numbers in cells and have afterwards changed the format of the cells to "Text", the numbers will remain normal numbers. They will not be converted. Only numbers entered afterwards, or numbers which are then edited, will become text numbers. Zwykłe liczby wprowadzone do komórek, których format został następnie zmieniony na tekstowy, pozostaną zwykłymi liczbami. Nie zostaną poddane konwersji. Liczbami w formacie tekstowym staną się tylko liczby wprowadzone do komórek lub edytowane po zastosowaniu formatowania.
csv_formula.xhp
par_id3149565
help.text
You will see the <item type="menuitem">Text Import</item> dialog. Click <item type="menuitem">OK</item>. Zostanie wyświetlone okno dialogowe <item type="menuitem">Import tekstu</item>. Kliknij przycisk <item type="menuitem">OK</item>.
csv_files.xhp
par_idN10834
help.text
The <item type="menuitem">Text Import</item> dialog opens. Zostanie wyświetlone okno dialogowe <item type="menuitem">Import tekstu</item>.
calc_date.xhp
par_id3147343
help.text
The <item type="menuitem">Format Cells</item> dialog appears. On the <item type="menuitem">Numbers</item> tab, the "Number" category will appear already highlighted. The format is set to "General", which causes the result of a calculation containing date entries to be displayed as a date. To display the result as a number, set the number format to "-1,234" and close the dialog with the <item type="menuitem">OK</item> button. Zostanie wyświetlone okno dialogowe <item type="menuitem">Format komórek</item>. Na karcie <item type="menuitem">Liczby</item> kategoria "Liczba" będzie już podświetlona. Ustawienie formatu to "Ogólny", co powoduje, że wynik obliczeń obejmujących daty również będzie wyświetlany jako data. Aby wyświetlić wynik w postaci liczby, ustaw format na "-1,234" i zamknij okno dialogowe za pomocą przycisku <item type="menuitem">OK</item>.
goalseek.xhp
par_id3146978
help.text
A dialog appears informing you that the Goal Seek was successful. Click <emph>Yes</emph> to enter the result in the cell with the variable value. Zostanie wyświetlone okno dialogowe informujące o pomyślnym rezultacie działania funkcji poszukiwania wyniku. Kliknij przycisk <emph>Tak</emph>, aby wprowadzić wynik do komórki zawierającej wartość zmiennej.
design.xhp
par_id3148488
help.text
The <emph>Theme Selection</emph> dialog appears. This dialog lists the available themes for the whole spreadsheet and the Styles window lists the custom styles for specific cells. Zostanie wyświetlone okno dialogowe <emph>Wybór motywu</emph>. To okno dialogowe zawiera listę dostępnych motywów dla całego arkusza, podczas gdy okno Style zawiera listę niestandardowych stylów dla poszczególnych komórek.
dbase_files.xhp
par_idN10730
help.text
The <emph>Import dBASE files</emph> dialog opens. Zostanie wyświetlone okno dialogowe <emph>Importuj pliki dBASE</emph>.
database_filter.xhp
par_idN1074C
help.text
The records that match the filter criteria that you selected are shown. Zostaną wyświetlone rekordy spełniające wybrane kryteria filtrowania.
database_filter.xhp
par_id3153143
help.text
The records that match the filter options that you specified are shown. Zostaną ukazane rekordy, które spełniają zadane kryteria filtrowania.
row_height.xhp
par_id3150519
help.text
You will see the commands <emph>Row Height</emph> and <emph>Optimal row height</emph>. Choosing either opens a dialog. Zobaczysz komendy <emph>Wysokość wiersza</emph> i <emph>Optymalna wysokość wiersza</emph>. Wybranie którejkolwiek z nich otworzy okno dialogowe.
rename_table.xhp
par_id0909200810502913
help.text
question mark ? znak zapytania ?
csv_files.xhp
par_idN1089F
help.text
Locate the CSV file that you want to open. Znajdź plik CSV, który chcesz otworzyć.
finding.xhp
hd_id7359233
help.text
Finding text Znajdowanie tekstu
finding.xhp
tit
help.text
Finding and Replacing in Calc Znajdowanie i zamiana w programie Calc
borders.xhp
par_id8716086
help.text
Meaning Znaczenie
row_height.xhp
tit
help.text
Changing Row Height or Column Width Zmiana wysokości wiersza lub szerokości kolumny
table_view.xhp
tit
help.text
Changing Table Views Zmiana widoku tabeli
rename_table.xhp
tit
help.text
Renaming Sheets Zmiana nazw arkuszy
formulas.xhp
par_id3150109
help.text
It is also possible to nest functions in formulas, as shown in the example. You can also nest functions within functions. The Function Wizard assists you with nested functions. Zgodnie z przykładem można także zagnieżdżać funkcje w formułach. Możliwe jest również zagnieżdżanie funkcji wewnątrz innych funkcji. Kreator funkcji pomaga w tworzeniu funkcji zagnieżdżonych.
cellstyle_conditional.xhp
par_id3153013
help.text
Define the condition as follows: If cell value is less than J14, format with cell style "Below", and if cell value is greater than or equal to J14, format with cell style "Above". Zdefiniuj następujący warunek: Jeśli wartość komórki jest mniejsza niż J14, zastosuj styl "Poniżej", a jeśli jest większa lub równa J14, zastosuj styl "Powyżej".