Context English Polish
auto_off.xhp
par_id3155333
help.text
Choose <emph>Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options</emph>. Go to the <emph>Localized Options</emph> tab and unmark <emph>Replace</emph>. Wybierz polecenie <emph>Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty</emph>. Przejdź do karty <emph>Opcje zlokalizowane</emph> i wyłącz zaznaczenie pola wyboru <emph>Zamień</emph>.
auto_off.xhp
hd_id3149565
help.text
Cell Content Always Begins With Uppercase Początek zawartości komórki zawsze wielką literą
auto_off.xhp
par_id3147001
help.text
Choose <item type="menuitem">Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options</item>. Go to the <item type="menuitem">Options</item> tab. Unmark <item type="menuitem">Capitalize first letter of every sentence</item>. Wybierz polecenie <item type="menuitem">Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty</item>. Przejdź do karty <item type="menuitem">Opcje</item>. Wyłącz zaznaczenie pola wyboru <item type="menuitem">Początek każdego zdania wielką literą</item>.
auto_off.xhp
hd_id3150345
help.text
Replace Word With Another Word Zastępowanie wyrazu wyrazem
auto_off.xhp
par_id3166425
help.text
Choose <item type="menuitem">Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options</item>. Go to the <item type="menuitem">Replace</item> tab. Select the word pair and click <item type="menuitem">Delete</item>. Wybierz polecenie <item type="menuitem">Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty</item>. Przejdź do karty <item type="menuitem">Zamiana</item>. Wybierz parę słów i kliknij przycisk <item type="menuitem">Usuń</item>.
auto_off.xhp
par_id3152992
help.text
<link href="text/scalc/01/06130000.xhp" name="Tools - AutoInput">Tools - AutoInput</link> <link href="text/scalc/01/06130000.xhp" name="Tools - AutoInput">Narzędzia - Autouzupełnianie</link>
auto_off.xhp
par_id3154368
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Tools - AutoCorrect">Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options</link> <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Tools - AutoCorrect">Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty</link>
autofilter.xhp
tit
help.text
Applying AutoFilter Stosowanie Autofiltra
autofilter.xhp
bm_id3156423
help.text
<bookmark_value>filters, see also AutoFilter function</bookmark_value> <bookmark_value>AutoFilter function;applying</bookmark_value> <bookmark_value>sheets; filter values</bookmark_value> <bookmark_value>numbers; filter sheets</bookmark_value> <bookmark_value>columns; AutoFilter function</bookmark_value> <bookmark_value>drop-down menus in sheet columns</bookmark_value> <bookmark_value>database ranges; AutoFilter function</bookmark_value> <bookmark_value>filtry, patrz Autofiltr</bookmark_value> <bookmark_value>Autofiltr;stosowanie</bookmark_value> <bookmark_value>arkusze; wartości filtra</bookmark_value> <bookmark_value>liczby; filtrowanie arkuszy</bookmark_value> <bookmark_value>kolumny; Autofiltr</bookmark_value> <bookmark_value>menu rozwijane w kolumnach arkusza</bookmark_value> <bookmark_value>zakresy baz danych; Autofiltr</bookmark_value>
autofilter.xhp
hd_id3156423
help.text
<variable id="autofilter"><link href="text/scalc/guide/autofilter.xhp" name="Applying AutoFilter">Applying AutoFilter</link></variable> <variable id="autofilter"><link href="text/scalc/guide/autofilter.xhp" name="Stosowanie Autofiltra">Stosowanie Autofiltra</link></variable>
autofilter.xhp
par_id3147427
help.text
The <emph>AutoFilter</emph> function inserts a combo box on one or more data columns that lets you select the records (rows) to be displayed. Funkcja <emph>Autofiltr</emph> wstawia do jednej lub wielu kolumn danych pole kombi, które umożliwia zaznaczanie rekordów (wierszy) do wyświetlenia.
autofilter.xhp
par_id3152576
help.text
Select the columns you want to use AutoFilter on. Zaznacza kolumnę, na której ma być użyty Autofiltr.
autofilter.xhp
par_id3153157
help.text
Choose <emph>Data - Filter - AutoFilter</emph>. The combo box arrows are visible in the first row of the range selected. Wybierz <emph>Dane - Filtr - Autofiltr</emph> Strzałki pola kombi są widoczne w pierwszym wierszu zaznaczonego zakresu.
autofilter.xhp
par_id3154510
help.text
Run the filter by clicking the drop-down arrow in the column heading and choosing an item. Uruchom filtr, klikając strzałkę rozwijającą menu w nagłówku kolumny, i wybierz odpowiednią pozycję.
autofilter.xhp
par_id3155064
help.text
Only those rows whose contents meet the filter criteria are displayed. The other rows are filtered. You can see if rows have been filtered from the discontinuous row numbers. The column that has been used for the filter is identified by a different color for the arrow button. Będą wyświetlone tylko wiersze, których zawartość spełnia kryteria filtru. Pozostałe zostaną odfiltrowane. Na odfiltrowanie części wierszy wskazuje brak ciągłości w ich numeracji. Kolumna użyta do filtrowania jest oznaczona innym kolorem i przyciskiem strzałki.
autofilter.xhp
par_id9216589
help.text
When you apply an additional AutoFilter on another column of a filtered data range, then the other combo boxes list only the filtered data. W przypadku zastosowania dodatkowego Autofiltru w innej kolumnie filtrowanego zakresu danych inne pola kombi zawierają tylko filtrowane dane.
autofilter.xhp
par_id3153714
help.text
To display all records again, select the <emph>all</emph> entry in the AutoFilter combo box. If you choose <emph>Standard</emph>, the <item type="menuitem">Standard Filter</item> dialog appears, allowing you to set up a standard filter. Choose "Top 10" to display the highest 10 values only. Aby ponownie wyświetlić wszystkie rekordy, w polu kombi Autofiltr wybierz opcję <emph>wszystkie</emph>. Wybranie opcji <emph>Standardowy</emph> spowoduje wyświetlenie okna dialogowego <item type="menuitem">Filtr standardowy</item>, które pozwala wybrać filtr standardowy. Aby wyświetlić tylko 10 największych wartości, wybierz opcję "Górne 10".
autofilter.xhp
par_id3147340
help.text
To stop using AutoFilter, reselect all cells selected in step 1 and once again choose <emph>Data - Filter - AutoFilter</emph>. Aby wyłączyć Autofiltr, należy zaznaczyć ponownie wszystkie komórki zaznaczone w kroku 1, a następnie wybrać <emph>Dane - Filtr - Autofiltr</emph>.
autofilter.xhp
par_id4303415
help.text
To assign different AutoFilters to different sheets, you must first define a database range on each sheet. Aby przypisać różne Autofiltry do różnych arkuszy, w pierwszej kolejności należy zdefiniować zakres bazy danych na poszczególnych arkuszach.
autofilter.xhp
par_id3159236
help.text
The arithmetic functions also take account of the cells that are not visible due to an applied filter. For example, a sum of an entire column will also total the values in the filtered cells. Apply the <link href="text/scalc/01/04060106.xhp" name="SUBTOTAL">SUBTOTAL</link> function if only the cells visible after the application of a filter are to be taken into account. Funkcje arytmetyczne uwzględniają także komórki, które nie są widoczne ze względu na zastosowany filtr. Przykładowo suma obliczona dla całej kolumny uwzględnia także wartości odfiltrowanych komórek. Jeśli po włączeniu filtrowania jest uwzględniana tylko wartość widocznych komórek, należy zastosować funkcję <link href="text/scalc/01/04060106.xhp" name="SUBTOTAL">SUMY.POŚREDNIE</link>.