Context English Polish
address_auto.xhp
tit
help.text
Recognizing Names as Addressing Rozpoznawanie nazw jako adresów
address_auto.xhp
bm_id3148797
help.text
<bookmark_value>automatic addressing in tables</bookmark_value> <bookmark_value>natural language addressing</bookmark_value> <bookmark_value>formulas; using row/column labels</bookmark_value> <bookmark_value>text in cells; as addressing</bookmark_value> <bookmark_value>addressing; automatic</bookmark_value> <bookmark_value>name recognition on/off</bookmark_value> <bookmark_value>row headers;using in formulas</bookmark_value> <bookmark_value>column headers;using in formulas</bookmark_value> <bookmark_value>columns; finding labels automatically</bookmark_value> <bookmark_value>rows; finding labels automatically</bookmark_value> <bookmark_value>recognizing; column and row labels</bookmark_value> <bookmark_value>automatyczne adresowanie w tabelach</bookmark_value> <bookmark_value>adresowanie za pomocą języka naturalnego</bookmark_value> <bookmark_value>formuły; używanie etykiet wierszy/kolumn</bookmark_value> <bookmark_value>tekst w komórkach; jako adresy</bookmark_value> <bookmark_value>adresowanie; automatyczne</bookmark_value> <bookmark_value>rozpoznawanie nazw, włączone/wyłączone</bookmark_value> <bookmark_value>nagłówki wierszy;używanie w formułach</bookmark_value> <bookmark_value>nagłówki kolumn;używanie w formułach</bookmark_value> <bookmark_value>kolumny; automatyczne znajdowanie etykiet</bookmark_value> <bookmark_value>wiersze; automatyczne znajdowanie wierszy</bookmark_value> <bookmark_value>rozpoznawanie; etykiety kolumny i wierszy</bookmark_value>
address_auto.xhp
hd_id3148797
help.text
<variable id="address_auto"><link href="text/scalc/guide/address_auto.xhp" name="Recognizing Names as Addressing">Recognizing Names as Addressing</link></variable> <variable id="address_auto"><link href="text/scalc/guide/address_auto.xhp" name="Rozpoznawanie nazw jako adresów">Rozpoznawanie nazw jako adresów</link></variable>
address_auto.xhp
par_id3152597
help.text
You can use cells with text to refer to the rows or to the columns that contain the cells. Można używać komórek z tekstem jako odnośników do wierszy lub kolumn zawierających daną komórkę.
address_auto.xhp
par_id3156283
help.text
<image id="img_id3154942" src="media/helpimg/names_as_addressing.png" width="5.408cm" height="2.212cm" localize="true"><alt id="alt_id3154942">Example spreadsheet</alt></image> <image id="img_id3154942" src="media/helpimg/names_as_addressing.png" width="5.408cm" height="2.212cm" localize="true"><alt id="alt_id3154942">Arkusz przykładowy</alt></image>
address_auto.xhp
par_id3154512
help.text
In the example spreadsheet, you can use the string <item type="literal">'Column One'</item> in a formula to refer to the cell range <item type="literal">B3</item> to <item type="literal">B5</item>, or <item type="literal">'Column Two'</item> for the cell range <item type="literal">C2</item> to <item type="literal">C5</item>. You can also use <item type="literal">'Row One'</item> for the cell range <item type="literal">B3</item> to <item type="literal">D3</item>, or <item type="literal">'Row Two'</item> for the cell range <item type="literal">B4</item> to <item type="literal">D4</item>. The result of a formula that uses a cell name, for example, <item type="literal">SUM('Column One')</item>, is 600. W przykładowym arkuszu można użyć łańcucha <item type="literal">'Column One'</item> w formule aby odnieść się do komórek z zakresu od <item type="literal">B3</item> do <item type="literal">B5</item>, lub <item type="literal">'Column Two'</item> dla komórek z zakresu od <item type="literal">C2</item> do <item type="literal">C5</item>. Można także użyć <item type="literal">'Row One'</item> dla komórek z zakresu <item type="literal">B3</item> do <item type="literal">D3</item>, lub <item type="literal">'Row Two'</item> dla komórek z zakresu <item type="literal">B4</item> do <item type="literal">D4</item>. Rezultatem wyrażenia używającego nazwy komórki na przykład dla <item type="literal">SUM('Column One')</item>, jest 600.
address_auto.xhp
par_id3155443
help.text
This function is active by default. To turn this function off, choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Calc - Calculate</emph> and clear the <emph>Automatically find column and row labels</emph> check box. Ta funkcja jest domyślnie aktywna. Aby ją wyłączyć, należy wybrać pozycje <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME – Preferencje</emph></caseinline><defaultinline><emph>Narzędzia – Opcje</emph></defaultinline></switchinline><emph> – %PRODUCTNAME Calc – Oblicz</emph>, a następnie usunąć zaznaczenie pola wyboru <emph>Automatycznie znajdź etykiety kolumn i wierszy</emph>.
address_auto.xhp
par_id3149210
help.text
If you want a name to be automatically recognized by Calc, the name must start with a letter and be composed of alphanumeric characters. If you enter the name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must enter a backslash in front of the quotation mark, for example, <item type="literal">'Harry\'s Bar'</item>. Aby program Calc automatycznie rozpoznawał nazwę, musi się ona zaczynać od litery i składać ze znaków alfanumerycznych. W przypadku samodzielnego wprowadzania nazwy do formuły należy ująć ją w znaki apostrofów ('). Jeśli formuła zawiera znak apostrofu, należy go poprzedzić znakiem odwrotnej kreski ukośnej, na przykład <item type="literal">'Bar Harry\'ego'.</item>
auto_off.xhp
tit
help.text
Deactivating Automatic Changes Wyłączanie automatycznych zmian
auto_off.xhp
bm_id3149456
help.text
<bookmark_value>deactivating; automatic changes</bookmark_value> <bookmark_value>tables; deactivating automatic changes in</bookmark_value> <bookmark_value>AutoInput function on/off</bookmark_value> <bookmark_value>text in cells;AutoInput function</bookmark_value> <bookmark_value>cells; AutoInput function of text</bookmark_value> <bookmark_value>input support in spreadsheets</bookmark_value> <bookmark_value>changing; input in cells</bookmark_value> <bookmark_value>AutoCorrect function;cell contents</bookmark_value> <bookmark_value>cell input;AutoInput function</bookmark_value> <bookmark_value>lowercase letters;AutoInput function (in cells)</bookmark_value> <bookmark_value>capital letters;AutoInput function (in cells)</bookmark_value> <bookmark_value>date formats;avoiding conversion to</bookmark_value> <bookmark_value>number completion on/off</bookmark_value> <bookmark_value>text completion on/off</bookmark_value> <bookmark_value>word completion on/off</bookmark_value> <bookmark_value>wyłączenie; zmiany automatyczne</bookmark_value> <bookmark_value>tabele; wyłączenie automatycznych zmian</bookmark_value> <bookmark_value>Autouzupełnianie, włączenie/wyłączenie</bookmark_value> <bookmark_value>tekst w komórkach;funkcja Autouzupełnianie</bookmark_value> <bookmark_value>komórki; Autouzupełnianie, funkcja tekstu</bookmark_value> <bookmark_value>obsługa wejścia w arkuszach kalkulacyjnych</bookmark_value> <bookmark_value>zmienianie; wejście w komórkach</bookmark_value> <bookmark_value>Autokorekta, funkcja;zawartość komórki</bookmark_value> <bookmark_value>wejście komórki;funkcja Autouzupełnianie</bookmark_value> <bookmark_value>małe litery;funkcja Autouzupełnianie (w komórce)</bookmark_value> <bookmark_value>wersaliki;funkcja Autouzupełnianie (w komórce)</bookmark_value> <bookmark_value>format daty;unikanie zamiany na</bookmark_value> <bookmark_value>uzupełnianie liczb, włączanie/wyłączanie</bookmark_value> <bookmark_value>uzupełnianie tekstu, włączanie/wyłączanie</bookmark_value> <bookmark_value>uzupełnianie słów, włączanie/wyłączanie</bookmark_value>
auto_off.xhp
hd_id3149456
help.text
<variable id="auto_off"><link href="text/scalc/guide/auto_off.xhp" name="Deactivating Automatic Changes">Deactivating Automatic Changes</link> </variable> <variable id="auto_off"><link href="text/scalc/guide/auto_off.xhp" name="Deactivating Automatic Changes">Wyłączanie automatycznych zmian</link> </variable>
auto_off.xhp
par_id3156442
help.text
By default, $[officename] automatically corrects many common typing errors and applies formatting while you type. You can immediately undo any automatic changes with <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command </caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Z. W programie $[officename] domyślnie korygowane jest wiele powszechnych błędów popełnianych podczas pisania, a wprowadzany tekst jest formatowany. Wszystkie automatycznie wprowadzone zmiany można szybko cofnąć za pomocą klawiszy <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command </caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> + Z.
auto_off.xhp
par_id3145273
help.text
The following shows you how to deactivate and reactivate the automatic changes in $[officename] Calc: Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące wyłączania i ponownego włączania funkcji automatycznych zmian w programie $[officename] Calc:
auto_off.xhp
hd_id3145748
help.text
Automatic Text or Number Completion Automatyczne uzupełnianie tekstu lub liczb
auto_off.xhp
par_id3154730
help.text
When making an entry in a cell, $[officename] Calc automatically suggests matching input found in the same column. This function is known as <emph>AutoInput</emph>. Podczas wprowadzania zawartości do komórki program $[officename] Calc automatycznie podpowiada pasującą treść spośród wpisów znajdujących się w tej samej kolumnie. Ta funkcja nosi nazwę <emph>Autouzupełnianie</emph>.
auto_off.xhp
par_id3153878
help.text
To turn the AutoInput on and off, set or remove the check mark in front of <link href="text/scalc/01/06130000.xhp" name="Tools - AutoInput"><emph>Tools - AutoInput</emph></link>. Aby włączyć lub wyłączyć autouzupełnianie, ustaw lub usuń znacznik znajdujący się przy nazwie funkcji w menu <link href="text/scalc/01/06130000.xhp" name="Tools - Cell Contents - AutoInput"><emph>Narzędzia - Autouzupełnianie</emph></link>.
auto_off.xhp
hd_id3146972
help.text
Automatic Conversion to Date Format Automatyczna konwersja na format daty
auto_off.xhp
par_id3153707
help.text
$[officename] Calc automatically converts certain entries to dates. For example, the entry <emph>1.1</emph> may be interpreted as January 1 of the current year, according to the locale settings of your operating system, and then displayed according to the date format applied to the cell. Program $[officename] Calc automatycznie zamienia pewne wpisy na daty. Na przykład wpis <emph>1.1</emph> może zostać zinterpretowany jako 1 stycznia bieżącego roku (zgodnie z ustawieniami regionalnymi systemu operacyjnego), a następnie wyświetlony zgodnie z zastosowanym w komórce formatem daty.
auto_off.xhp
par_id3159267
help.text
To ensure that an entry is interpreted as text, add an apostrophe at the beginning of the entry. The apostrophe is not displayed in the cell. Aby upewnić się, że ten wpis zostanie odczytany jako tekst, należy poprzedzić go znakiem apostrofu. Apostrof nie jest wyświetlany w komórce.
auto_off.xhp
hd_id3150043
help.text
Quotation Marks Replaced by Custom Quotes Zastępowanie cudzysłowów prostych drukarskimi