Context English Polish
webquery.xhp
par_id3157978
help.text
Drag the desired external data from the Navigator into the target document. Przeciągnij żądane dane zewnętrzne z okna Nawigatora do dokumentu docelowego.
webquery.xhp
par_id3144768
help.text
If you have loaded an HTML document with the <emph>Web Page Query</emph> filter as the source document, you will find the tables in the Navigator, named continuously from "HTML_table1" onwards, and also two range names that have been created: Jeśli jako dokument źródłowy załadowano dokument HTML za pomocą filtru <emph>Kwerenda strony WWW</emph>, w oknie Nawigatora zostaną wyświetlone tabele o kolejnych nazwach rozpoczynających się od "HTML_table1", a także dwie nazwy utworzonych zakresów:
webquery.xhp
par_id3152873
help.text
<item type="literal">HTML_all</item> - designates the entire document <item type="literal">HTML_all</item> - oznacza cały dokument
webquery.xhp
par_id3149897
help.text
<item type="literal">HTML_tables</item> - designates all HTML tables in the document <item type="literal">HTML_tables</item> - oznacza wszystkie tabele HTML w dokumencie
webquery.xhp
hd_id3149126
help.text
Editing the external data Edycja danych zewnętrznych
webquery.xhp
par_id3159228
help.text
Open <emph>Edit - Links</emph>. Here you can edit the link to the external data. Otwórz <emph>Edycja - Łącza</emph>. Zostanie otwarte okno, które umożliwia edycję łączy do danych zewnętrznych.
webquery.xhp
par_id3154650
help.text
<link href="text/scalc/01/04090000.xhp" name="External data dialog">External data dialog</link> <link href="text/scalc/01/04090000.xhp" name="External data dialog">Okno dialogowe Zewnętrzne dane</link>
year2000.xhp
tit
help.text
19xx/20xx Years Lata 19xx i 20xx
year2000.xhp
bm_id3150439
help.text
<bookmark_value>years; 2-digits</bookmark_value><bookmark_value>dates; 19xx/20xx</bookmark_value> <bookmark_value>lata; 2-cyfrowe</bookmark_value><bookmark_value>daty; 19xx/20xx</bookmark_value>
year2000.xhp
hd_id3150439
help.text
<variable id="year2000"><link href="text/scalc/guide/year2000.xhp" name="19xx/20xx Years">19xx/20xx Years</link></variable> <variable id="year2000"><link href="text/scalc/guide/year2000.xhp" name="19xx/20xx Years">Lata 19xx i 20xx</link></variable>
year2000.xhp
par_id3151116
help.text
The year in a date entry is often entered as two digits. Internally, the year is managed by $[officename] as four digits, so that in the calculation of the difference from 1/1/99 to 1/1/01, the result will correctly be two years. Rok w zapisie daty bywa często wprowadzany w postaci dwucyfrowej. $[officename] wewnętrznie przechowuje datę w postaci czterocyfrowej. Dlatego obliczenie różnicy między datą 1-1-99 a 1-1-01 da poprawny wynik dwóch lat.
year2000.xhp
par_id3154011
help.text
Under <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - $[officename] - General</emph> you can define the century that is used when you enter a year with only two digits. The default is 1930 to 2029. Sekcja <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME – Preferencje</emph></caseinline><defaultinline><emph>Narzędzia – Opcje</emph></defaultinline></switchinline><emph> – $[officename] – Ogólne</emph> umożliwia określenie stuletniego okresu, który zostanie przyjęty w przypadku wprowadzenia daty w formacie dwucyfrowym. Domyślna wartość to lata od 1930 do 2029.
year2000.xhp
par_id3150010
help.text
This means that if you enter a date of 1/1/30 or higher, it will be treated internally as 1/1/1930 or higher. All lower two-digit years apply to the 20xx century. So, for example, 1/1/20 is converted into 1/1/2020. Data wprowadzona jako 1-1-30 lub późniejsza zostanie zatem wewnętrznie potraktowane jak data 1-1-1930 lub późniejsza. Wszystkie niższe wartości dwucyfrowe będą się odnosić do lat 20xx. Przykładowo data 1-1-20 zostanie przekształcona w 1-1-2020.